Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 08-11-2019
  Zorg­plein Land van Hor­ne of­fi­ci­eel ge­o­pend

  Op de plek waar tot eind 2017 zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus stond, prijkt nu het nieu­we Zorg­plein Land van Hor­ne. Vlak voor de zo­mer is de bouw van het Zorg­plein af­ge­rond en is het com­plex in ge­bruik...

  Lees meer...
 • 06-11-2019
  Spam­be­richt Land van Hor­ne

  Er is uit naam van een van on­ze col­le­ga's per e-mail een spam­be­richt ver­stuurd naar een aan­tal ex­ter­ne con­tac­ten. Hebt u on­der­staan­de e-mail ont­van­gen van een e-mail­adres dat ein­digt op...

  Lees meer...
 • 04-11-2019
  'Stron­ger To­gether Bet­ter To­gether'

  Zes col­le­ga's van Land van Hor­ne heb­ben deel­ge­no­men aan het Eu­ro­pean Hun­ting­ton As­so­ci­a­ti­on Con­fe­ren­ce (EHA) in Boe­ka­rest. Het team be­staat uit een er­go­the­ra­peut, fy­si­o­the­ra­peut, ca­sema­na­ger,...

  Lees meer...
 • 28-10-2019
  Ge­slaagd vrij­wil­li­gers­sym­po­si­um 'Zorg­Saam'

  Op vrij­dag 25 ok­to­ber vond voor de der­de keer het vrij­wil­li­gers­sym­po­si­um van Stich­ting Land van Hor­ne plaats. Maar liefst 110 ge­ïn­te­res­seer­de vrij­wil­li­gers van de stich­ting woon­den het sym­po­si­um...

  Lees meer...
 • 25-10-2019
  Maak kans op een por­tie ge­luk!

  De voe­dings­le­ve­ran­cier van Stich­ting Land van Hor­ne, Hol­land Food Ser­vi­ce, be­staat 125 jaar en heeft het pre­di­caat Hof­le­ve­ran­cier in ont­vangst mo­gen ne­men. Dit wil­len ze graag vie­ren met hun...

  Lees meer...