Wijk­ver­pleeg­kun­di­gen ge­ven we­ke­lijks ad­vies in Keent

09-10-2018

Denkt u wel eens na over hoe u zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig thuis kunt blij­ven wo­nen? Wilt u we­ten wat de mo­ge­lijk­he­den zijn voor zorg en on­der­steu­ning thuis? Hebt u vra­gen over het aan­vra­gen van zorg of hulp­mid­de­len? Of wilt u meer we­ten over man­tel­zor­gon­der­steu­ning? On­ze wijk­ver­pleeg­kun­di­gen be­ant­woor­den graag uw vra­gen en ge­ven pas­send ad­vies.

Ie­de­re maan­dag tus­sen 10.30 en 12.00 uur be­ant­woor­den Mie­ke Jans­sen, Evie Op Heij en Su­ze van
Hor­rik, de wijk­ver­pleeg­kun­di­gen van Keent en Moe­sel, vrij­blij­vend uw vra­gen. Zij ver­wel­ko­men u ie­de­re maan­dag­och­tend in huis­ka­mer De Ont­moe­ting, aan het St. Jo­zef­kerk­plein 3 in Weert. 
Ie­der­een is van har­te wel­kom om bin­nen te lo­pen.

Daar­naast or­ga­ni­se­ren de wijk­ver­pleeg­kun­di­gen re­gel­ma­tig the­ma­bij­een­kom­sten waar­bij ze u
in­for­me­ren over on­der­wer­pen als de­men­tie, val­pre­ven­tie, een­zaam­heid of man­tel­zorg. Ook in­te­res­sant als u nog niet di­rect zorg no­dig hebt. De ko­men­de bij­een­kom­sten staan in het te­ken van val­pre­ven­tie.

Con­tact
Wilt u meer we­ten over de in­loop in huis­ka­mer De Ont­moe­ting? Neem dan con­tact op met on­ze wijk­ver­pleeg­kun­di­gen via T 0900 333 55 55 of E in­fo@land­van­hor­ne.nl.