Er­go­the­ra­pie

Prak­ti­sche tips bij da­ge­lijk­se din­gen in en rond­om huis

Vaak den­ken we er niet over na, maar het uit­voe­ren van ge­wo­ne da­ge­lijk­se din­gen kan in­eens een uit­da­ging wor­den na een on­ge­luk, door een aan­doe­ning of het ou­der wor­den. Mis­schien gaat het was­sen en uzelf aan­kle­den moei­lij­ker of kunt u een kraan niet meer goed open draai­en. On­ze er­go­the­ra­peu­ten van het Vi­taal Thuis team ge­ven u ad­vies en prak­ti­sche tips, zo­dat u zo­veel mo­ge­lijk zelf kunt blij­ven doen. Ook uw hob­by­'s. 

Op­nieuw aan­le­ren

De er­go­the­ra­peut van het Vi­taal Thuis team komt een kijk­je bij u thuis ne­men. Mis­schien gaat het trap­lo­pen moei­lij­ker, kunt u een kraan niet goed ope­nen of kunt u iets niet op­til­len. Sa­men kij­ken we of u dit weer op­nieuw kunt aan­le­ren, of dat u het op een an­de­re ma­nier kunt doen of met een hulp­mid­del. Soms vra­gen wij u om naar on­ze oe­fen­ruim­te te ko­men om vaar­dig­he­den te oe­fe­nen.

Aanvragen hulpmiddelen of woningaanpassingen

We kun­nen u daar­naast ad­vi­se­ren bij het ge­bruik en aan­vra­gen van hulp­mid­de­len, groot of klein. De be­kend­ste zijn een rol­stoel of scoot­mo­biel, maar ook hulp­mid­de­len bij het aan- en uit­trek­ken van steun­kou­sen. Ook ge­ven we ad­vies over wo­ning­aan­pas­sin­gen om vei­lig thuis te kun­nen blij­ven wo­nen. Denk hier­bij aan het ver­la­gen van een drem­pel, een trap­lift of een dou­che­s­toel.

Spe­ci­a­lis­men

De er­go­the­ra­peu­ten van Land van Hor­ne zijn ge­spe­ci­a­li­seerd in er­go­the­ra­pie bij:

  • reu­ma­to­ï­de ar­tri­tis
  • ar­tro­se
  • parkin­son
  • COPD
  • de­men­tie
  • hun­ting­ton
  • CVA
  • on­co­lo­gie

Spe­ci­a­le trai­nin­gen

On­ze the­ra­peu­ten ge­ven ook trai­nin­gen. Een scoot­mo­biel­trai­ning is mo­ge­lijk. Ook bie­den zij een prak­ti­sche cur­sus van 4 dag­de­len voor men­sen met reu­ma­to­ï­de ar­tri­tis en ar­tro­se. 

Ver­goe­ding

Voor er­go­the­ra­pie van Land van Hor­ne hebt u een ver­wij­zing no­dig van een huis­arts of spe­ci­a­list. U krijgt 10 uur er­go­the­ra­pie aan huis ver­goed uit de ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring, na­dat het ei­gen ri­si­co van uw ver­ze­ke­ring ver­bruikt is. Meer in­for­ma­tie vindt u op uw po­lis of u con­tact op­ne­men met uw zorg­ver­ze­ke­raar. On­ze er­go­the­ra­peu­ten hel­pen u ook graag hier­bij als u er niet goed uit­komt.

Spreek­uur bij Me­di­cu­ra voor klei­ne vra­gen

Soms hebt u een klei­ne vraag. U kunt de­ze ook stel­len tij­dens het er­go­the­ra­pie spreek­uur van Land van Hor­ne. Ie­de­re maan­dag­mid­dag van 14:30 tot 16:30 uur in de Me­di­cu­ra Zorg­win­kel aan de Maas­poort 64 in Weert.

Mul­ti­dis­ci­pli­nai­re be­han­de­ling bij Fy­sio Li­fe­sty­le Weert

Ie­de­re dins­dag­mid­dag is een er­go­the­ra­peut van Land van Hor­ne aan­we­zig bij Fy­sio Li­fe­sty­le Weert om de­ze cli­ën­ten te kun­nen voor­zien van een op­ti­ma­le be­han­de­ling en be­ge­lei­ding.

Breed cur­sus­aan­bod van Vi­taal Thuis

Ie­der­een wil graag vi­taal ou­der wor­den en zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig wo­nen. U kunt zelf een steen­tje hier­aan bij­dra­gen door uw men­ta­le en li­cha­me­lij­ke veer­kracht te ver­gro­ten. Wij hel­pen u hier­mee op weg door het aan­bie­den van (pre­ven­tie­ve) cur­sus­sen. De be­han­de­la­ren van Vi­taal Thuis ge­ven di­ver­se (gra­tis) cur­sus­sen die u nieu­we in­zich­ten en prak­ti­sche hand­vat­ten ge­ven die di­rect toe­pas­baar zijn. Be­kijk het vol­le­di­ge cur­sus­aan­bod

Con­tact er­go­the­ra­peut

Hebt u ad­vies no­dig van een er­go­the­ra­peut? Bel ons vrij­blij­vend voor meer in­for­ma­tie of het ma­ken van een af­spraak tij­dens kan­toor­uren via 088 987 85 00 of stuur een e-mail naar er­go­the­ra­pie at land­van­hor­ne dot nl. Voor een be­han­de­ling zijn de er­go­the­ra­peu­ten be­schik­baar van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.00 tot 17.00 uur.

Er­go­the­ra­pie rol­stoel­trai­ning
Er­go­the­ra­pie Land van Hor­ne
Er­go­the­ra­pie Land van Hor­ne
Er­go­the­ra­pie scoot­mo­biel­trai­ning