Psy­cho­lo­gie

Een psy­cho­loog helpt u weer op weg

Maakt u zich zor­gen over uw ge­heu­gen, om­dat u steeds meer za­ken ver­geet, of merkt u dat u al een lan­ge­re tijd som­ber bent? Of vindt u het bij­voor­beeld moei­lijk om goed om te gaan met het ver­an­derd ge­drag van uw part­ner na een CVA (be­roer­te)? Dit kan veel in­vloed op uw le­ven heb­ben. Een psy­cho­loog van Land van Hor­ne helpt u weer op weg.

 

Meer be­grip

On­ze psy­cho­lo­gen zijn er voor ou­de­ren en hun fa­mi­lie als zij vra­gen heb­ben over wan­neer ie­mand bij­voor­beeld:

  • be­gin­nen­de de­men­tie heeft
  • ach­ter­uit­gaat na een CVA (be­roer­te)
  • een de­pres­sie of stem­mings­pro­ble­men lijkt te heb­ben.

De psy­cho­lo­gen kun­nen on­der­zoek doen naar de klach­ten of de ver­an­de­rin­gen in het ge­drag, om de cli­ënt be­ter te be­grij­pen. Zij kun­nen dan ad­vi­se­ren wel­ke vorm van be­ge­lei­ding of be­han­de­ling het bes­te past, en tips ge­ven aan fa­mi­lie hoe zij er het bes­te mee om kun­nen gaan. De psy­cho­lo­gen van het team Vi­taal Thuis kun­nen u ook hel­pen als u thuis woont.

Hulp bij angst, rouwverwerking of grote veranderingen

Ook biedt een psy­cho­loog be­ge­lei­ding en be­han­de­ling. Bij­voor­beeld als ie­mand een angst­stoor­nis heeft, be­ge­lei­ding no­dig heeft bij rouw­ver­wer­king of wan­neer ie­mand veel moei­te heeft met een gro­te ver­an­de­ring in het le­ven. Het ver­hui­zen naar een zorg­cen­trum is dat soms ook. De part­ner en naas­te fa­mi­lie kun­nen we ook hier­bij be­ge­lei­den.

 

Ver­goe­ding

Voor een af­spraak met psy­cho­loog van Land van Horn hebt u een ver­wij­zing no­dig. De ver­goe­ding is af­han­ke­lijk van de klach­ten die u hebt. U vindt hier meer in­for­ma­tie over op uw po­lis van uw zorg­ver­ze­ke­ring of u kunt con­tact op­ne­men met uw zorg­ver­ze­ke­raar. Komt u er niet goed uit, dan kun­nen wij u ook hel­pen.

Wacht­tij­den

Er is een wacht­tijd van een à twee we­ken van­af aan­mel­ding tot aan de in­ta­ke (eer­ste ken­nis­ma­kings­ge­sprek). Van­af de in­ta­ke kan mo­men­teel bin­nen twee we­ken ge­start wor­den met de be­han­de­ling.

Breed cur­sus­aan­bod van Vi­taal Thuis

Ie­der­een wil graag vi­taal ou­der wor­den en zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig wo­nen. U kunt zelf een steen­tje hier­aan bij­dra­gen door uw men­ta­le en li­cha­me­lij­ke veer­kracht te ver­gro­ten. Wij hel­pen u hier­mee op weg door het aan­bie­den van (pre­ven­tie­ve) cur­sus­sen. De be­han­de­la­ren van Vi­taal Thuis ge­ven di­ver­se (gra­tis) cur­sus­sen die u nieu­we in­zich­ten en prak­ti­sche hand­vat­ten ge­ven die di­rect toe­pas­baar zijn. Be­kijk het vol­le­di­ge cur­sus­aan­bod

Con­tact psy­cho­loog

Wilt u meer we­ten of een af­spraak ma­ken? Neem vrij­blij­vend con­tact op met ons tij­dens kan­toor­uren via 088 987 85 00 of stuur een e-mail naar psy­cho­lo­gie at land­van­hor­ne dot nl.

On­ze prak­tijk is ge­ves­tigd in het Be­han­del­cen­trum, ge­le­gen aan het Zorg­plein Land van Hor­ne. De prak­tijk is ge­o­pend van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.00 tot 17.00 uur. Een huis­be­zoek van het Vi­taal Thuis team is, in over­leg, even­eens mo­ge­lijk. 

Kwa­li­teits­sta­tuut

In ons kwa­li­teits­sta­tuut leest u wat Land van Hor­ne ge­re­geld heeft op het ge­bied van kwa­li­teit en ver­ant­woor­ding om gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg in het ka­der van de Zorg­ver­ze­ke­rings­wet te kun­nen ver­le­nen.

psycholoog land van horne
psycholoog land van horne