Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 24-05-2019
  Te­rug­blik be­le­vings­dag Be­leef (het in) Wit­ven

  Zorg­cen­trum Wit­ven in So­me­ren open­de op za­ter­dag 18 mei haar deu­ren voor pu­bliek tij­dens de be­le­vings­dag 'Be­leef (het in) Wit­ven'. De op­komst was ge­wel­dig!

  Lees meer...
 • 22-05-2019
  Klaar voor je werk­dag? Be­scherm je kle­ding

  Uit meer­de­re in­ter­ne au­dits is naar vo­ren ge­ko­men dat het ge­bruik van de hal­ter­schort meer aan­dacht on­der de me­de­wer­kers no­dig heeft. Daar­om staat dit kwar­taal het on­der­werp be­scher­men­de kle­ding...

  Lees meer...
 • 21-05-2019
  Di­gi­taal ver­wij­zen via Zorg­Do­mein

  Van­af 1 mei het mo­ge­lijk om pa­ti­ën­ten via Zorg­Do­mein te ver­wij­zen naar Stich­ting Land van Hor­ne. Via Zorg­Do­mein kunt u sa­men met uw pa­ti­ënt een keu­ze ma­ken uit ons zorg­aan­bod en een­vou­dig en snel...

  Lees meer...
 • 30-04-2019
  Nieu­we te­le­foon­num­mers St. Jo­seph en Hier­o­ny­mus

  Land van Hor­ne is be­zig met het mo­der­ni­se­ren van haar te­le­foon­om­ge­ving. Dit be­te­kent dat on­ze lo­ca­ties staps­ge­wijs over­gaan naar een 088 num­mer. In­mid­dels ge­brui­ken vrij­wel al on­ze on­der­steu­nen­de...

  Lees meer...
 • 26-04-2019
  Steeds meer 50-plus­sers in be­we­ging

  In april 2018 gin­gen Joy­ce Ber­ge­voet en Chan­tal Rae­mae­kers, fy­si­o­the­ra­peu­ten van Stich­ting Land van Hor­ne, vol goe­de moed van start met Fit­ness Vi­taal 50+. Ze zijn be­gon­nen met twee groe­pen, met...

  Lees meer...