Hae­len - St. Eli­sa­beth

Mid­den in de na­tuur in Leu­dal

Net bui­ten het dorp Hae­len vindt u zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth. Dit zorg­cen­trum is ge­le­gen in een prach­ti­ge bos­rij­ke om­ge­ving en kent een rij­ke his­to­rie. Tot het com­plex be­hoort een kas­teel uit de twaalf­de eeuw. In de gro­te tuin van het zorg­cen­trum ligt het Pest­huis­je, een ge­bouw dat on­der mo­nu­men­ten­zorg valt.

Zorg met ver­blijf

In het voor­ma­lig kloos­ter­be­jaar­den­oord, van De Klei­ne Zus­ters van de hei­li­ge Jo­seph, be­vindt zich nu een zorg­cen­trum met 51 ap­par­te­men­ten. We bie­den hier zorg met ver­blijf, ook wel ver­zor­gings­huis­zorg ge­noemd. Ook kort­du­rend ver­blijf (WMO en ELV laag) be­hoort tot de mo­ge­lijk­he­den.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in St. Eli­sa­beth zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. We be­spre­ken met u en uw man­tel­zor­gers wel­ke zorg en on­der­steu­ning zij kun­nen (blij­ven) bie­den.Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast de best pas­sen­de zorg, zijn ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer erg be­lang­rijk. Ie­der zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. St. Eli­sa­beth is ge­le­gen in een prach­ti­ge bos­rij­ke om­ge­ving, een oa­se van rust. Op het ter­rein van St. Eli­sa­beth is de bui­ten­school­se kin­der­op­vang, Na­tu­re­luur, aan­we­zig. In het zorg­cen­trum zijn ver­schil­len­de fa­ci­li­tei­ten en voor­zie­nin­gen waar u ge­bruik van kunt ma­ken. Ook wor­den er ve­le ge­zel­li­ge ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd waar­aan u kunt deel­ne­men. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorg­cen­trum St. Eli­sa­beth heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

 

Lees hier meer over de ge­schie­de­nis van zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth.

Activiteiten

Ge­heu­gen­trai­ning

Door uw brein te prik­ke­len en uit te da­gen houdt u het ac­tief en blijft u lan­ger bij de tijd. Ga de uit­da­ging aan tij­dens de ge­heu­gen­trai­ning of met de brain­trai­ner­com­pu­ter.

Cre­a­tief aan de slag

Er wor­den in St. Eli­sa­beth ver­schil­len­de hand­werk­ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd waar­on­der het ma­ken van prach­ti­ge fruit­mand­jes en dien­bla­den. Gaat u lie­ver aan de gang met naald en draad? Het is ook mo­ge­lijk om te bor­du­ren, brei­en en ha­ken.

Be­we­gen

Zo­lang mo­ge­lijk zelf de din­gen blij­ven doen be­te­kent zelf­stan­dig­heid. Dit kunt u me­de be­rei­ken door mee te doen aan on­ze be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten. Ie­der op de ma­nier die bij hem of haar past, uit­da­gend maar wel haal­baar.

Duo­fiets en rol­stoel­fiets

Op pad met de duo- of rol­stoel­fiets. Lek­ker fiet­sen door de na­tuur of naar be­ken­de plek­ken van vroe­ger. Met de duo­fiets of de roel­stoel­fiets kunt u er sa­men eens lek­ker op uit gaan.

Ont­span­nings­ac­ti­vi­teit

Ie­de­re week zijn er in zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth leu­ke ont­span­nings­ac­ti­vi­tei­ten. Daar­bij kunt u den­ken aan mu­ziek­ac­ti­vi­tei­ten, een film­mid­dag, een ge­zel­li­ge quiz of een high tea.

Spel­len en puz­ze­len

En­thou­si­ast sjoe­len of juist rus­tig een leg­puz­zel ma­ken. Of maakt u kans op een leu­ke prijs bij het kie­nen? In St. Eli­sa­beth kunt u deel­ne­men aan ver­schil­len­de ge­zel­li­ge spel­len.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

Een deel van de­ze fa­ci­li­tei­ten en dien­sten vindt u hier­on­der en het to­ta­le over­zicht vindt u hier. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth ligt aan de rand van Hae­len. Op aan­vraag rijdt er een wens­bus die u naar uw be­stem­ming of ge­wens­te bus­hal­te brengt.

Gra­tis wi­fi

Er is in zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth gra­tis wi­fi be­schik­baar in re­cre­a­tie­zaal Het Mid­del­punt.

Huis­blad Bij de Tijd

El­ke twee maan­den ver­schijnt huis­blad Bij de Tijd. In dit blad staat in­for­ma­tie over de ac­ti­vi­tei­ten, ope­nings­tij­den van on­ze voor­zie­nin­gen, in­for­ma­tie van­uit de cli­ën­ten­raad en di­ver­se ar­ti­ke­len ge­schre­ven door on­ze me­de­wer­kers, vrij­wil­li­gers en cli­ën­ten.

 

Ka­pel

Er is in zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth een ka­pel aan­we­zig. De­ze is voor ie­der­een vrij toe­gan­ke­lijk. Ook wor­den er li­tur­gi­sche vie­rin­gen ge­hou­den.

Kap­per en pe­di­cu­re

In St. Eli­sa­beth is een sa­lon aan­we­zig waar u te­recht kunt voor de kap­per. Ook komt er meer­de­re ma­len per week een pe­di­cu­re. Als u hier ge­bruik van wilt ma­ken, kunt u zelf een af­spraak ma­ken.

 

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth is par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.


Re­cre­a­tie­zaal het Mid­del­punt

In Het Mid­del­punt kunt u ge­nie­ten van een lek­ker kop­je kof­fie of thee.

Tuin

St. Eli­sa­beth be­schikt over een rui­me tuin waar het heer­lijk ver­toe­ven of wan­de­len is. Het is een ou­de kloos­ter­tuin die om­ge­ven is door bos­sen. In de tuin ligt het sfeer­vol­le Pest­huis­je, een ge­bouw dat on­der Mo­nu­men­ten­zorg valt.

 

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de of ver­moei­en­de klus? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in St. Eli­sa­beth komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Ingang zorgcentrum St. Elisabeth
Zorgcentrum St. Elisabeth in Haelen
Het Pesthuisje in de tuin van het zorgcentrum
St. Elisabeth Bloemschikken
Tuinieren in een kistjestuin
Bosrijke omgeving van Haelen