Be­han­de­ling | Re­va­li­da­tie

Van fy­si­o­the­ra­pie, er­go­the­ra­pie tot re­va­li­da­tie

Wist u dat u ook als u thuis woont een af­spraak kunt ma­ken met on­ze the­ra­peu­ten of on­ze dag­be­han­de­ling kunt be­zoe­ken? Of dat u tij­de­lijk bij ons kunt re­va­li­de­ren in ons Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum in Weert?

Be­han­de­ling

Land van Hor­ne heeft di­ver­se the­ra­pie­vor­men in huis. De lij­nen tus­sen be­han­de­la­ren zijn kort en we ma­ken ge­bruik van el­kaars ken­nis om u zo goed mo­ge­lijk te kun­nen be­han­de­len. U kunt on­ze be­han­de­la­ren be­zoe­ken in de the­ra­pie­ruim­te van een zorg­cen­trum bij u in de buurt. Of de be­han­de­la­ren van het team Vi­taal Thuis ko­men bij u aan huis als dat no­dig is. We bie­den: fy­si­o­the­ra­pie, er­go­the­ra­pie, lo­go­pe­die, di­ë­te­tiek, psy­cho­lo­gie, gees­te­lijk ver­zor­ging en spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de.

Dag­be­ste­ding met be­han­de­ling

Ook bie­den wij dag­be­ste­ding met be­han­de­ling. Dit is voor men­sen die één of meer­de­re vor­men van the­ra­pie en te­vens dag­be­ste­ding no­dig heb­ben. Er zijn vier vor­men: dag­be­ste­ding met be­han­de­ling voor pg (de­men­tie)voor so­ma­tiek (li­cha­me­lij­ke klach­ten), dag­be­han­de­ling Hun­ting­ton en als scree­ning.

Re­va­li­da­tie

In Weert heb­ben wij een Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum, een re­va­li­da­tie­cen­trum voor ou­de­ren waar u tij­de­lijk kunt wer­ken aan uw her­stel. Als u bij­voor­beeld een ope­ra­tie aan uw knie, heup of schou­der moet on­der­gaan. In ons Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum on­der­steu­nen wij u met een per­soon­lijk pro­gram­ma met al­ler­lei the­ra­pie­vor­men. On­ze des­kun­di­ge be­han­de­la­ren en zorg­me­de­wer­kers staan voor u klaar.

Kort­du­rend ver­blijf

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus heeft de mo­ge­lijk­heid tot kort­du­rend ver­blijf (ELV hoog) voor de zorg en op­vang voor pa­ti­ën­ten die van­we­ge me­di­sche re­de­nen tij­de­lijk niet thuis kun­nen wo­nen, maar geen me­disch-spe­ci­a­lis­ti­sche zorg in een zie­ken­huis no­dig heb­ben.