Zorg­cen­trum Wit­ven sluit

Laat­ste be­wo­ners zeg­gen Wit­ven vaar­wel

20-01-2021

Op 22 ja­nu­a­ri ver­la­ten de laat­ste be­wo­ners zorg­cen­trum Wit­ven in So­me­ren. Dit be­te­kent dat het zorg­cen­trum in So­me­ren, on­der­deel van Stich­ting Land van Hor­ne, haar deu­ren sluit.

Het vraag­stuk over de toe­komst van zorg­cen­trum Wit­ven, een be­grip in So­me­ren, speelt al en­ke­le ja­ren. De ver­ou­der­de lo­ca­tie vol­deed niet meer aan de woon­wen­sen en ei­sen van de­ze tijd en het aan­tal cli­ën­ten liep het af­ge­lo­pen half jaar te­rug. Dat was voor Land van Hor­ne re­den om eind 2020 te be­slui­ten dat zorg­cen­trum Wit­ven de­fi­ni­tief sluit.

Ver­van­gen­de woon- en werk­voor­zie­nin­gen
In ok­to­ber 2020 werd het voor­ne­men om Wit­ven te slui­ten al ge­deeld met de cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers van het zorg­cen­trum. Zij zijn van­af dat mo­ment on­der­steund in de zoek­tocht naar ver­van­gen­de woon- en werk­voor­zie­nin­gen. Snel­ler dan ver­wacht kon­den veel cli­ën­ten ver­hui­zen naar een an­de­re woon­voor­zie­ning van hun voor­keur. Daar­door kwam de na­de­ren­de slui­ting van het zorg­cen­trum in een stroom­ver­snel­ling. De laat­ste groep, de Zus­ters Au­gus­ti­nes­sen, ver­huist vrij­dag 22 ja­nu­a­ri naar hun nieu­we on­der­ko­men in De Bilt. Daar­mee sluit Wit­ven haar deu­ren. De me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers van het zorg­cen­trum heb­ben in­mid­dels ook een nieu­we werk­plek in een van de lo­ca­ties van Land van Hor­ne of daar­bui­ten.

Af­scheid
Van­we­ge het co­ro­na­vi­rus is het niet mo­ge­lijk om een ge­za­men­lijk af­scheid te or­ga­ni­se­ren voor al­le be­trok­ke­nen. Er is daar­om de af­ge­lo­pen we­ken op klei­ne schaal ge­past af­scheid ge­no­men. Op 22 ja­nu­a­ri vindt een sym­bo­li­sche slui­ting plaats met de ge­meen­te So­me­ren en stich­ting KIMS.

Ver­koop
De lo­ca­tie Wit­ven wordt ver­kocht. Mo­men­teel wordt het ver­koop­pro­ces na­der uit­ge­werkt.