Maat­schap­pe­lijk werk

Be­ge­lei­ding en be­han­de­ling van pro­ble­men die sa­men­han­gen met het ou­der wor­den

Wist u dat een maat­schap­pe­lijk wer­ker be­ge­lei­ding en be­han­de­ling kan bie­den bij pro­ble­men die sa­men­han­gen met het ou­der wor­den? Denk aan pro­ble­men door bij­voor­beeld be­per­kin­gen, het ver­lies van een dier­ba­re, een nieu­we woon­om­ge­ving, een con­flict of het aan­gaan van nieu­we so­ci­a­le con­tac­ten. Ook voor prak­ti­sche vra­gen kunt u bij de maat­schap­pe­lijk wer­ker te­recht. Bij­voor­beeld vra­gen over de ei­gen bij­dra­ge, schul­den, en in­stan­ties zo­als CIZ, CAK of ge­meen­te. De maat­schap­pe­lijk wer­ker helpt u graag!

Voor wie/wan­neer

Bent u woon­ach­tig in een (woon)zorg­cen­trum van Land van Hor­ne, dan kunt u ge­bruik ma­ken van de be­ge­lei­ding en be­han­de­ling van de maat­schap­pe­lijk wer­ker. Ook bie­den we na een re­va­li­da­tie­tra­ject hulp in de thuis­si­tu­a­tie.

Wat doet maatschappelijk werk?

Maat­schap­pe­lijk werk is in di­ver­se vor­men mo­ge­lijk, denk aan in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding, echt­pa­ren be­ge­lei­ding of groeps­ge­sprek­ken. Wij be­ge­lei­den zo­wel u als uw naas­ten. Na een aan­vraag vindt een in­ta­ke­ge­sprek met u plaats voor een ken­nis­ma­king en een be­ter beeld over wel­ke hulp no­dig is. Ver­vol­gens doen wij u een voor­stel over wel­ke be­ge­lei­ding het best pas­send is voor uw si­tu­a­tie. Door mid­del van ge­sprek­ken, oe­fe­nin­gen en op­drach­ten wer­ken wij sa­men met u en uw naas­ten aan de pro­ble­men.

Hun­ting­ton

Wij zijn ge­spe­ci­a­li­seerd in het be­ge­lei­den van men­sen met de ziek­te van Hun­ting­ton en hun naas­ten. U kunt tij­dens het ge­he­le ziek­te­pro­ces met uw vra­gen bij ons te­recht. Ook be­ge­lei­den wij u bij het ge­he­le pro­ces van werk naar een uit­ke­ring of naar dag­be­han­de­ling, het aan­vra­gen van in­di­ca­ties, maar ook het le­ren om­gaan met de ziek­te en de ver­an­der­de si­tu­a­tie.

Ou­de­ren­mis­han­de­ling

Wist u dat 1 op de 20 ou­de­ren te ma­ken heeft met mis­han­de­ling? Waar­schijn­lijk denkt u daar­bij di­rect aan blau­we plek­ken, maar bij­voor­beeld fi­nan­ci­eel mis­bruik, ver­waar­lo­zing en ver­baal ge­weld val­len ook on­der mis­han­de­ling. Als u als cli­ënt van Land van Hor­ne te ma­ken heeft met ou­de­ren­mis­han­de­ling, of wan­neer u een ver­moe­den hebt, scha­kel dan met de maat­schap­pe­lijk wer­kers. De maat­schap­pe­lijk wer­kers zijn de aan­dachts­func­ti­o­na­ris­sen van Ou­de­ren­mis­han­de­ling van Land van Hor­ne: "Land van Hor­ne is wet­te­lijk ver­plicht om te wer­ken met een meld­co­de bij ver­moe­dens van ou­de­ren­mis­han­de­ling en de stap­pen te door­lo­pen van de meld­co­de. Wij on­der­steu­nen me­de­wer­kers, vrij­wil­li­gers, cli­ën­ten en hun naas­ten hier­bij." 

Con­tact

Hebt u ad­vies of be­ge­lei­ding no­dig van een maat­schap­pe­lijk wer­ker? Neem dan con­tact op met de spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de van uw (woon)zorg­cen­trum via 088 987 85 00. Hebt u be­ge­lei­ding no­dig voor de ziek­te van Hun­ting­ton, dan kunt u con­tact op­ne­men met 088 987 86 93 of 088 987 82 00. Of stuur een e-mail naar maat­schap­pe­lijk_werk_LvH2 at land­van­hor­ne dot nl.