Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 15-02-2019
  Ver­vers­hof Bo­pz-aan­mer­king

  Met trots heeft Ver­vers­hof sinds en­ke­le we­ken een Bo­pz-aan­mer­king. Dit be­te­kent dat we vei­li­ge zorg kun­nen bie­den aan de cli­ën­ten die het no­dig heb­ben.    

  Lees meer...
 • 14-02-2019
  Harp­ses­sie voor be­wo­ners Ver­vers­hof

  In de­cem­ber won col­le­ga In­e­ke Haex-Kok een harp­ses­sie voor de be­wo­ners van Ver­vers­hof. Op 7 fe­bru­a­ri kwam Yo­lan­da van De kracht van de harp op be­zoek.

  Lees meer...
 • 11-01-2019
  Nieu­we Dorps­straat in Ee­gels­hoe­ve

  ​De huis­ka­mers van het klein­scha­lig wo­nen in Ee­gels­hoe­ve gren­zen aan een lan­ge gang. Om meer in te ste­ken op de be­le­ving van ou­de­ren met de­men­tie, is de gang ge­trans­for­meerd tot een ech­te straat. 

  Lees meer...
 • 08-01-2019
  Neem een kijk­je op de bouw

  Za­ter­dag 12 ja­nu­a­ri 2019 opent Mer­tens Bouw­be­drijf in sa­men­wer­king met Stich­ting Land van Hor­ne de poor­ten van de bouw­plaats aan de Vo­gels­bleek in Weert. Van 11.00 tot 14.00 uur kan er een kijk­je...

  Lees meer...
 • 04-01-2019
  Ver­vers­hof een klei­ne re­no­va­tie, dacht het niet!

  Wie denkt dat Ver­vers­hof een klei­ne re­no­va­tie on­der­gaat, heeft het goed mis. Bouw­tech­nisch ge­zien valt het in­der­daad wel mee, maar de cul­tuur­ver­an­de­ring die hier­bij hoort, is veel gro­ter. In...

  Lees meer...