Zorg­me­de­wer­kers doen be­roep op naas­ten

Be­perk­te zorg­ca­pa­ci­teit door co­ro­na­vi­rus vraagt om her­ver­de­ling zorg.

02-04-2020

Het zal ook u niet ont­gaan zijn: al­le zorg­me­de­wer­kers ma­ken ve­le over­uren en staan on­der gro­te druk. Zij zet­ten zich voor meer dan 100% in om maxi­ma­le zorg te kun­nen le­ve­ren. Om te voor­ko­men dat wij on­ze cli­ën­ten be­smet­ten voe­ren wij aan­ge­scherp­te re­gels over thuis­blij­ven, als een col­le­ga zelf ziek wordt. Man­tel­zor­gers en vrij­wil­li­gers mo­gen de zorg­cen­tra niet meer be­tre­den en ook hun hulp en on­der­steu­ning wordt no­de ge­mist! We be­schik­ken dus over be­perk­te zorg­ca­pa­ci­tei­ten en trach­ten daar­mee het maxi­ma­le te doen.

U be­grijpt dat we ge­nood­zaakt zijn om on­ze me­de­wer­kers en de zorg die zij le­ve­ren te her­ver­de­len: cli­ën­ten die on­mis­ba­re zorg no­dig heb­ben (bij­voor­beeld be­lang­rij­ke me­di­sche zorg) krij­gen voor­rang. An­de­re zorg wordt min­der fre­quent of tij­de­lijk niet ge­le­verd. Rou­tes in de thuis­zorg wor­den an­ders ver­deeld, zo­dat de tijd­stip­pen van zorg mo­ge­lijk ver­schui­ven. Sa­men met an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties ma­ken we de­zelf­de af­spra­ken en trek­ken we ge­za­men­lijk op, om nog ef­fi­ci­ën­ter te wer­ken. Daar­mee komt er ook zorg­ruim­te vrij waar­door pa­ti­ën­ten eer­der uit het zie­ken­huis kun­nen wor­den ont­sla­gen.

In de wijk­zorg be­te­kent dat, dat wij zorg voor on­ze cli­ën­ten waar mo­ge­lijk af­bou­wen en hier­voor een zeer drin­gend be­roep doen op fa­mi­lie en naas­ten. Dat doen wij met de we­ten­schap dat dit voor u al­len heel moei­lijk is, maar we ver­ke­ren al­le­maal op dit mo­ment in een zeer on­ge­ken­de en com­plexe si­tu­a­tie. Daar waar wij zorg af­bou­wen, doen we dat in over­leg met de fa­mi­lie of ver­te­gen­woor­di­gers van cli­ën­ten, neemt niet weg dat wij mis­schien het maxi­ma­le van u al­le­maal vra­gen. Daar­van zijn wij ons be­wust. Maar al­leen met uw hulp kun­nen wij zorg blij­ven bie­den aan hen die de­ze echt no­dig heb­ben. Dank u wel voor uw be­grip en uw me­de­wer­king!

Lees ook on­ze pa­gi­na met veel­ge­stel­de vra­gen.