Lo­go­pe­die

Hulp bij het com­mu­ni­ce­ren met an­de­ren

Wist u dat een lo­go­pe­dist van Land van Hor­ne u kan hel­pen bij al­le as­pec­ten rond­om com­mu­ni­ca­tie? Dat kan ook als u thuis woont. De lo­go­pe­dis­ten van het Vi­taal Thuis team staan voor u klaar. Het is voor ie­der­een die pro­ble­men on­der­vindt op het ge­bied van spraak, taal, adem, stem, mond­func­ties, aan­ge­zichts­ver­lam­ming, ge­hoor en slik­ken. Het zijn func­ties die heel be­lang­rijk zijn in ons da­ge­lijks le­ven en die je sterk kun­nen be­lem­me­ren als ze niet goed meer mee­wer­ken. De lo­go­pe­dist van Land van Hor­ne helpt u graag.

 

 

Voor wie/wanneer

Voor­beel­den van pro­ble­men waar­bij de lo­go­pe­dist kan hel­pen zijn: het niet goed uit de woor­den kun­nen ko­men, on­dui­de­lijk spre­ken, stem­pro­ble­men en slech­ter ho­ren. De lo­go­pe­dist helpt bij het op­ti­ma­li­se­ren van de com­mu­ni­ca­tie en bij het zo goed mo­ge­lijk la­ten ver­lo­pen van het eten en drin­ken.

 

Ook bij beroerte, dementie of MS

Daar­naast hel­pen lo­go­pe­dis­ten men­sen die klach­ten heb­ben door een neu­ro­lo­gi­sche aan­doe­ning. Bij­voor­beeld wan­neer afa­sie ont­staat door een be­roer­te (CVA) of de­men­tie en het be­grij­pen en pro­du­ce­ren van taal in de her­se­nen niet meer zo goed func­ti­o­neert. Of wan­neer de ver­staan­baar­heid ach­ter­uit­gaat door bij­voor­beeld MS, ALS, Hun­ting­ton of Parkin­son.

 

Op maat

Naast het on­der­zoe­ken en be­han­de­len ge­ven we ook voor­lich­ting en ad­vie­zen op maat. Ook kun­nen we de part­ner of naas­te fa­mi­lie ad­vie­zen en tips ge­ven. Mocht de be­han­de­ling niet vol­doen­de blij­ken, dan kun­nen we sa­men kij­ken naar al­ter­na­tie­ven,zo­als een com­mu­ni­ca­tie­hulp­mid­del.

 

Ver­goe­ding

Voor lo­go­pe­die van Land van Hor­ne hebt u een ver­wij­zing no­dig. Lo­go­pe­die wordt ver­goed door uw ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring. Voor meer in­for­ma­tie kunt u uw po­lis na­kij­ken of con­tact op­ne­men met u ver­ze­ke­raar. Komt u er niet uit, dan hel­pen on­ze lo­go­pe­dis­ten u graag hier­bij.

Breed cur­sus­aan­bod van Vi­taal Thuis

Ie­der­een wil graag vi­taal ou­der wor­den en zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig wo­nen. U kunt zelf een steen­tje hier­aan bij­dra­gen door uw men­ta­le en li­cha­me­lij­ke veer­kracht te ver­gro­ten. Wij hel­pen u hier­mee op weg door het aan­bie­den van (pre­ven­tie­ve) cur­sus­sen. De be­han­de­la­ren van Vi­taal Thuis ge­ven di­ver­se (gra­tis) cur­sus­sen die u nieu­we in­zich­ten en prak­ti­sche hand­vat­ten ge­ven die di­rect toe­pas­baar zijn. Be­kijk het vol­le­di­ge cur­sus­aan­bod

Con­tact lo­go­pe­dist

Lo­go­pe­die is mo­ge­lijk op lo­ca­ties in Weert, Ne­der­weert, Maar­hee­ze en Stramp­roy. De lo­go­pe­dis­ten van het Vi­taal Thuis team ko­men ook aan huis als dat no­dig is. Bel voor meer in­for­ma­tie T 088 987 85 00 of stuur een e-mail naar lo­go­pe­die at land­van­hor­ne dot nl. Voor een be­han­de­ling zijn de lo­go­pe­dis­ten be­schik­baar van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.00 tot 17.00 uur.

logopedie land van horne
logopedie land van horne