Zo lang mo­ge­lijk thuis wo­nen met Hun­ting­ton

Hun­ting­ton Ca­fé in Ne­der­weert

19-06-2018

"Het is bij ons zo ver nog niet, maar wel fijn om al­vast te we­ten wat er mo­ge­lijk is aan hulp, hulp­mid­de­len en an­de­re on­der­steu­ning." 'Hoe kun je zo lang mo­ge­lijk thuis blij­ven?', was het on­der­werp van de­ze edi­tie van het Hun­ting­ton Ca­fé dat plaats­vond op 19 ju­ni 2018 in Ne­der­weert.

Door Lau­ra Men­nen

Tij­dens de­ze edi­tie van het Hun­ting­ton Ca­fé was er ruim­te om ei­gen er­va­rin­gen te de­len. "Mijn man kon de trap niet meer op. Wij kre­gen als ad­vies van de ge­meen­te een trap­lift in ons huis te plaat­sen. Ik zag dat eerst niet zit­ten; het pas­te niet in mijn huis. Goe­de ar­gu­men­ten zorg­den er­voor dat er uit­ein­de­lijk een aan­bouw kwam in plaats van de lift", ver­telt een van de aan­we­zi­gen. Daar­naast be­ant­woor­den de gast­spre­kers In­ge Bo­gers, maat­schap­pe­lijk wer­ker bij zor­gor­ga­ni­sa­tie Ar­chi­pel, en Wil­le­ke van Mook, maat­schap­pe­lijk wer­ker bij Land van Hor­ne, vra­gen zo­als 'wat heb ik er­voor no­dig om zo lang mo­ge­lijk thuis te kun­nen blij­ven wo­nen?' en 'wel­ke on­der­steu­ning kan mijn om­ge­ving hier­in krij­gen?'. Cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton (HD), fa­mi­lie, man­tel­zor­gers en hulp­ver­le­ners luis­ter­den aan­dach­tig.


Uit de re­ac­ties van de aan­we­zi­gen werd dui­de­lijk dat er nog veel ver­schil­len zijn per ge­meen­te. De gast­spre­kers heb­ben een toe­lich­ting ge­ge­ven over de mo­ge­lijk­he­den bij de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert en Eind­ho­ven. "Het is bij ons zo ver nog niet, maar wel fijn om te we­ten wat er mo­ge­lijk is aan hulp, hulp­mid­de­len en an­de­re on­der­steu­ning", al­dus een van de be­zoe­kers. Na­dat Bo­gers en Van Mook het pu­bliek in­for­ma­tie ga­ven, werd er zo­als ge­woon­lijk nog even na­ge­praat over het on­der­werp. 

Over HD Ca­fé

Het Hun­ting­ton Ca­fé is een sa­men­wer­king tus­sen zor­gor­ga­ni­sa­ties Ar­chi­pel in Eind­ho­ven en Land van Hor­ne in Weert. Het Hun­ting­ton Ca­fé, voor men­sen met de ziek­te van Hun­ting­ton, fa­mi­lie, man­tel­zor­gers en hulp­ver­le­ners, be­licht ie­de­re bij­een­komst een an­der on­der­werp. Er is rui­me ge­le­gen­heid voor vra­gen en het de­len van er­va­rin­gen. De leef­tijd is ge­mê­leerd. "In het Hun­ting­ton Ca­fé hangt een ge­moe­de­lij­ke sfeer. We pra­ten niet over el­kaar, maar met el­kaar over de ziek­te", be­na­drukt Van Mook.

HD bij­een­komst 'in­ti­mi­teit' op 2 ok­to­ber 2018

Het Hun­ting­ton ca­fé vindt drie keer per jaar plaats. El­ke bij­een­komst heeft een an­der the­ma en een an­de­re gast­spre­ker. Het eerst­vol­gen­de HD Ca­fé is op 2 ok­to­ber 2018 om 19.30 uur in de Lan­drijt in Eind­ho­ven. Het on­der­werp is 'in­ti­mi­teit'.

De toe­gang is gra­tis. We vin­den het pret­tig wan­neer u uzelf aan­meldt, maar aan­mel­den is niet ver­plicht. Aan­mel­den is mo­ge­lijk per e-mail: hwj dot van dot mook at land­van­hor­ne dot nl.

Contactinformatie:
Wil­le­ke van Mook