Wist u dat u ad­vies kunt vra­gen aan een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de? Bij vra­gen en klach­ten die te ma­ken heb­ben met het ou­der wor­den, kunt u via uw huis­arts een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de om on­der­steu­ning vra­gen. De zorg voor ou­de­ren kan best com­plex zijn, om­dat er meer­de­re din­gen te­ge­lijk kun­nen spe­len. Mis­schien er­vaart u dit nu zelf of bij een fa­mi­lie­lid. Een spe­ci­a­lis­tisch ad­vies kan hel­pen.

 

Ad­vies bij bij­voor­beeld pro­ble­men met mo­bi­li­teit of het ge­heu­gen

Een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de heeft veel ken­nis over ziek­ten en be­per­kin­gen van de ou­der wor­den­de mens. Uw huis­arts kan een con­sult van een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de aan­vra­gen voor een ad­vies of een dia­gno­se. "We wor­den vaak ge­vraagd als ie­mand pro­ble­men heeft met het ge­heu­gen, min­der mo­biel is of niet meer zo goed voor zich zelf kan zor­gen. Het gaat al­tijd om meer­de­re klach­ten te­ge­lijk", legt Iris Kuijs­ten-Snij­ders, spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de uit.

 

Specialist ouderengeneeskunde werkt ook in zorgcentrum

De spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­de van Land van Hor­ne wer­ken ook voor de cli­ën­ten in het zorg­cen­trum. Voor men­sen die ver­zor­gings­huis­zorg ont­van­gen is de huis­arts de be­han­de­laar. Hij of zij kan een con­sult vra­gen aan een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de als een ad­vies no­dig is.

Voor men­sen die ver­pleeg­huis­zorg ont­van­gen, is de spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de de be­han­de­laar. Iris: "Ge­zien de zorg­be­hoef­te van men­sen met ver­pleeg­huis­zorg ben je door­gaans nauw en in­ten­sief be­trok­ken."

Ex­per­ti­se re­va­li­da­tie, de­men­tie, pal­li­a­tie­ve zorg en ziek­te van Hun­ting­ton

In ons team van spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­de heb­ben we ook di­ver­se ex­per­ti­ses. We heb­ben art­sen die:

  • op de re­va­li­da­tie-af­de­ling wer­ken en ge­spe­ci­a­li­seerd zijn in her­stel­zorg
  • ge­spe­ci­a­li­seerd zijn in psy­cho­ge­ri­a­trie met veel ken­nis van de­men­tie en ge­drags­pro­ble­men
  • ge­spe­ci­a­li­seerd zijn in pal­li­a­tie­ve zorg, die veel we­ten van de zorg in de laat­ste le­vens­fa­se
  • op de woon­groe­pen voor cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton wer­ken en veel ken­nis over dit ziek­te­beeld heb­ben

Con­tact

Voor meer in­for­ma­tie kunt u, of kan uw huis­arts, te­le­fo­nisch con­tact op­ne­men met Land van Hor­ne via 088 987 85 00.

Spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de Land van Hor­ne