Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 05-09-2019
  Ope­ning van de be­leef- en be­weeg­tuin in zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth is een feit!

  Ein­de­lijk was het dan zo­ver, de ope­ning van de be­leef- en be­weeg­tuin bij zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth. Na­dat het de eer­ste keer ge­an­nu­leerd is van­we­ge het war­me weer, kon het nu wel door­gaan.

  Lees meer...
 • 29-07-2019
  Eer­ste zo­mer­fes­ti­val in Ma­ri­ën­burght

  Sta­len­de zon, goe­de tem­pe­ra­tuur, en­thou­si­as­te men­sen; ge­noeg in­gre­di­ën­ten om er een ge­zel­lig zo­mer­fes­ti­val van te ma­ken in zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght. Zon­dag 21 ju­li was het eer­ste "Vrien­den van...

  Lees meer...
 • 08-07-2019
  Min­der een­zaam­heid en min­der werk­druk in St. Eli­sa­beth door kwa­li­teits­gel­den

  Om het wel­zijn van cli­ën­ten, die ver­pleeg- en ver­zor­gings­huis­zorg krij­gen, te ver­gro­ten is het af­ge­lo­pen jaar door de over­heid veel geld vrij­ge­maakt. De ge­naam­de kwa­li­teits­gel­den moe­ten er­voor...

  Lees meer...
 • 08-07-2019
  Wan­de­ling met hot­dogs­trak­ta­tie

  Maar liefst 70 wan­de­laars gin­gen af­ge­lo­pen za­ter­dag op pad: be­wo­ners van Sint Eli­sa­beth, fa­mi­lie­le­den en vrij­wil­li­gers. De­ze ac­ti­vi­teit werd ge­or­ga­ni­seerd door De Stich­ting Vrien­den van Sint...

  Lees meer...
 • 05-07-2019
  Au­dit kwa­li­teit en vei­lig­heid: ge­slaagd!

  Op 17, 18 en 19 ju­ni werd Stich­ting Land van Hor­ne ge­toetst door een ex­ter­ne au­di­tor van het keur­meurk HKZ om te be­oor­de­len of wij vol­doen aan de ei­sen die ge­steld wor­den in de kwa­li­teits- en...

  Lees meer...