Fy­si­o­the­ra­pie

Fit blij­ven en goed kun­nen be­we­gen

Wist u dat wij ook fy­si­o­the­ra­pie bie­den aan men­sen die thuis wo­nen? Als u pro­ble­men er­vaart op het ge­bied van con­di­tie, spier­kracht, ba­lans, op­staan of bij­voor­beeld met lo­pen, dan kun­nen de fy­si­o­the­ra­peu­ten van het team Vi­taal Thuis u be­han­de­len. Zij hel­pen u om uw klach­ten te ver­min­de­ren zo­dat u zo­veel mo­ge­lijk kunt blij­ven doen wat u voor­heen deed. Ook kun­nen zij u le­ren om­gaan met het ver­lies van uw be­weeg­lijk­heid als dat no­dig is.

 

Oe­fen­the­ra­pie

Door een ope­ra­tie, ziek­te of door het ou­der wor­den kunt u te­gen de­ze pro­ble­men aan­lo­pen die uw da­ge­lijks le­ven be­lem­me­ren of be­ïn­vloe­den. On­ze the­ra­pie be­staat voor­al uit oe­fen­the­ra­pie, met als doel u zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk te la­ten be­we­gen en func­ti­o­ne­ren.

Ook voor uw familie

Wij zijn er voor u en uw part­ner of naas­te fa­mi­lie­lid. Zo kun­nen we hen in­for­ma­tie ge­ven over het ziek­te­beeld, en uit­leg ge­ven hoe ze u bij da­ge­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten kun­nen on­der­steu­nen. Even­tu­eel met ge­bruik van hulp­mid­de­len.

On­ze spe­ci­a­li­sa­ties

De fy­si­o­the­ra­peu­ten van het Vi­taal Thuis team zijn ge­spe­ci­a­li­seerd in fy­si­o­the­ra­pie voor:

  • ge­ri­a­trie (ou­der wor­den)
  • oe­deem
  • Parkin­son
  • Hun­ting­on
  • am­pu­ta­tie
  • hand­the­ra­pie
  • on­co­lo­gie
  • ook doen wij me­di­cal ta­ping

Daar­naast wer­ken wij nauw sa­men met ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes, zo­als de er­go­the­ra­pie, lo­go­pe­die, di­ë­te­tiek, maat­schap­pe­lijk werk en psy­cho­lo­gie. Om­dat we al­les on­der één dak heb­ben, kun­nen wij ge­mak­ke­lijk met el­kaar over­leg­gen als het no­dig is. Op de­ze ma­nier kun­nen wij u zo goed mo­ge­lijk be­han­de­len.

Ver­goe­ding fy­si­o­the­ra­pie

Voor fy­si­o­the­ra­pie van Land van Hor­ne hebt u een ver­wij­zing no­dig. De ver­goe­ding voor fy­si­o­the­ra­pie is ver­schil­lend per zorg­ver­ze­ke­raar. U kunt uw po­lis na­kij­ken of con­tact op­ne­men met uw zorg­ver­ze­ke­raar. On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten hel­pen u hier graag bij als u er niet goed uit­komt.

Fit­ness Vi­taal 50+

In ons Be­han­del­cen­trum in Weert bie­den we Fit­ness Vi­taal 50+: fit­ness­groe­pen be­ge­leid door vas­te fy­si­o­the­ra­peu­ten van Land van Hor­ne. Voor ie­der­een die graag sport, maar zich min­der thuis voelt in een sport­school. Of voor de­ge­nen die het liefst on­der be­ge­lei­ding spor­ten. Ook on­ze cli­ën­ten die klaar zijn met fy­si­o­the­ra­pie, bie­den we hier­mee een mo­ge­lijk­heid om door te trai­nen. Lees meer over Fit­ness Vi­taal 50+.

Breed cur­sus­aan­bod van Vi­taal Thuis

Ie­der­een wil graag vi­taal ou­der wor­den en zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig wo­nen. U kunt zelf een steen­tje hier­aan bij­dra­gen door uw men­ta­le en li­cha­me­lij­ke veer­kracht te ver­gro­ten. Wij hel­pen u hier­mee op weg door het aan­bie­den van (pre­ven­tie­ve) cur­sus­sen. De be­han­de­la­ren van Vi­taal Thuis ge­ven di­ver­se (gra­tis) cur­sus­sen die u nieu­we in­zich­ten en prak­ti­sche hand­vat­ten ge­ven die di­rect toe­pas­baar zijn. Be­kijk het vol­le­di­ge cur­sus­aan­bod

Con­tact

Voor fy­si­o­the­ra­pie kunt u te­recht in de the­ra­pie­ruim­ten bij u in de buurt: in on­ze zorg­cen­tra in So­me­ren, Maar­hee­ze, Bu­del, Weert, Ne­der­weert, Stramp­roy, Heyt­huy­sen, Hae­len en we ko­men graag bij u thuis als dit me­disch nood­za­ke­lijk is. Bel voor meer in­for­ma­tie of een af­spraak tij­dens kan­toor­uren naar T 088 987 85 00 of stel uw vraag hier­on­der. Voor een be­han­de­ling zijn de fy­si­o­the­ra­peu­ten be­schik­baar van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.00 tot 17.00 uur.

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.

Fysiotherapie Stichting Land van Horne
Fy­si­o­the­ra­pie Stich­ting Land van Hor­ne
Fysiotherapie Stichting Land van Horne
Fy­si­o­the­ra­pie Stich­ting Land van Hor­ne