Ac­tu­e­le in­for­ma­tie co­ro­na­vi­rus

Hier­on­der leest u al­le up­da­tes die be­trek­king heb­ben op het co­ro­na­vi­rus, voor zo­ver de­ze re­le­vant zijn voor cli­ën­ten, hun naas­ten en be­zoe­kers van Stich­ting Land van Hor­ne.

Of be­kijk:

22-4-2022 Ver­soe­pe­lin­gen mond­neus­mas­ker en tes­ten

We heb­ben goed nieuws, van­af vrij­dag 22 april zijn er bin­nen Land van Hor­ne nog meer ver­soe­pe­lin­gen door­ge­voerd rond­om het dra­gen van een mond­neus­mas­ker en tes­ten van cli­ën­ten. 

Van ver­plich­ting naar ad­vies voor het dra­gen van een mond­neus­mas­ker
Van­af vrij­dag 22 april is de ver­plich­ting om een mond­neus­mas­ker te dra­gen bin­nen 1,5 me­ter van een cli­ënt ver­val­len voor me­de­wer­kers. We zet­ten dit om in een ad­vies. Dat be­te­kent dat een me­de­wer­ker zelf be­paalt of hij of zij een mond­neus­mas­ker draagt tij­dens mo­men­ten waar­bij zij bin­nen 1,5 me­ter van een cli­ënt komt. Voor een be­zoe­ker was dit al een ad­vies.

Bent u, als be­zoe­ker ver­kou­den of hebt u klach­ten die pas­sen bij het co­ro­na­vi­rus, blijf dan thuis of draag tij­dens een be­zoek wel een mond­neus­mas­ker. Mond­neus­mas­kers blij­ven voor ie­der­een be­schik­baar.

We vin­den het be­lang­rijk dat ie­der­een zich vei­lig voelt en daar ook zelf naar kan han­de­len. Wilt u als cli­ënt of be­zoe­ker uzelf be­scher­men door het dra­gen van een mond­neus­mas­ker of het han­te­ren van de 1,5 me­ter dan res­pec­te­ren we dit en han­de­len we hier ook naar. Geef dit aan bij uw zorg­ver­le­ner of con­tact­per­soon.

Al­leen tes­ten van cli­ën­ten bij klach­ten
Ook niet-ge­boos­ter­de cli­ën­ten die bij ons wo­nen en die niet na 1-1-2022 co­ro­na heb­ben door­ge­maakt wor­den al­leen nog maar ge­test bij klach­ten na con­tact met een po­si­tie­ve huis­ge­noot of nauw con­tact. Zij moe­ten nog wel in qua­ran­tai­ne voor 10 da­gen en mo­gen uit qua­ran­tai­ne na een ne­ga­tie­ve test op dag 5. Tot dag 10 mo­gen de­ze cli­ën­ten niet deel­ne­men aan gro­te­re bij­een­kom­sten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-4-2022 Ver­soe­pe­lin­gen mond­neus­mas­ker en 1,5 me­ter

We heb­ben goed nieuws, van­af vrij­dag 1 april gaan we bin­nen Land van Hor­ne ver­soe­pe­lin­gen door­voe­ren voor het dra­gen van het mond­neus­mas­ker en het hou­den van 1,5 me­ter af­stand. Met dit be­richt in­for­me­ren wij u over de­ze ver­soe­pe­lin­gen.

Ver­soe­pe­lin­gen
We gaan een aan­tal co­ro­na maat­re­ge­len bin­nen Land van Hor­ne ver­soe­pe­len. De vol­gen­de maat­re­ge­len gaan in op vrij­dag 1 april:

 • We la­ten de 1,5 me­ter af­stand los bin­nen de ge­he­le or­ga­ni­sa­tie. Dit be­te­kent dat al­le plek­ken die zijn in­ge­richt op de 1,5 me­ter maat­re­gel weer wor­den te­rug­ge­bracht in de staat zo­als voor co­ro­na.
 • Me­de­wer­kers dra­gen al­leen nog een mond­neus­mas­kers wan­neer zij zorg­han­de­lin­gen ver­rich­ten bij een cli­ënt bin­nen 1,5 me­ter van de cli­ënt. In o.a. de gas­te­rij­en, huis­ka­mers en dag­be­ste­ding hoeft het mond­neus­mas­ker niet meer ge­dra­gen te wor­den door me­de­wer­kers.
 • Als be­zoe­ker ad­vi­se­ren wij u om een mond­neus­mas­ker te dra­gen wan­neer u bin­nen 1,5 me­ter van een cli­ënt komt. Dit is dus geen ver­plich­ting meer. U kunt nog steeds bij de in­gang van de lo­ca­ties een mond­neus­mas­ker pak­ken als u dat pret­tig vindt.

We vin­den het be­lang­rijk dat ie­der­een zich vei­lig voelt en daar ook zelf naar kan han­de­len. Wilt u als cli­ënt of be­zoe­ker uzelf be­scher­men door bij­voor­beeld het dra­gen van een mond­neus­mas­ker of het han­te­ren van de 1,5 me­ter dan res­pec­te­ren we dit en han­de­len we hier ook naar. Geef dit aan bij uw zorg­ver­le­ner of con­tact­per­soon.

Lan­de­lij­ke ba­sis­ad­vie­zen
We blij­ven de lan­de­lij­ke ba­sis­ad­vie­zen te­gen co­ro­na vast­hou­den: han­den was­sen, hoest en nies in de el­le­boog, blijf thuis bij klach­ten en doe een test, zorg voor vol­doen­de fris­se lucht en haal een vac­cin, boos­ter- of her­haal­prik. We vra­gen ook u om de­ze ad­vie­zen op te vol­gen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-02-2022 Ver­soe­pe­lin­gen en vast­hou­den maat­re­ge­len

Op dins­dag 15 fe­bru­a­ri heeft de over­heid ver­soe­pe­lin­gen rond­om de co­ron­a­maat­re­ge­len aan­ge­kon­digd in drie stap­pen. De­ze ver­soe­pe­lin­gen heb­ben ook ge­vol­gen van Stich­ting Land van Hor­ne. 

Geen maxi­mum be­zoe­kers per dag
Van­af he­den is er geen maxi­mum aan­tal be­zoe­kers meer. Cli­ën­ten die wo­nen in een van de zorglo­ca­ties mo­gen weer meer dan 4 be­zoe­kers ont­van­gen.

Vast­hou­den aan mond­neus­mas­ker en 1,5 me­ter
Bin­nen Land van Hor­ne blij­ven we tot 21 maart vast­hou­den aan het dra­gen van mond­neus­mas­kers en het hou­den van 1,5 me­ter af­stand door zo­wel me­de­wer­kers als be­zoe­kers. Dit geldt zo­wel in de gas­te­rij­en als in de rest van de lo­ca­ties. Bij de in­gang van de lo­ca­ties kunt u een mond­neus­mas­ker krij­gen als u er zelf geen bij heeft. Half maart be­kij­ken we hoe we ver­der gaan met de maat­re­ge­len.

Waar­om blij­ven de­ze maat­re­ge­len gel­den?
We heb­ben twee re­de­nen om vast te hou­den aan de mond­neus­mas­kers en de 1,5 me­ter af­stand. Van­we­ge de be­scher­ming van on­ze kwets­ba­re cli­ën­ten te­gen be­smet­ting en daar­mee ook te­gen lang­du­ri­ge qua­ran­tai­ne en veel­vul­dig tes­ten. En ter be­scher­ming van me­de­wer­kers, die kun­nen we na­me­lijk niet mis­sen door een be­smet­ting of qua­ran­tai­ne.

Ad­vies van ba­sis­maat­re­ge­len blij­ven van kracht
On­danks de ver­soe­pe­lin­gen van­uit de over­heid is co­ro­na nog steeds on­der ons. We roe­pen daar­om ie­der­een op om zo­veel mo­ge­lijk aan de ba­sis­maat­re­ge­len te hou­den zo­als, han­den was­sen, af­stand hou­den, vol­doen­de fris­se lucht en tes­ten bij klach­ten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-12-2021 Lock­down: lan­de­lij­ke maat­re­ge­len

Van­af zon­dag 19 de­cem­ber is Ne­der­land in lock­down. Dit heeft he­laas ook ge­vol­gen voor Land van Hor­ne. Hier­on­der som­men we de nieu­we lan­de­lij­ke maat­re­ge­len die van­af nu bin­nen Land van Hor­ne gel­den.  

Twee be­zoe­kers per dag
Er zijn per cli­ënt per dag twee be­zoe­kers wel­kom, kin­de­ren on­der de 12 jaar zijn hier­op een uit­zon­de­ring. Met uit­zon­de­ring van Kerst­avond, Eer­ste en Twee­de Kerst­dag en tij­dens de jaar­wis­se­ling. Dan geldt maxi­maal 4 per­so­nen van­af 13 jaar per dag. Houdt tij­dens het be­zoek al­tijd 1,5 me­ter af­stand tot uw dier­ba­re. Daar­naast geldt het ad­vies voor ou­de­ren van­af 70 jaar om voor­zich­tig te zijn met con­tac­ten met kin­de­ren tot en met 12 jaar.

Kap­pers gaan dicht
De kap­sa­lons in al­le lo­ca­ties zijn he­laas van­af maan­dag 20 de­cem­ber dicht. Ook een thuis­kap­per die spe­ci­fiek voor een cli­ënt komt is he­laas niet lan­ger toe­ge­staan. We vra­gen ook aan be­zoe­kers geen ha­ren te knip­pen of kap­pen om­dat hier­bij geen 1,5 me­ter af­stand ge­hou­den kan wor­den.

Gas­te­rij­en ge­slo­ten
Van­af zon­dag 19 de­cem­ber zijn on­ze gas­te­rij­en voor ex­ter­nen be­zoe­kers ge­slo­ten. Al­leen ei­gen cli­ën­ten mo­gen ge­bruik ma­ken van de gas­te­rij. Cli­ën­ten in de wijk die die ge­bruik ma­ken van de maal­tijd­ser­vi­ce kun­nen dat nog steeds in de gas­te­rij.

Lan­de­lij­ke maat­re­ge­len
De over­heid geeft een aan­tal drin­gen­de ad­vie­zen en maat­re­ge­len die wij als Land van Hor­ne vol­gen. Het gaat om de vol­gen­de:

 • 1,5 me­ter af­stand is ver­plicht voor al­le vol­was­sen van­af 18 jaar.
 • Wees ex­tra voor­zich­tig bij con­tac­ten tus­sen ou­de­ren van­af 70 jaar en kin­de­ren tot en met 12 jaar.
 • De ba­sis­re­gels zo­als:
  • Was vaak je han­den
  • Hoest en nies in je el­le­boog
  • Houd 1,5 me­ter af­stand
  • Schud geen han­den
  • Zorg voor vol­doen­de fris­se lucht
  • Klach­ten? Blijf thuis en laat u tes­ten, ook wan­neer u ge­vac­ci­neerd bent.

Po­si­tief ge­test als be­zoe­ker?
Heeft u een be­zoek ge­bracht aan een van on­ze cli­ën­ten en test u po­si­tief op het co­ro­na­vi­rus in de 48 uur na het be­zoek? Laat dit dan zo snel mo­ge­lijk te­le­fo­nisch aan de be­tref­fen­de af­de­ling of wo­ning we­ten. We kun­nen dan maat­re­ge­len tref­fen om ver­sprei­ding van het vi­rus te­gen te gaan.

Het blijft ont­zet­tend be­lang­rijk dat we ons al­le­maal aan de maat­re­ge­len hou­den zo­dat uw dier­ba­re be­schermd wordt en on­ze me­de­wer­kers goe­de en vei­li­ge zorg kun­nen blij­ven ge­ven. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-11-2021: Ex­tra maat­re­ge­len

Door de over­heid zijn af­ge­lo­pen dins­dag 2 no­vem­ber ex­tra maat­re­ge­len aan­ge­kon­digd. Daar­naast zien we de be­smet­tin­gen ook bin­nen Land van Hor­ne ver­der op­lo­pen. We ne­men daar­om van­af 6 no­vem­ber ex­tra maat­re­ge­len. Met dit be­richt in­for­me­ren wij u hier­over.

Wel­ke maat­re­ge­len gel­den er?
Van­af za­ter­dag 6 no­vem­ber gel­den de vol­gen­de maat­re­ge­len bin­nen de lo­ca­ties van Land van Hor­ne.

 • We vra­gen een be­zoe­ker ten al­le tij­den ge­bruik te ma­ken van een ei­gen mond­neus­mas­ker bij een be­zoek van een van on­ze lo­ca­ties. Bent u uw mond­neus­mas­ker ver­ge­ten dan kunt u de­ze op de lo­ca­tie een krij­gen.
 • Be­houdt al­tijd 1,5 me­ter af­stand tot cli­ën­ten, me­de­wer­kers en an­de­re be­zoe­kers. Dus ook op de ka­mer of ap­par­te­ment van een dier­ba­re.

Waar moet u nog meer op let­ten als u op be­zoek komt?

 • Was uw han­den re­gel­ma­tig en maakt ge­bruik van de des­in­fec­tie­pom­pjes die u bij de in­gang van een lo­ca­tie kunt vin­den.
 • Hoest of nies in uw el­le­boog.
 • Schud geen han­den.
 • Heeft u klach­ten? Blijf thuis, kom niet op be­zoek en laat u tes­ten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-10-2021: Ver­scherp­te maat­re­ge­len

De be­smet­tin­gen in de re­gio van Land van Hor­ne lo­pen weer op. Dat zien we he­laas ook te­rug op een aan­tal lo­ca­ties van Land van Hor­ne. Daar­naast is ook het griep­sei­zoen ge­start. Van­we­ge de­ze ont­wik­ke­lin­gen ver­scher­pen we een aan­tal maat­re­ge­len in on­ze lo­ca­ties zo­dat goe­de en vei­li­ge zorg kun­nen bie­den aan on­ze cli­ën­ten.

Wel­ke maat­re­ge­len gel­den er?

 • Be­zoe­kers be­hou­den zo­veel mo­ge­lijk de 1,5 af­stand tot cli­ën­ten, me­de­wer­kers en an­de­re be­zoe­kers als zij een be­zoek bren­gen aan een van on­ze lo­ca­ties.
 • Kunt u als be­zoe­ker geen 1,5 me­ter af­stand be­wa­ren? Dan vra­gen wij u om een ei­gen mond­neus­mas­ker te dra­gen.
 • Komt u op be­zoek? Was uw han­den re­gel­ma­tig en ge­bruik de des­in­fec­tie­pom­pjes die u bij de in­gang van een lo­ca­tie kunt vin­den.
 • Heeft u klach­ten die pas­sen bij het co­ro­na­vi­rus? Blijf thuis en laat u tes­ten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-10-2021 Gas­te­rij­en open zon­der co­ro­na­toe­gangs­be­wijs

De gas­te­rij­en bij de lo­ca­ties van Land van Hor­ne zijn open zon­der co­ro­na­toe­gangs­be­wijs. On­ze gas­te­rij­en val­len on­der de uit­zon­de­rin­gen op de maat­re­ge­len over het co­ro­na­toe­gangs­be­wijs. We han­te­ren daar­om nog wel de 1,5 me­ter af­stand tus­sen al­le ta­fels en stoe­len. Geef el­kaar de ruim­te in de gas­te­rij, 1,5 me­ter af­stand is een vei­li­ge af­stand. 

U leest de be­zoek­maat­re­ge­len op de­ze pa­gi­na.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24-6-2021 Ver­soeplin­gen be­zoek­re­ge­ling en mond­neus­mas­kers

Van­we­ge de la­ge en sta­bie­le be­smet­tings­graad in ons werk­ge­bied en op on­ze zorglo­ca­ties, ver­spoelt Land van Hor­ne in lijn met de lan­de­lij­ke ad­vie­zen van­af za­ter­dag 26 ju­ni de be­zoek­re­ge­ling en het ge­bruik van mond­neus­mas­kers.

 • Op plek­ken waar 1,5 me­ter af­stand ge­hou­den kan wor­den tot an­de­re per­so­nen, is het niet meer no­dig om een mond­neus­mas­ker te dra­gen.
 • We ver­zoe­ken be­zoe­kers een ei­gen mond­neus­mas­ker mee te ne­men. 
 • Voor cli­ën­ten geldt dat er geen li­miet meer ver­bon­den is aan het aan­tal be­zoe­kers.
 • De 1,5 me­ter­re­gel blijft van kracht.
 • In­dien zo­wel de be­zoe­ker als cli­ënt vol­le­dig ge­vac­ci­neerd zijn, mag op de ka­mer van de cli­ënt de mond­neus­mas­ker en de 1,5 me­ter af­stand los­ge­la­ten wor­den.
 • Als de 1,5 me­ter niet op de ka­mer van de cli­ënt ge­waar­borgd kan wor­den, dan kan de cli­ënt met be­zoek bui­ten of in de gas­te­rij gaan zit­ten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-6-2021 Ver­soe­pe­lin­gen be­zoek­re­ge­ling en gas­te­rij­en
Goed nieuws: Land van Hor­ne ver­soe­pelt haar be­zoek­re­ge­ling op ba­sis van de lan­de­lij­ke richt­lijn voor be­zoek aan ver­pleeg­hui­zen. U leest de be­zoek­maat­re­ge­len op de­ze pa­gi­na.

Naast de ver­soe­pe­lin­gen rond­om be­zoek gaan ook de gas­te­rij­en weer open. Ie­der­een, dus ook be­wo­ners van de aan­leun­wo­nin­gen van on­ze zorglo­ca­ties zijn weer wel­kom in de gas­te­rij­en. Bij een be­zoek aan de gas­te­rij moet zich aan de vol­gen­de maat­re­ge­len hou­den:

 • Maak ge­bruik van een mond­neus­mas­ker dat door ons wordt aan­ge­reikt bij de in­gang.
 • Ge­bruik van een mond­neus­mas­ker tij­dens ver­plaat­sen is ver­plicht, aan ta­fel mag het mond­mas­ker af.
 • Ta­fels en stoe­len heb­ben een vas­te plek op 1,5 me­ter en bij bin­nen­komst wijst een me­de­wer­ker van de gas­te­rij een plaats aan u aan.
 • Houdt ten al­le tij­den 1,5 me­ter af­stand.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-4-2021 Land van Hor­ne volgt be­leid Ver­en­So
Nu een groot deel van de cli­ën­ten in de (woon)zorg­cen­tra van Land van Hor­ne ge­vac­ci­neerd is te­gen het co­ro­na­vi­rus, rijst de vraagt wat dit be­te­kent voor bron- en con­tact­on­der­zoek qua­ran­tai­ne en iso­la­tie? Land van Hor­ne blijft op dit vlak de richt­lij­nen van Ver­en­So, de ver­e­ni­ging voor spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­de, vol­gen. In dit ar­ti­kel leest u wat dit be­te­kent

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17-3-2021 Ver­soe­pe­ling be­zoek­re­ge­ling
Goed nieuws: Land van Hor­ne ver­soe­pelt haar be­zoek­re­ge­ling op ba­sis van de lan­de­lij­ke richt­lijn voor be­zoek aan ver­pleeg­hui­zen. U leest de be­zoek­maat­re­ge­len op de­ze pa­gi­na.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-3-2021 Twee­de vac­ci­na­tie voor ver­pleeg­huis­cli­ën­ten

Maan­dag 1 maart 2021 start het vac­ci­na­tie­team van Land van Hor­ne met het vac­ci­ne­ren van de ver­pleeg­huis­cli­ën­ten die in de week van 1 fe­bru­a­ri hun eer­ste vac­ci­na­tie heb­ben ge­kre­gen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-2-2021 Huis­arts­or­ga­ni­sa­tie start met vac­ci­ne­ren van ver­zor­gings­huis­cli­ën­ten

Dins­dag 23 fe­bru­a­ri en woens­dag 24 fe­bru­a­ri start het mo­bie­le vac­ci­an­tie­team van de huis­art­s­ten­or­ga­ni­sa­tie Me­dit­ta met het vac­ci­ne­ren van clié­n­ten die wo­nen in de ver­pleeg­hui­zen van Land van Hor­ne én on­der ver­ant­woor­de­lijk­heid staan van hun ei­gen huis­arts. Een klein aan­tal cli­ën­ten van de­ze groep zijn woon­ach­tig op de lo­ca­ties Hier­o­ny­mus, Hor­ne­hoof en Hus­ho­ven. Op St. Eli­sa­beth staan al­le cli­ën­ten on­der de ver­ant­woor­de­lijk­heid van de huis­arts. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-2-2021 Land van Hor­ne start met vac­ci­ne­ren van ver­pleeg­huis­cli­ën­ten

Maan­dag 1 fe­bru­a­ri 2021 start Land van Hor­ne met het vac­ci­ne­ren van hun cli­ën­ten die hier­voor toe­stem­ming heb­ben ge­ge­ven. De groep cli­ën­ten die in aan­mer­king komt voor het vac­cin te­gen het co­ro­na­vi­rus wo­nen in de ver­pleeg­hui­zen van Land van Hor­ne én staan on­der ver­ant­woor­de­lijk­heid van een arts op lo­ca­tie. Ook de re­va­li­dan­ten van het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum ko­men in aan­mer­king voor het co­rona­vac­cin. Lees het vol­le­di­ge ar­ti­kel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-1-2021 Voor­be­rei­din­gen vac­ci­na­tie cli­ën­ten in vol­le gang

Land van Hor­ne is druk be­zig met al­le voor­be­rei­din­gen om de vac­ci­na­ties voor be­wo­ners van ver­pleeg­hui­zen op een ver­ant­woor­de en vei­lig ma­nier te kun­nen uit­voe­ren. De groep kwets­ba­re ou­de­ren is hard ge­trof­fen door het co­ro­na­vi­rus. Het is daar­om ont­zet­tend be­lang­rijk dat de­ze groep ge­vac­ci­neerd kan wor­den. Lees hier meer over de voor­be­rei­din­gen van de vac­ci­na­ties

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17-12-2020 Ef­fect lock­down en in­zet be­zoek­re­ge­ling

Het co­ro­na­vi­rus grijpt op­nieuw ra­zend­snel om zich heen. Het aan­tal be­smet­tin­gen neemt ern­stig toe, lan­de­lijk en bij Land van Hor­ne. Ne­der­land is in een stren­ge lock­down. Land van Hor­ne is daar­naast he­laas ge­nood­zaakt om be­zoek te be­pre­ken per 18 de­cem­ber. Lees hier meer over het ef­fect van de lock­down en de be­zoek­re­ge­ling.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04-12-2020 Ar­ti­kel De Lim­bur­ger: Vroe­ge sig­na­len van co­ro­na­be­smet­ting wor­den steeds snel­ler her­kend

"Om­dat er ge­hoest klinkt van­ach­ter de ge­slo­ten ka­mer­deur, neemt ver­pleeg­kun­di­ge Hu­go Ver­stap­pen een kijk­je bij een met co­ro­na be­smet­te be­woon­ster. Het is half elf in de och­tend en ze ligt nog in bed. Niet om­dat ze zo ern­stig ziek is, zegt Ver­stap­pen. „Nee hoor, ze houdt er­van om net even wat lan­ger uit te sla­pen."
Lees het vol­le­di­ge ar­ti­kel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-10-2020 Be­smet­tin­gen co­ro­na­vi­rus bij Land van Hor­ne

Bij Land van Hor­ne zien we de be­smet­tin­gen met het co­ro­na­vi­rus op­lo­pen. We zien ge­luk­kig dat het vaak gaat om in­di­vi­du­e­le ge­val­len van een me­de­wer­ker, vrij­wil­li­ger of cli­ënt. U vindt op de­ze pa­gi­na een over­zicht van al­le be­smet­tin­gen per lo­ca­tie of team.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-10-2020 Gas­te­rij­en en eet­pun­ten slui­ten

Tij­dens de pers­con­fe­ren­tie van 13 ok­to­ber heeft het ka­bi­net een aan­tal aan­ge­scherp­te co­ron­a­maat­re­ge­len aan­ge­kon­digd. Ho­re­ca­ge­le­gen­he­den die­nen op 14 ok­to­ber om 22.00 uur de deu­ren te slui­ten. Dit geldt ook voor de gas­te­rij­en en eet­pun­ten van Stich­ting Land van Hor­ne. Zij zijn van­af don­der­dag 15 ok­to­ber ge­slo­ten voor ex­ter­nen. We zoe­ken mo­men­teel naar al­ter­na­tie­ven om on­ze gas­ten toch te voor­zien van maal­tij­den. Zo­dra hier meer over be­kend is in­for­me­ren we u hier­over.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01-10-20202 Ex­tra maat­re­ge­len om de ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te­gen te gaan

Zo­als be­kend is, zijn er door de over­heid van­af 29 sep­tem­ber ex­tra maat­re­ge­len ge­no­men om de ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te­gen te gaan. Ook in de om­ge­ving en bin­nen Land van Hor­ne zien we de be­smet­tin­gen op­lo­pen waar­door we he­laas ge­nood­zaakt zijn om van­af don­der­dag 1 ok­to­ber ex­tra maat­re­ge­len te ne­men. Lees hier meer over de ex­tra maat­re­ge­len die ge­no­men wor­den.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-08-2020 On­der­zoek naar an­ti­stof co­ro­na­vi­rus bij me­de­wer­kers Ma­ri­ën­burght geeft nieu­we in­zich­ten

Land van Hor­ne heeft een on­der­zoek uit­ge­voerd om te kij­ken of een an­ti­stof­test op het co­ro­na­vi­rus de angst en on­ge­rust­heid bij me­de­wer­kers kan ver­min­de­ren. De eer­ste re­sul­ta­ten van het on­der­zoek zijn be­kend en ge­ven nieu­we in­zich­ten. Lees hier meer over het on­der­zoek en de eer­ste re­sul­ta­ten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29-07-2020 Va­kan­tie en het co­ro­na­vi­rus

Om ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men neemt Stich­ting Land van Hor­ne ge­du­ren­de de va­kan­tie­pe­ri­o­de ex­tra maat­re­ge­len. Zo be­scher­men we cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers te­gen het co­ro­na­vi­rus. Lees hier wel­ke maat­re­ge­len we ne­men. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-06-2020 Vlog voor­zit­ter raad van be­stuur en cli­ën­ten­raads­lid

De deu­ren van al­le lo­ca­ties van Land van Hor­ne zijn in­mid­dels be­perkt open. Daar zijn wij blij om, maar we wil­len u als cli­ënt en naas­ten meer waar­de­vol­le mo­men­ten met el­kaar bie­den. Dit kun­nen we al­leen sa­men stap voor stap re­a­li­se­ren, met cli­ën­ten, naas­ten en me­de­wer­kers van Land van Hor­ne, door on­ze ge­za­men­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid te ne­men voor de vei­lig­heid van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers. Be­stuurs­voor­zit­ter Ste­ven Han en cli­ën­ten­raads­lid Hans Bloe­men lich­ten u in een vi­deo toe waar­om het be­lang­rijk is om juist in de­ze tijd sa­men te zor­gen voor vei­li­ge ont­moe­tin­gen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-6-2020 Ver­soe­pe­ling be­zoek­re­ge­ling

Ge­luk­kig krij­gen wij als zor­gor­ga­ni­sa­tie van de lan­de­lij­ke in­stan­ties meer ruim­te om de be­zoek­re­ge­ling naar ei­gen in­vul­ling te or­ga­ni­se­ren bin­nen de ge­stel­de ka­ders. Een van ver­eis­ten is dat er op de lo­ca­tie geen cli­ën­ten be­smet mo­gen zijn met het co­ro­na­vi­rus en dat de be­zoek­voor­waar­den na­ge­leefd wor­den.

Per lo­ca­tie wordt zorg­vul­dig de mo­ge­lijk­he­den van de ver­soe­pe­ling van de be­zoek­re­ge­ling be­ke­ken en in­ge­vuld, waar­bij re­ke­ning wordt ge­hou­den met de richt­lij­nen van Land van Hor­ne en de lan­de­lij­ke in­stan­ties. De be­zoe­kers­re­ge­ling per lo­ca­tie wordt af­ge­stemd met de cli­ën­ten­raad van de lo­ca­tie en ook on­ze cen­tra­le cli­ën­ten­raad is be­trok­ken bij het ge­he­le pro­ces.

Meer in­for­ma­tie over de be­zoek­re­ge­ling en een over­zicht van de be­zoek­voor­waar­den leest u op de­ze pa­gi­na. De ont­wik­ke­lin­gen in de­ze tijd gaan ra­zend­snel, de­ze pa­gi­na zal dan ook al­tijd ac­tu­eel zijn met be­trek­king tot de be­zoek­voor­waar­den.

Een zorg­me­de­wer­ker neemt op kort ter­mijn con­tact op met de eer­ste con­tact­per­soon van de cli­ënt om de mo­ge­lij­ke ver­soeplin­gen te be­spre­ken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ar­ti­kel Ge­zond­heids­krant SJG: Een die­pe bui­ging voor de zorg­col­le­ga's van Land van Hor­ne

"Ter­wijl be­zoe­kers nood­ge­dwon­gen op af­stand moesten blij­ven, le­ver­den de me­de­wer­kers van Stich­ting Land van Hor­ne de af­ge­lo­pen maan­den een on­ge­ken­de pres­ta­tie. Bij de ver­ple­ging, ver­zor­ging, be­han­de­ling en re­va­li­da­tie van kwets­ba­re ou­de­ren, aan huis en in het (woon)zorg­cen­trum, kre­gen zij het flink voor de kie­zen."De im­pact van het co­ro­na­vi­rus was enorm. Ik heb on­ge­loof­lijk veel res­pect voor on­ze men­sen die in de­ze moei­lij­ke, on­ze­ke­re tij­den zo­veel veer­kracht heb­ben ge­toond", zegt be­stuurs­voor­zit­ter Ste­ven Han. 
Lees het vol­le­di­ge ar­ti­kel in de Ge­zon­heids­krant SJG num­mer 1 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-6-2020 Mu­ziek aan­ge­bo­den door de vrien­den van Ma­ri­ën­burght

Op vrij­dag 12 ju­ni or­ga­ni­seer­de stich­ting Vrien­den van Ma­ri­ën­burght voor de be­wo­ners van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght een mu­zi­kaal bui­tenop­tre­den.
Yvon­ne Mi­chels ver­zorg­de een mu­zi­ka­le om­lijs­ting bij al­le af­de­lin­gen. Ze speel­de mu­ziek van vroe­ger tot he­den­daag­se mu­ziek. De be­wo­ners heb­ben ge­no­ten van het mu­zi­ka­le op­tre­den. Ter af­slui­ting van de­ze ge­zel­li­ge mid­dag kre­gen de be­wo­ners nog een lek­ker­nij.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26-05-2020 Voor­aan­kon­di­ging ver­soe­pe­ling be­zoek­maat­re­ge­len

Zo­als u ge­hoord hebt tij­dens de pers­con­fe­ren­tie van pre­mier Rut­te mo­gen ver­zor­gings- en ver­pleeg­hui­zen die vol­doen aan al­le be­zoek­voor­waar­den van het ka­bi­net van­af 25 mei weer be­zoek toe­la­ten. Op dit mo­ment is ie­de­re lo­ca­tie druk be­zig met al­le voor­be­rei­din­gen om weer be­zoek te kun­nen ver­wel­ko­men.

Ie­de­re lo­ca­tie is an­ders, zo­wel bouw­kun­dig als func­ti­o­neel. Daar­om is het mo­ge­lijk dat er ver­schil­len in de be­zoek­re­ge­ling kun­nen zijn tus­sen on­ze (woon)zorg­cen­tra of zelfs tus­sen ver­schil­len­de af­de­lin­gen van een lo­ca­tie. Uit­ein­de­lijk doen wij dit om de vei­lig­heid van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers te kun­nen waar­bor­gen. De be­zoe­kers­re­ge­ling per lo­ca­tie wordt af­ge­stemd met de cli­ën­ten­raad en ook on­ze cen­tra­le cli­ën­ten­raad is be­trok­ken bij het ge­he­le pro­ces.

Meer in­for­ma­tie over de be­zoek­re­ge­ling en een over­zicht van de be­zoek­voor­waar­den leest u op de­ze pa­gi­na. De ont­wik­ke­lin­gen in de­ze tijd gaan ra­zend­snel, de­ze pa­gi­na zal dan ook al­tijd ac­tu­eel zijn met be­trek­king tot de be­zoek­voor­waar­den.

Een zorg­me­de­wer­ker neemt op kort ter­mijn con­tact op met de eer­ste con­tact­per­soon van de cli­ënt om de be­zoek­re­ge­ling te be­spre­ken en af­spra­ken te ma­ken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-05-2020 Geen be­wo­ners meer co­ro­na po­si­tief in Ma­ri­ën­burght

Al­le be­wo­ners van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del die be­smet wa­ren met het co­ro­na­vi­rus zijn af­ge­lo­pen week nog­maals ge­test. Op 26 mei kwam de laat­ste uit­slag bin­nen waar­bij de arts-mi­cro­bi­o­loog aan­gaf dat be­wo­ners niet meer po­si­tief zijn en dus ook niet meer be­smet­te­lijk voor an­de­ren. Lees hier het vol­le­di­ge ar­ti­kel in het HAC Week­blad. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-05-2020 Voor­zich­tig op­star­ten kap­sa­lons, be­han­de­lin­gen en dag­be­ste­ding

In de pers­con­fe­ren­tie van woens­dag 6 mei heeft pre­mier Rut­te toe­ge­licht dat een aan­tal dien­sten weer ge­fa­seerd op­ge­start mag wor­den. Voor Land van Hor­ne be­te­kent dit dat de kap­sa­lons weer voor­zich­tig ope­nen, de be­han­de­lin­gen weer uit­brei­den en er een be­ke­ken wordt of de dag­be­ste­dingslo­ca­ties ge­fa­seerd kun­nen her­star­ten. Lees hier hoe we dit aan­pak­ken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-05-2020 Proef ge­con­tro­leer­de ver­soe­pe­ling be­zoek­re­ge­ling (woon)zorg­cen­tra

Woens­dag 6 mei maak­te mi­nis­ter De Jon­ge be­kend dat van­af maan­dag 11 mei wordt ge­start met een ge­con­tro­leer­de ver­soe­pe­ling van de be­zoek­re­ge­ling voor woon­zorg­cen­tra. Het ka­bi­net heeft be­slo­ten om in ie­de­re GGD-re­gio één ver­pleeg­huis te la­ten be­gin­nen. Bij woon­zorg­cen­tra van Sa­vant Zorg (Bra­bant) en De Zorg­groep (Lim­burg) wordt on­der strik­te voor­waar­den 1 vas­te be­zoe­ker per be­wo­ner toe­ge­staan die bij het be­zoek te­vens 1,5 me­ter af­stand moet kun­nen hou­den. Op ba­sis van de­ze er­va­rin­gen be­slist het ka­bi­net of per 25 mei in meer ver­pleeg­huis­lo­ca­ties be­perkt be­zoek kan gaan plaats­vin­den. De­ze be­slis­sing neemt het ka­bi­net in de week vóór 25 mei. Dit be­te­kent dat de hui­di­ge be­zoek­maat­re­ge­len van kracht blij­ven bij de lo­ca­ties van Land van Hor­ne.

Meer in­for­ma­tie over het pro­ces en de voor­waar­den die gel­den, is te vin­den op: www.rijks­over­heid.nl/ac­tu­eel/nieuws/2020/05/06/eer­ste-stap-nieu­we-be­zoek­re­ge­ling-ver­pleeg­hui­zen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06-05-2020 Opi­nie­stuk - Wie wordt hier nu voor het lap­je ge­hou­den?

De druk op pre­ven­tief ge­bruik van mond­mas­kers neemt de laat­ste we­ken sterk toe in Ne­der­land. "Maar ie­der­een een mond­kap­je brengt on­ze zorg­ver­le­ners in de knel", ver­telt Ste­ven Han, voor­zit­ter raad van be­stuur Land van Hor­ne. "Dus wie wordt hier nu voor het lap­je ge­hou­den?", vult Char­les Lau­rey, voor­zit­ter raad van be­stuur Zuid­Zorg aan. Ste­ven en Char­les schre­ven er sa­men een opi­nie­stuk over dat me­de on­der­te­kend is door be­stuur­ders van 23 zor­gor­ga­ni­sa­ties. Lees het opi­nie­stuk hier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24-04-2020 Voor­zich­tig op­bou­wen wijk­ver­ple­ging

Van­we­ge het co­ro­na­vi­rus heeft Stich­ting Land van Hor­ne in sa­men­spraak met an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties in de re­gio haar wijk­ver­ple­ging her­ver­deeld. In­mid­dels mer­ken wij dat er meer ruim­te ont­staat om de wijk­ver­ple­ging weer voor­zich­tig op te bou­wen. In dit nieuws­be­richt leest u hoe we dit gaan doen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-04-2020 Ver­len­ging maat­re­ge­len

In de pers­con­fe­ren­tie van 21 april is door het ka­bi­net aan­ge­kon­digd dat de hui­di­ge be­zoek­maat­re­ge­len voor ver­pleeg­hui­zen van kracht blij­ven tot en met 20 mei. Land van Hor­ne volgt de­ze maat­re­ge­len ui­ter­aard om on­ze cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers te be­scher­men. Dit be­te­kent dat on­ze dag­be­ste­din­gen, dag­be­han­de­lin­gen, gas­te­rij­en, eet­pun­ten en lo­ca­ties (Ee­gels­hoe­ve, Hus­ho­ven, Hier­o­ny­mus, Hor­ne­hoof, Ma­ri­ën­burght, Ma­ris­hof, Mar­ti­nus, Ne­der­ma­ze­hof, Rust in Roy, St. Eli­sa­beth, St. Jo­seph, Ver­vers­hof, Wit­ven en Zuy­der­borgh) ge­slo­ten blij­ven voor be­zoe­kers.

Op on­ze lo­ca­ties zijn in­mid­dels ver­schil­len­de al­ter­na­tie­ve vor­men van con­tact be­schik­baar voor cli­ën­ten en naas­ten. Op al­le lo­ca­ties zijn fa­ci­li­tei­ten voor beeld­bel­len aan­we­zig en daar­naast wor­den de raam­be­zoe­ken op gro­te schaal uit­ge­breid. Voor meer in­for­ma­tie over de­ze al­ter­na­tie­ve con­tact­vor­men kunt u con­tact op­ne­men met de des­be­tref­fen­de lo­ca­tie.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-04-2020 Ver­len­ging maat­re­ge­len

In de pers­con­fe­ren­tie van 31 maart is door het ka­bi­net aan­ge­kon­digd dat de hui­di­ge maat­re­ge­len in ie­der ge­val tot en met 28 april ver­lengd zijn. Ui­ter­aard volgt Land van Hor­ne de­ze maat­re­ge­len om on­ze cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers te be­scher­men en om ver­de­re ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te­gen te gaan. Dit be­te­kent dat tot mi­ni­maal 28 april on­ze dag­be­ste­din­gen, dag­be­han­de­lin­gen, gas­te­rij­en, eet­pun­ten en lo­ca­ties (Ee­gels­hoe­ve, Hus­ho­ven, Hier­o­ny­mus, Hor­ne­hoof, Ma­ri­ën­burght, Ma­ris­hof, Mar­ti­nus, Ne­der­ma­ze­hof, Rust in Roy, St. Eli­sa­beth, St. Jo­seph, Ver­vers­hof, Wit­ven en Zuy­der­borgh) ge­slo­ten blij­ven voor be­zoe­kers. We re­ke­nen op uw be­grip.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06-04-2020 Pla­ce­mats en fo­to­kaar­ten voor cli­ën­ten

Wee­men web | print | pro­mo komt met een prach­tig ge­baar, om fa­mi­lie en naas­ten toch op een per­soon­lij­ke ma­nier in ver­bin­ding te bren­gen  door mid­del van een ge­per­so­na­li­seer­de pla­ce­mat en fo­to­kaar­ten met een per­soon­lij­ke bood­schap. Op www.ver­zacht­een­zaam­heid.nl kunt u de pla­ce­mats en fo­to­kaar­ten ma­ken. Wee­men zorgt ver­vol­gens gra­tis voor de pro­duc­tie én de ver­zen­ding naar uw naas­te.

Land van Hor­ne on­der­steunt dit ini­ti­a­tief na­tuur­lijk van har­te en neemt ook deel. Dus hebt u een naas­te in een van on­ze zorg­cen­tra? Ga naar www.ver­zacht­een­zaam­heid.nl en ver­ras ze met een mooie pla­ce­mat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-04-2020 Zorg­me­de­wer­kers doen be­roep op naas­ten

De druk op on­ze zorg­ver­le­ners is bij­zon­der groot. In on­ze zorg­cen­tra valt de on­der­steu­ning door man­tel­zor­gers en vrij­wil­li­gers weg en zorg­me­de­wer­kers val­len uit als zij co­rona­ver­dacht zijn. Daar­om her­ver­de­len al­le zor­gor­ga­ni­sa­ties in on­ze re­gio de zorg. Zorg­me­de­wer­kers doen een drin­gend be­roep op fa­mi­lie en naas­ten om on­der­steu­ning. Lees het vol­le­di­ge nieuws­be­richt hier­over. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30-03-2020 Co­rona­cen­trum ge­o­pend in De Oran­je­rie, Roer­mond

Huis­art­sen en zorg­in­stel­lin­gen in Noord- en Mid­den-Lim­burg ope­nen vrij­dag 27 maart 2020 het Co­rona­cen­trum Roer­mond in Van der Valk The­a­ter­ho­tel De Oran­je­rie. Dit cen­trum be­staat uit een Thuis­zorg­ho­tel en Huis­art­sen­post. Door een nau­we sa­men­wer­king tus­sen eer­ste­lijns zor­gor­ga­ni­sa­ties kun­nen op CO­VID-19 ver­dach­te pa­ti­ën­ten ge­za­men­lijk wor­den op­ge­van­gen. Lees hier het vol­le­di­ge nieuws­be­richt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-03-2020 Vlog voor­zit­ter raad van be­stuur

Ste­ven Han, voor­zit­ter van de raad van be­stuur bij Land van Hor­ne, spreekt over de be­strij­ding van het co­ro­na­vi­rus bij Land van Hor­ne en het be­grip en de steun die on­ze me­de­wer­kers ont­van­gen. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-03-2020 Beeld­bel­len met uw naas­te mo­ge­lijk

Van­we­ge het co­ro­na­vi­rus is het mo­men­teel he­laas niet mo­ge­lijk om on­ze lo­ca­ties en dus uw fa­mi­lie­lid te be­zoe­ken. Een erg ver­ve­len­de maat­re­gel, maar nood­za­ke­lijk ter be­scher­ming van on­ze cli­ën­ten, uw fa­mi­lie en on­ze me­de­wer­kers. Beeld­bel­len kan nu wel. Lees hier het vol­le­di­ge nieuws­be­richt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17-03-2020 Slui­ting zorglo­ca­ties

In na­vol­ging van de lan­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen rond­om het co­ro­na­vi­rus heb­ben de vei­lig­heids­re­gi­o's in Bra­bant de zorg­in­stel­lin­gen in Bra­bant op­ge­roe­pen te slui­ten voor be­zoek. Stich­ting Land van Hor­ne heeft zo­wel lo­ca­ties in Bra­bant als Lim­burg, daar­om heb­ben wij be­slo­ten om al­le lo­ca­ties van­af 17 maart te slui­ten voor be­zoek. Dat be­te­kent dat on­ze cli­ën­ten geen be­zoek meer mo­gen ont­van­gen, een in­grij­pen­de maat­re­gel waar we he­laas niet on­der­uit ko­men. Van­af woens­dag 18 maart gaan ook al­le dag­be­ste­din­gen en dag­be­han­de­lin­gen dicht. We ne­men de­ze maat­re­gel om on­ze kwets­ba­re cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers te be­scher­men te­gen ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus. We vra­gen uw be­grip voor de­ze si­tu­a­tie.  

Wat be­te­kent dit?

 • Al­leen zorg­me­de­wer­kers mo­gen nog in en uit de vol­gen­de lo­ca­ties: Ee­gels­hoe­ve, Hus­ho­ven, Hier­o­ny­mus, Hor­ne­hoof, Ma­ri­ën­burght, Ma­ris­hof, Mar­ti­nus, Ne­der­ma­ze­hof, Rust in Roy, St. Eli­sa­beth, St. Jo­seph, Ver­vers­hof, Wit­ven en Zuy­der­borgh.
 • Van­af woens­dag 18 maart gaan al­le dag­be­ste­din­gen en dag­be­han­de­lin­gen dicht.
 • Is be­zoek nood­za­ke­lijk van­we­ge een ter­mi­na­le fa­se, dan is dit on­der voor­waar­den mo­ge­lijk. Be­spreek de­ze met de team­lei­der van de lo­ca­tie.
 • Al­le cli­ën­ten en fa­mi­lie wor­den ge­ïn­for­meerd over de­ze maat­re­gel.
 • On­ze vrij­wil­li­gers wor­den se­pa­raat ge­ïn­for­meerd over de ge­vol­gen voor hun in­zet op on­ze lo­ca­ties.

On­ze me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers wer­ken op dit mo­ment heel hard om al­le cli­ën­ten zo goed mo­ge­lijk te ver­zor­gen. Voor­al nu be­zoek niet meer mo­ge­lijk is, zet­ten we een stap­je ex­tra om het cli­ën­ten zo aan­ge­naam mo­ge­lijk te ma­ken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------