Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 24-10-2018
  Een kijk­je op de bouw aan de Vo­gels­bleek

  De nieuw­bouw van het zorg- en be­han­del­cen­trum aan de Vo­gels­bleek vor­dert ge­staag. Van bui­ten zijn zicht­baar al de no­di­ge stap­pen ge­zet. Maar ook bin­nen lo­pen de werk­zaam­he­den vol­gens plan­ning. In...

  Lees meer...
 • 15-10-2018
  AH ver­rast clien­ten MB

  De Al­bert Heijn in Bu­del wil­de in de Week van de een­zaam­heid iets be­te­ke­nen voor de be­wo­ners van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght. Een erg leuk idee, waar we na­tuur­lijk iets mee wil­den doen. Vo­ri­ge week...

  Lees meer...
 • 12-10-2018
  Schuift u aan bij de cli­ën­ten­raad Thuis­zorg?

  Vindt u het in­te­res­sant om mee te den­ken over ver­an­de­rin­gen? Dan is de cli­ën­ten­raad Thuis­zorg van Stich­ting Land van Hor­ne iets voor u. De cli­ën­ten­raad Thuis­zorg ver­te­gen­woor­digt de be­lan­gen van...

  Lees meer...
 • 12-10-2018
  In­val in zorg­cen­trum St. Jo­seph

  Gis­te­ren eind van de mid­dag zijn de me­de­wer­kers, be­wo­ners, vrij­wil­li­gers en be­zoe­kers van zorg­cen­trum St. Jo­seph ge­tui­ge ge­weest van een in sce­ne ge­zet straf­baar feit. De po­li­tie oe­fent re­gel­ma­tig...

  Lees meer...
 • 09-10-2018
  Wijk­ver­pleeg­kun­di­gen ge­ven we­ke­lijks ad­vies in Keent

  Denkt u wel eens na over hoe u zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig thuis kunt blij­ven wo­nen? Wilt u we­ten wat de mo­ge­lijk­he­den zijn voor zorg en on­der­steu­ning thuis? Hebt u vra­gen over het aan­vra­gen van...

  Lees meer...