Ac­tu­e­le in­for­ma­tie co­ro­na­vi­rus

Hier­on­der leest u al­le up­da­tes die be­trek­king heb­ben op het co­ro­na­vi­rus, voor zo­ver de­ze re­le­vant zijn voor cli­ën­ten, hun naas­ten en be­zoe­kers van Stich­ting Land van Hor­ne.

Com­mu­ni­ca­tie­be­leid rond­om het co­ro­na­vi­rus

On­danks al­le in­span­nin­gen en maat­re­ge­len, kan niet vol­le­dig wor­den voor­ko­men dat het vi­rus zich ver­spreidt. Om de pri­va­cy van on­ze cli­ën­ten, hun naas­ten en me­de­wer­kers te res­pec­te­ren zul­len we over de ge­vol­gen van het co­ro­na­vi­rus, zo­als over het aan­tal be­smet­tin­gen en op wel­ke lo­ca­ties/wijk­teams, niet in het open­baar tre­den.

U kunt ons er­op ver­trou­wen dat bij be­smet­ting van het co­ro­na­vi­rus al­le be­trok­ke­nen (cli­ën­ten, hun naas­ten en me­de­wer­kers) di­rect op de hoog­te wor­den ge­steld door de team­lei­der. Be­treft het een be­smet­ting op een woon­groep, dan wor­den al­le be­trok­ke­nen van de­ze wo­ning ge­ïn­for­meerd.

De lan­de­lij­ke en re­gi­o­na­le ont­wik­ke­lin­gen gaan in de co­ro­na-cri­sis­tijd snel. Op de­ze pa­gi­na en op on­ze Fa­cebook pa­gi­na leest u de laat­ste up­da­tes die be­trek­king heb­ben op het co­ro­na­vi­rus, voor zo­ver de­ze re­le­vant zijn voor cli­ën­ten, hun naas­ten en be­zoe­kers van Stich­ting Land van Hor­ne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ge­ac­tu­a­li­seerd op 03-04-2020

Veel ge­stel­de vra­gen

Om be­smet­ting van het co­ro­na­vi­rus bij on­ze kwets­ba­re ou­de­ren en zorg­per­so­neel te voor­ko­men zijn al­le zorglo­ca­ties van Land van Hor­ne ge­slo­ten voor be­zoe­kers. Naar aan­lei­ding van de­ze maat­re­gel heb­ben wij een over­zicht ge­maakt van de meest ge­stel­de vra­gen met ant­woor­den.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zorg­me­de­wer­kers doen be­roep op naas­ten (02-04-2020)

De druk op on­ze zorg­ver­le­ners is bij­zon­der groot. In on­ze zorg­cen­tra valt de on­der­steu­ning door man­tel­zor­gers en vrij­wi­li­gers weg en zorg­me­de­wer­kers val­len uit als zij co­rona­ver­dacht zijn. Daar­om her­ver­de­len al­le zor­gor­ga­ni­sa­ties in on­ze re­gio de zorg. Zorg­me­de­wer­kers doen een drin­gend be­roep op fa­mi­lie en naas­ten om on­der­steu­ning. Lees het vol­le­di­ge nieuws­be­richt hier­over. Lees ook on­ze meest ge­stel­de vra­gen met ant­woor­den.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slui­ting zorglo­ca­ties (17-03-2020)

In na­vol­ging van de lan­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen rond­om het co­ro­na­vi­rus heb­ben de vei­lig­heids­re­gi­o's in Bra­bant de zorg­in­stel­lin­gen in Bra­bant op­ge­roe­pen te slui­ten voor be­zoek. Stich­ting Land van Hor­ne heeft zo­wel lo­ca­ties in Bra­bant als Lim­burg, daar­om heb­ben wij be­slo­ten om al­le lo­ca­ties van­af 17 maart te slui­ten voor be­zoek. Dat be­te­kent dat on­ze cli­ën­ten geen be­zoek meer mo­gen ont­van­gen, een in­grij­pen­de maat­re­gel waar we he­laas niet on­der­uit ko­men. Van­af woens­dag 18 maart gaan ook al­le dag­be­ste­din­gen en dag­be­han­de­lin­gen dicht. We ne­men de­ze maat­re­gel om on­ze kwets­ba­re cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers te be­scher­men te­gen ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus. We vra­gen uw be­grip voor de­ze si­tu­a­tie.  

Wat be­te­kent dit?

  • Al­leen zorg­me­de­wer­kers mo­gen nog in en uit de vol­gen­de lo­ca­ties: Ee­gels­hoe­ve, Hus­ho­ven, Hier­o­ny­mus, Hor­ne­hoof, Ma­ri­ën­burght, Ma­ris­hof, Mar­ti­nus, Ne­der­ma­ze­hof, Rust in Roy, St. Eli­sa­beth, St. Jo­seph, Ver­vers­hof, Wit­ven en Zuy­der­borgh.
  • Van­af woens­dag 18 maart gaan al­le dag­be­ste­din­gen en dag­be­han­de­lin­gen dicht.
  • Is be­zoek nood­za­ke­lijk van­we­ge een ter­mi­na­le fa­se, dan is dit on­der voor­waar­den mo­ge­lijk. Be­spreek de­ze met de team­lei­der van de lo­ca­tie.
  • Al­le cli­ën­ten en fa­mi­lie wor­den ge­ïn­for­meerd over de­ze maat­re­gel.
  • On­ze vrij­wil­li­gers wor­den se­pa­raat ge­ïn­for­meerd over de ge­vol­gen voor hun in­zet op on­ze lo­ca­ties.

On­ze me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers wer­ken op dit mo­ment heel hard om al­le cli­ën­ten zo goed mo­ge­lijk te ver­zor­gen. Voor­al nu be­zoek niet meer mo­ge­lijk is, zet­ten we een stap­je ex­tra om het cli­ën­ten zo aan­ge­naam mo­ge­lijk te ma­ken.

Alert­heid co­ro­na­vi­rus

We zijn op dit mo­ment da­ge­lijks be­zig om ver­de­re ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te­gen te gaan, we doen daar­bij al­les om on­ze kwets­ba­re cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers te be­scher­men. We wer­ken sa­men met de GGD en vol­gen de lan­de­lij­ke richt­lij­nen van het RI­VM en de bran­che­or­ga­ni­sa­tie Ac­tiz.