Dag­be­han­de­ling li­cha­me­lij­ke klach­ten (so­ma­tiek)

U kunt meer­de­re vor­men van the­ra­pie op één plek ont­van­gen

Soms heeft ie­mand meer­de­re vor­men van the­ra­pie en be­han­de­ling no­dig om thuis de al­le­daag­se din­gen zelf te kun­nen blij­ven doen. Bij­voor­beeld als ie­mand Parkin­son heeft of een CVA (be­roer­te) heeft ge­had. Zou het niet pret­tig zijn als al­le the­ra­pie­ën die u no­dig hebt, op uw dag­rit­me zou­den zijn af­ge­stemd? En dat de the­ra­pie­ën op één plek zijn? Dat is mo­ge­lijk bij de dag­be­han­de­lin­gen van Land van Hor­ne.

 

Voor wie is dag­be­han­de­ling?

De­ze vorm van dag­be­han­de­ling is spe­ci­aal voor men­sen die li­cha­me­lij­ke klach­ten heb­ben. Bij­voor­beeld li­cha­me­lij­ke klach­ten na een CVA, of bij een chro­ni­sche ziek­te zo­als Parkin­son en MS of bij een com­bi­na­tie van meer­de­re klach­ten die vaak bij het ou­der wor­den voor­ko­men.

Met ergotherapie, fysiotherapie of bijvoorbeeld logopedie

U komt een of meer­de­re da­gen naar de dag­be­han­de­ling in zorg­cen­trum Mar­ti­nus aan het Zorg­plein Land van Hor­ne en volgt een per­soon­lij­ke pro­gram­ma. Een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de brengt hier­voor uw me­di­sche toe­stand in kaart en zet de the­ra­pie­vor­men in die u no­dig hebt, bij­voor­beeld fy­si­o­the­ra­pie, er­go­the­ra­pie of lo­go­pe­die. Sa­men met het be­han­del­team werkt u er aan om thuis zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk te kun­nen wo­nen en le­ven, zo­dat u min­der van an­de­re men­sen af­han­ke­lijk hoeft te zijn. Op de mo­men­ten dat u geen be­han­de­ling heeft, kunt u in de huis­ka­mer mee­doen aan ac­ti­vi­tei­ten en tus­sen de mid­dag kunt u sa­men met an­de­re cli­ën­ten lun­chen in de huis­ka­mer of de gas­te­rij.

 

Vraag het aan uw huis­arts of bel ons vrij­blij­vend

Wilt u meer we­ten over dag­be­han­de­ling? U kunt uw huis­arts hier­naar vra­gen of neem ge­rust con­tact met een van on­ze cli­ëntad­vi­seurs op via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar csd at land­van­hor­ne dot nl.