Be­han­de­ling en re­va­li­da­tie

Van fy­si­o­the­ra­pie, er­go­the­ra­pie tot re­va­li­da­tie

Hebt u ad­vies no­dig over uw voe­ding of wilt u weer con­di­tie op­bou­wen? Land van Hor­ne heeft di­ver­se the­ra­peu­ten die u kun­nen hel­pen, zo­als een fy­si­o­the­ra­peut, lo­go­pe­dist en di­ë­tist. Ook heb­ben we een re­va­li­da­tie­cen­trum voor ou­de­ren in Weert. Als ie­mand re­va­li­da­tie no­dig heeft na bij­voor­beeld een heup­ope­ra­tie of een CVA, kan hij of zij hier wer­ken aan het her­stel. Sa­men wer­ken wij aan uw doel.

Ook als u thuis woont

Wist u dat u ook als u thuis woont een af­spraak kunt ma­ken met on­ze the­ra­peu­ten? U kunt hen be­zoe­ken in de the­ra­pie­ruim­te van een zorg­cen­trum bij u in de buurt. In­dien no­dig kan een the­ra­peut ook bij u aan huis ko­men. Daar­naast wer­ken de be­han­de­la­ren voor men­sen die in de zorg­cen­tra wo­nen. Een groot aan­tal van on­ze be­han­de­la­ren is dan ook ge­spe­ci­a­li­seerd in de be­han­de­ling van de ou­der wor­den­de mens.

Veel ken­nis on­der 'één dak'

Om­dat Land van Hor­ne di­ver­se the­ra­pie­vor­men in huis heeft, zijn de lij­nen tus­sen be­han­de­la­ren kort bij ons. We ma­ken ge­bruik van el­kaars ken­nis om u zo goed mo­ge­lijk te kun­nen be­han­de­len. Als u twee vor­men van the­ra­pie no­dig hebt, bij­voor­beeld na een CVA, kun­nen we de be­han­de­lin­gen goed op el­kaar af­stem­men. Ook in het re­va­li­da­tie­cen­trum en bij de dag­be­han­de­ling wer­ken de be­han­de­la­ren nauw sa­men met el­kaar.

Hier­on­der leest u meer over de ver­schil­len­de be­han­del­vor­men, dag­be­han­de­ling en het re­va­li­da­tie­cen­trum.  Voor meer in­for­ma­tie kunt u ook con­tact met ons op­ne­men via T 0900 333 55 55.