Lo­go­pe­die

Hulp bij het com­mu­ni­ce­ren met an­de­ren

Door te pra­ten kun­nen we con­tact ma­ken met an­de­ren, een vraag stel­len of ui­ten wat we voe­len. Als dit niet meer goed lukt, wordt het com­mu­ni­ce­ren met an­de­ren een uit­da­ging. Dat kan een gro­te drem­pel vor­men in uw da­ge­lijk­se le­ven en so­ci­a­le con­tac­ten, waar u veel last van kunt heb­ben. Een lo­go­pe­dist helpt u om meer con­tro­le te krij­gen over het spre­ken en de com­mu­ni­ca­tie met an­de­ren te ver­be­te­ren.

 

 

Ad­vies bij ar­ti­cu­le­ren, slis­sen, stot­te­ren, slik­ken, ge­hoor

On­ze lo­go­pe­dis­ten we­ten al­les van: taal, spraak, stem, ge­hoor, adem­ha­len en slik­ken. "We hel­pen men­sen die pro­ble­men er­va­ren op die ge­bie­den. Je kunt den­ken aan: het niet goed kun­nen ar­ti­cu­le­ren of een be­paal­de let­ter niet kun­nen uit­spre­ken, op een ver­keer­de ma­nier adem­ha­len, de stem­ban­den ver­keerd ge­brui­ken, slech­ter ho­ren, slis­sen en ook stot­te­ren. Ook bie­den we be­han­de­ling als ie­mand niet goed kan slik­ken", ver­telt lo­go­pe­dis­te Mar­lou van IJ­zen­doorn.

Logopedie bij afasie, CVA, dementie of spierziekten

On­ze lo­go­pe­dis­ten be­han­de­len ook veel men­sen die klach­ten heb­ben door een neu­ro­lo­gi­sche aan­doe­ning. "Bij­voor­beeld door afa­sie, wan­neer wan­neer het be­grij­pen en pro­du­ce­ren van taal in de her­se­nen niet meer zo goed func­ti­o­neert door de­men­tie of een CVA (be­roer­te). Of als de spie­ren van het ge­zicht en de hals ver­min­derd wer­ken door ziek­ten als MS, ALS, Hun­ting­ton of Parkin­son."

Oe­fe­nin­gen voor hou­ding, adem­ha­ling en spier­ge­bruik

De lo­go­pe­dist geeft u ad­vie­zen en oe­fe­nin­gen op maat. Sa­men werkt u bij­voor­beeld aan uw hou­ding, uw adem­ha­ling en het ge­bruik van uw spie­ren, en stem­ban­den. Zo­dat u weer meer grip krijgt op uw com­mu­ni­ca­tie en con­tac­ten met an­de­ren.

 

 

Ver­goe­ding

Voor lo­go­pe­die van Land van Hor­ne hebt u een ver­wij­zing no­dig. Lo­go­pe­die wordt ver­goed door uw ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring. Voor meer in­for­ma­tie kunt u uw po­lis na­kij­ken of con­tact op­ne­men met u ver­ze­ke­raar. Komt u er niet uit, dan hel­pen on­ze lo­go­pe­dis­ten u graag hier­bij.

Con­tact lo­go­pe­dist

Wilt u meer in­for­ma­tie? Bel 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar lo­go­pe­die at land­van­hor­ne dot nl. Lo­go­pe­die is mo­ge­lijk op een lo­ca­tie in Weert, Ne­der­weert, Maar­hee­ze en Stramp­roy en bij u aan huis als dat me­disch nood­za­ke­lijk is.

logopedie land van horne