Fy­si­o­the­ra­pie

Fit blij­ven en goed kun­nen be­we­gen

We zijn zo ge­wend dat het al­le­maal van­zelf gaat: staan, lo­pen, fiet­sen en spor­ten. Als u pijn, stijf­heid of krachts­ver­lies gaat er­va­ren door een on­ge­luk, na een ope­ra­tie of door een aan­doe­ning gaat u pas be­sef­fen hoe be­lang­rijk be­paal­de ac­ti­vi­tei­ten voor u zijn. Hoe zorg ik er­voor dat ik weer (bij­na) het­zelf­de kan als voor­heen? Hoe kan ik zo goed mo­ge­lijk blij­ven be­we­gen? De fy­si­o­the­ra­peu­ten van Land van Hor­ne hel­pen u hier graag bij.

Wer­ken aan con­di­tie, be­we­gen, kracht

Ie­der­een wilt fit blij­ven en zich soe­pel kun­nen be­we­gen. Soms kost dat tij­de­lijk en ook wel­eens lang­du­rig ex­tra in­zet. On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten hel­pen u, zo­dat u be­paal­de be­we­gin­gen weer (bij­na) zon­der pijn kunt uit­voe­ren, of zo­dat u weer kracht en con­di­tie op­bouwt.

Fysiotherapie bij heupoperatie, CVA, Parkinson of lymfedrainage

Krijgt u een nieu­we heup of knie? On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten zijn ge­spe­ci­a­li­seerd in de be­han­de­ling van ou­de­ren (ge­ri­a­trie) en ook in lym­fe­drai­na­ge, wat een be­han­de­ling is bij een vocht­op­ho­ping in het li­chaam. Daar­naast zijn we ge­spe­ci­a­li­seerd in fy­si­o­the­ra­pie voor ie­mand die een her­sen­in­farct heeft ge­had, de ziek­te van Parkin­son, ziek­te van Hun­ting­ton, COPD of een am­pu­ta­tie heeft on­der­gaan. De fy­si­o­the­ra­peut helpt u om zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk te blij­ven be­we­gen. Ook kun­nen we ad­vies ge­ven over het voor­ko­men van val­len (val­pre­ven­tie).

Ver­goe­ding fy­si­o­the­ra­pie

Voor fy­si­o­the­ra­pie van Land van Hor­ne hebt u een ver­wij­zing no­dig. De ver­goe­ding voor fy­si­o­the­ra­pie is ver­schil­lend per zorg­ver­ze­ke­raar. U kunt uw po­lis na­kij­ken of con­tact op­ne­men met uw zorg­ver­ze­ke­raar. On­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten hel­pen u hier graag bij als u er niet goed uit­komt.

Con­tact

Voor fy­si­o­the­ra­pie kunt u te­recht in de the­ra­pie­ruim­ten bij u in de buurt: in on­ze zorg­cen­tra in So­me­ren, Maar­hee­ze, Bu­del, Weert, Ne­der­weert, Stramp­roy, Heyt­huy­sen, Hae­len en we ko­men graag bij u thuis als dit me­disch nood­za­ke­lijk is. Bel voor meer in­for­ma­tie of een af­spraak tij­dens kan­toor­uren naar 0900 333 55 55 of stel uw vraag hier­on­der.

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.

fysiotherapie land van horne