Di­ë­te­tiek

Af­val­len, aan­ko­men of ad­vies over uw voe­ding

Wist u dat u ook als u thuis woont ad­vies kunt vra­gen aan on­ze di­ë­tis­ten van het team Vi­taal Thuis? Zij kun­nen u hel­pen als u uw voe­ding aan wilt (of moet) pas­sen. En hulp is vaak zeer wel­kom, want uw voe­ding en ge­woon­ten aan­pas­sen blijkt niet zo ge­mak­ke­lijk. Dag in, dag uit moet u let­ten op wat u eet, hoe­veel u eet en wan­neer. Daar­naast is het be­lang­rijk ge­mo­ti­veerd te blij­ven. On­ze di­ë­tis­ten ge­ven voe­dings- en di­eet­ad­vies en coa­chen u bo­ven­dien om uw di­eet vol te kun­nen hou­den. Zo­dat u af­valt, juist weer op ge­wicht komt of een ge­zon­de sa­men­stel­ling hebt van uw voe­ding bij een aan­doe­ning. 

Af­val­len en aan­ko­men

Vaak denk je bij een di­ë­tist aan ie­mand die ad­vies geeft als je wilt af­val­len. "Dat doen we ui­ter­aard ook. Maar veel men­sen klop­pen juist bij ons aan, om­dat ze te veel af­val­len of on­der­ge­wicht heb­ben. Dat kan di­ver­se oor­za­ken heb­ben", ver­telt een van on­ze di­ë­tis­ten. "Wij hel­pen ze met di­eet­ad­vie­zen en prak­ti­sche tips."

 

Dieet bij diabetes, hoge bloeddruk of andere aandoeningen

Bij be­paal­de aan­doe­nin­gen kan een di­ë­tist hel­pen met het aan­pas­sen van de voe­ding. "Denk aan men­sen die dia­be­tes heb­ben, een ver­hoogd cho­les­te­rol­ge­hal­te, ho­ge bloed­druk, long­aan­doe­nin­gen of last heb­ben van de maag of dar­men. Wat het bes­te werkt, is voor ie­de­re per­soon an­ders."

Waar moet ik op let­ten in de su­per­markt of op va­kan­tie?

We ge­ven daar­naast veel prak­ti­sche in­for­ma­tie: hoe kan ik va­ri­ë­ren, waar moet ik op let­ten in de su­per­markt of hoe kan ik met mijn di­eet om­gaan in va­kan­tie of als ik uit ga eten.

Wist u dat?

  • De di­ë­tist bij uit­stek de des­kun­di­ge is op het ge­bied van voe­ding en di­eet.
  • De di­ë­tist u een be­han­de­ling op maat le­vert.
  • On­ze di­ë­tis­ten zo­wel cli­ën­ten be­han­de­len en be­ge­lei­den bin­nen Land van Hor­ne als men­sen van bui­ten­af. Dit kan tij­dens een spreek­uur en bij u thuis. 
  • On­ze di­ë­tis­ten ge­spe­ci­a­li­seerd zijn in voe­ding en di­eet­be­han­de­ling bij de ou­der wor­den­de mens.
  • On­ze di­ë­tis­ten ook ge­spe­ci­a­li­seerd zijn in di­eet­be­han­de­ling bij maag-, darm- en le­ver pro­ble­ma­tiek, di­eet­be­han­de­ling bij ziek­te van Hun­ting­ton, ziek­te van Parkin­son en bij de be­ge­lei­ding van son­de­voe­ding in de thuis­si­tu­a­tie.
  • On­ze di­ë­tis­ten -in­dien no­dig- sa­men­wer­ken met on­der an­de­re art­sen, lo­go­pe­dis­ten en fy­si­o­the­ra­peu­ten.

Ver­goe­ding di­ë­tist

Voor di­ë­te­tiek van Land van Hor­ne hebt u een ver­wij­zing no­dig. Per jaar krijgt u 3 be­han­de­lu­ren ver­goed uit uw ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring. Meer in­for­ma­tie vindt over ver­goe­din­gen vindt u in uw po­lis van uw zorg­ver­ze­ke­raar. Komt u er niet goed uit, dan hel­pen de di­ë­tis­ten u graag hier­bij.

Breed cur­sus­aan­bod van Vi­taal Thuis

Ie­der­een wil graag vi­taal ou­der wor­den en zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig wo­nen. U kunt zelf een steen­tje hier­aan bij­dra­gen door uw men­ta­le en li­cha­me­lij­ke veer­kracht te ver­gro­ten. Wij hel­pen u hier­mee op weg door het aan­bie­den van (pre­ven­tie­ve) cur­sus­sen. De be­han­de­la­ren van Vi­taal Thuis ge­ven di­ver­se (gra­tis) cur­sus­sen die u nieu­we in­zich­ten en prak­ti­sche hand­vat­ten ge­ven die di­rect toe­pas­baar zijn. Be­kijk het vol­le­di­ge cur­sus­aan­bod

Con­tact di­ë­tist

Be­wo­ners van een van de zorg­cen­tra of aan­leun­wo­nin­gen van Land van Hor­ne kun­nen een af­spraak ma­ken met de di­ë­tist. Voor thuis­wo­nen­de men­sen hou­den de di­ë­tis­ten van het team Vi­taal Thuis spreek­uren in de zorg­cen­tra in Weert, Ne­der­weert en Stramp­roy. Als het no­dig is, kun­nen de di­ë­tis­ten ook bij u aan huis ko­men. Bel voor meer in­for­ma­tie vrij­blij­vend tij­dens kan­toor­uren naar 088 987 85 00 of stuur een mail naar die­te­tiek at land­van­hor­ne dot nl. Voor een be­han­de­ling zijn de di­ë­tis­ten be­schik­baar van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.00 tot 17.00 uur.

di­ë­tist Land van Hor­ne
diëtist land van horne
diëtist land van horne