Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 04-06-2019
  On­vol­doen­de per­so­neel om zorg­vraag in va­kan­tie­pe­ri­o­de vol­le­dig op te van­gen

  De door het mi­nis­te­rie van VWS ge­noem­de toe­na­me van het per­so­neel in de zorg is po­si­tief nieuws, maar is niet vol­doen­de om de nog steeds groei­en­de zorg­vraag op te van­gen. In de ko­men­de...

  Lees meer...
 • 04-06-2019
  Eli­sa­be­th­pad, een rol­stoel­vrien­de­lijk fa­mi­lie­pad in Leu­dal

  De tuin van zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth in Hae­len heeft met het eeu­wen­ou­de kloos­ter, Pest­huis­je, Kloos­ter­hof en het Bak­huis een rij­ke his­to­rie. Een nieu­we aan­winst voor de kloos­ter­tuin is het...

  Lees meer...
 • 03-06-2019
  Cen­traal in­for­ma­tie­num­mer be­ter be­reik­baar

  Met in­gang van 1 ju­ni zijn de ope­nings­tij­den van het cen­tra­le in­for­ma­tie­num­mer ver­ruimd. Hier­mee wil­len we nog be­ter be­reik­baar zijn.  

  Lees meer...
 • 03-06-2019
  Op­le­ve­ring Zorg­plein Land van Hor­ne in Weert

  Na een bouw­pe­ri­o­de van 1,5 jaar heeft Mer­tens Bouw­be­drijf de nieuw­bouw van het Zorg­plein Land van Hor­ne of­fi­ci­eel af­ge­rond en de sleu­tel over­han­digd aan ei­ge­naar Stich­ting Land van Hor­ne. De...

  Lees meer...
 • 28-05-2019
  Nieu­we kien­kaar­ten voor Ver­vers­hof

  On­ze col­le­ga's van zorg­cen­trum Ver­vers­hof, In­ge Hen­d­rickx en An­ne­ma­rie Ver­cou­len heb­ben af­ge­lo­pen vrij­dag een che­que ter waar­de van 389 eu­ro in ont­vangst ge­no­men van Sa­men­fonds.

  Lees meer...