Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie

Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum voor ou­de­ren

Re­va­li­de­ren is hard wer­ken. Na een ope­ra­tie aan uw heup, knie of schou­der of bij­voor­beeld na een CVA, vraagt uw her­stel veel in­zet van u. Uw mo­ti­va­tie om uw doel te be­rei­ken is be­lang­rijk. Wij on­der­steu­nen u hier­bij en wer­ken sa­men aan uw doel in ons Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum in Weert. Als we in­schat­ten dat het thuis wo­nen weer zal luk­ken, kunt u thuis uw re­va­li­da­tie ver­vol­gen.

Wat is ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie?

Dit is re­va­li­da­tie spe­ci­aal voor ou­de­ren; daar­in zijn we ge­spe­ci­a­li­seerd. Ook men­sen met de­men­tie of be­gin­nen­de ge­heu­gen­stoor­nis­sen kun­nen na een ziek­te of ope­ra­tie bij ons re­va­li­de­ren. De be­han­de­la­ren zijn ex­tra ge­schoold om hen goed te kun­nen be­ge­lei­den.

Revalidatie na bijvoorbeeld operatie nieuwe heup of CVA

Re­va­li­da­tie is no­dig als thuis her­stel­len in het be­gin niet gaat. Bij­voor­beeld na een ope­ra­tie, na een on­ge­luk of bij aan­doe­nin­gen als een CVA (be­roer­te). In ons Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum krijgt u een per­soon­lijk pro­gram­ma met al­ler­lei the­ra­pie­ën, zo­als fy­si­o­the­ra­pie, lo­go­pe­die en er­go­the­ra­pie. Een be­han­del­team staat voor u klaar. Het kli­maat is the­ra­peu­tisch en ons mot­to is dan ook: 'al­les is re­va­li­da­tie'. Al­les wat u thuis deed, gaat u hier ook weer doen. Bij­voor­beeld de ta­fel dek­ken en het bed op­ma­ken. Dat helpt u bij het her­stel.

Thuis her­stel­len

Als het be­ter gaat en het is vei­lig om naar huis te gaan, dan kunt u de re­va­li­da­tie van­uit huis voort­zet­ten. Uw re­va­li­da­tie blijft on­der ver­ant­woor­de­lijk­heid van de spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de. Ook kun­nen we met u be­kij­ken of u thuis (tij­de­lijk) nog meer steun no­dig hebt, zo­als thuis­zorg of hulp bij het huis­hou­den.

Con­tact

Hebt u vra­gen over re­va­li­de­ren? Of hebt u een ge­plan­de ope­ra­tie voor een nieu­we knie of nieu­we heup en wilt u al­vast meer we­ten over re­va­li­da­tie? Een cli­ëntad­vi­seur ver­telt u graag meer. Zij zijn be­reik­baar via T 0900 333 55 55 en csd at land­van­hor­ne dot nl.

Be­kijk de­ze vi­deo over de Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie