Po­li­kli­niek en dag­be­han­de­ling Hun­ting­ton

De ziek­te van Hun­ting­ton is in­grij­pend voor het le­ven van de pa­ti­ënt en zijn of haar fa­mi­lie. Naast het feit dat de ziek­te hef­tig is en op dit mo­ment nog niet te ge­ne­zen of af te rem­men, krij­gen zij ook met tal van an­de­re on­der­wer­pen te ma­ken. Er is vaak wei­nig be­grip en ken­nis. Daar­naast speelt ook de er­fe­lijk­heid een gro­te rol bin­nen ge­zin­nen en fa­mi­lies.
Ge­spe­ci­a­li­seer­de zorg en on­der­steu­ning in een vroeg(er) sta­di­um van de ziek­te kan de pa­ti­ënt en fa­mi­lie enorm hel­pen. Land van Hor­ne heeft er­va­ring sinds 1982 en zet de­ze ken­nis graag in, voor zo­wel de pa­ti­ënt als de fa­mi­lie, met ad­vies, dag­be­han­de­ling, po­li­kli­ni­sche scree­ning en spe­ci­a­lis­ti­sche woon­groe­pen.

Dag­be­han­de­ling scree­ning

Wist u dat het ook mo­ge­lijk is om dag­be­han­de­ling in te zet­ten bij een uit­ge­brei­der on­der­zoek voor de­men­tie, ge­heu­gen­pro­ble­men of bij­voor­beeld een de­pres­sie? Mis­schien merkt u bij­voor­beeld al lan­ge­re tijd dat uw va­ders ge­drag ver­an­dert en dit zwaar wordt voor uw moe­der. We kun­nen tij­de­lijk ie­mand ob­ser­ve­ren op de dag­be­han­de­ling om te kij­ken wat er aan de hand is en om de part­ner of fa­mi­lie even wat rust te ge­ven.

Dag­be­han­de­ling li­cha­me­lij­ke klach­ten (so­ma­tiek)

Soms heeft ie­mand meer­de­re vor­men van the­ra­pie en be­han­de­ling no­dig om thuis de al­le­daag­se din­gen zelf te kun­nen blij­ven doen. Bij­voor­beeld als ie­mand Parkin­son heeft of een CVA (be­roer­te) heeft ge­had. Zou het niet pret­tig zijn als al­le the­ra­pie­ën die u no­dig hebt, op uw dag­rit­me zou­den zijn af­ge­stemd? En dat de the­ra­pie­ën op één plek zijn? Dat is mo­ge­lijk bij de dag­be­han­de­lin­gen van Land van Hor­ne.

 

Dag­be­han­de­ling (pg)

Uw moe­der is al op leef­tijd en ver­geet steeds meer din­gen. Ze woont thuis, maar het gaat moei­za­mer. U maakt zich zor­gen; is het da­de­lijk nog wel ver­ant­woord dat ze thuis woont? Maar ze wil niet ver­hui­zen en dat wilt u ei­gen­lijk ook niet. Dag­be­han­de­ling van Land van Hor­ne kan uw moe­der on­der­steu­nen, waar­door ze (lan­ger) thuis kan wo­nen. Ook on­der­steunt het u als man­tel­zor­ger.

 

Spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de

Wist u dat u ad­vies kunt vra­gen aan een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de? Bij vra­gen en klach­ten die te ma­ken heb­ben met het ou­der wor­den, kunt u via uw huis­arts een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de om on­der­steu­ning vra­gen. De zorg voor ou­de­ren kan best com­plex zijn, om­dat er meer­de­re din­gen te­ge­lijk kun­nen spe­len. Mis­schien er­vaart u dit nu zelf of bij een fa­mi­lie­lid. Een spe­ci­a­lis­tisch ad­vies kan hel­pen.

 

Maat­schap­pe­lijk werk

Wist u dat een maat­schap­pe­lijk wer­ker be­ge­lei­ding en be­han­de­ling kan bie­den bij pro­ble­men die sa­men­han­gen met het ou­der wor­den? Denk aan pro­ble­men door bij­voor­beeld be­per­kin­gen, het ver­lies van een dier­ba­re, een nieu­we woon­om­ge­ving, een con­flict of het aan­gaan van nieu­we so­ci­a­le con­tac­ten. Ook voor prak­ti­sche vra­gen kunt u bij de maat­schap­pe­lijk wer­ker te­recht. Bij­voor­beeld vra­gen over de ei­gen bij­dra­ge, schul­den, en in­stan­ties zo­als CIZ, CAK of ge­meen­te. De maat­schap­pe­lijk wer­ker helpt u graag!

Psy­cho­lo­gie

Maakt u zich zor­gen over uw ge­heu­gen, om­dat u steeds meer za­ken ver­geet, of merkt u dat u al een lan­ge­re tijd som­ber bent? Of vindt u het bij­voor­beeld moei­lijk om goed om te gaan met het ver­an­derd ge­drag van uw part­ner na een CVA (be­roer­te)? Dit kan veel in­vloed op uw le­ven heb­ben. Een psy­cho­loog van Land van Hor­ne helpt u weer op weg.

 

Di­ë­te­tiek

Wist u dat u ook als u thuis woont ad­vies kunt vra­gen aan on­ze di­ë­tis­ten van het team Vi­taal Thuis? Zij kun­nen u hel­pen als u uw voe­ding aan wilt (of moet) pas­sen. En hulp is vaak zeer wel­kom, want uw voe­ding en ge­woon­ten aan­pas­sen blijkt niet zo ge­mak­ke­lijk. Dag in, dag uit moet u let­ten op wat u eet, hoe­veel u eet en wan­neer. Daar­naast is het be­lang­rijk ge­mo­ti­veerd te blij­ven. On­ze di­ë­tis­ten ge­ven voe­dings- en di­eet­ad­vies en coa­chen u bo­ven­dien om uw di­eet vol te kun­nen hou­den. Zo­dat u af­valt, juist weer op ge­wicht komt of een ge­zon­de sa­men­stel­ling hebt van uw voe­ding bij een aan­doe­ning. 

Lo­go­pe­die

Wist u dat een lo­go­pe­dist van Land van Hor­ne u kan hel­pen bij al­le as­pec­ten rond­om com­mu­ni­ca­tie? Dat kan ook als u thuis woont. De lo­go­pe­dis­ten van het Vi­taal Thuis team staan voor u klaar. Het is voor ie­der­een die pro­ble­men on­der­vindt op het ge­bied van spraak, taal, adem, stem, mond­func­ties, aan­ge­zichts­ver­lam­ming, ge­hoor en slik­ken. Het zijn func­ties die heel be­lang­rijk zijn in ons da­ge­lijks le­ven en die je sterk kun­nen be­lem­me­ren als ze niet goed meer mee­wer­ken. De lo­go­pe­dist van Land van Hor­ne helpt u graag.

 

 

Er­go­the­ra­pie

Vaak den­ken we er niet over na, maar het uit­voe­ren van ge­wo­ne da­ge­lijk­se din­gen kan in­eens een uit­da­ging wor­den na een on­ge­luk, door een aan­doe­ning of het ou­der wor­den. Mis­schien gaat het was­sen en uzelf aan­kle­den moei­lij­ker of kunt u een kraan niet meer goed open draai­en. On­ze er­go­the­ra­peu­ten van het Vi­taal Thuis team ge­ven u ad­vies en prak­ti­sche tips, zo­dat u zo­veel mo­ge­lijk zelf kunt blij­ven doen. Ook uw hob­by­'s. 

Fy­si­o­the­ra­pie

Wist u dat wij ook fy­si­o­the­ra­pie bie­den aan men­sen die thuis wo­nen? Als u pro­ble­men er­vaart op het ge­bied van con­di­tie, spier­kracht, ba­lans, op­staan of bij­voor­beeld met lo­pen, dan kun­nen de fy­si­o­the­ra­peu­ten van het team Vi­taal Thuis u be­han­de­len. Zij hel­pen u om uw klach­ten te ver­min­de­ren zo­dat u zo­veel mo­ge­lijk kunt blij­ven doen wat u voor­heen deed. Ook kun­nen zij u le­ren om­gaan met het ver­lies van uw be­weeg­lijk­heid als dat no­dig is.

 

Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie

Re­va­li­de­ren is hard wer­ken. Na een ope­ra­tie aan uw heup, knie of schou­der of bij­voor­beeld na een CVA, vraagt uw her­stel veel in­zet van u. Uw mo­ti­va­tie om uw doel te be­rei­ken is be­lang­rijk. Wij on­der­steu­nen u hier­bij en wer­ken sa­men aan uw doel in ons Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum in Weert. Als we in­schat­ten dat het thuis wo­nen weer zal luk­ken, kunt u thuis uw re­va­li­da­tie ver­vol­gen.