Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 26-09-2016
  St. Jo­seph Ne­der­weert wint To­ver­ta­fel na speur­wed­strijd Be­ne­lux

  Om aan­dacht te vra­gen voor de­men­tie ging op 1 sep­tem­ber een gro­te speur­tocht van start in de Be­ne­lux. Een To­ver­ta­fel - een speels pro­duct voor ou­de­ren met de­men­tie - was de prijs waar 4357...

  Lees meer...
 • 26-09-2016
  Bet­sie Gom­mans wint met 'nak­ed ca­ke' bak­wed­strijd

  Prach­ti­ge taar­ten, heer­lij­ke ca­kes en cre­a­tie­ve cup-ca­kes, ze wer­den al­le­maal ge­bak­ken en ge­proefd tij­dens de Bu­ren­dag in zorg­cen­trum St. Jo­seph.

  Lees meer...
 • 19-09-2016
  Week te­gen de Een­zaam­heid: be­zoek­je aan een ou­de­re die een­zaam is

  Van 22 sep­tem­ber tot en met 1 ok­to­ber is het de Week te­gen Een­zaam­heid. Een spe­ci­a­le week om aan­dacht te vra­gen voor dit pro­bleem, en dat is niet voor niets. Meer dan een mil­joen Ne­der­lan­ders...

  Lees meer...
 • 13-09-2016
  Dia­man­ten hu­we­lijk in St. Mar­ti­nus

  De heer en me­vrouw Ste­vens vier­den op maan­dag 12 sep­tem­ber hun 60-ja­rig hu­we­lijk. De bur­ge­mees­ter van de ge­meen­te Weert kwam het dia­man­ten bruids­paar op de­ze bij­zon­de­re dag per­soon­lijk fe­li­ci­te­ren...

  Lees meer...
 • 12-09-2016
  Zon­ne­pa­ne­len op lo­ca­ties Land van Hor­ne

  In de maan­den sep­tem­ber en ok­to­ber wor­den vijf lo­ca­ties van Land van Hor­ne voor­zien van zon­ne­pa­ne­len. Gro­te com­plexen die voort­aan ge­bruik gaan ma­ken van duur­za­me ener­gie.

  Lees meer...