Wie schuift aan bij de cli­ën­ten­raad Thuis­zorg?

14-12-2017

Vindt u het in­te­res­sant om een kijk­je te ne­men in de 'keu­ken' van een zor­gor­ga­ni­sa­tie en mee te den­ken over ver­an­de­rin­gen? Hebt u af­fi­ni­teit met ou­de­ren? Of draagt u graag een steen­tje bij aan de maat­schap­pij? Dan is de nieu­we cli­ën­ten­raad Thuis­zorg van Land van Hor­ne mis­schien wel iets voor u. De­ze raad ver­te­gen­woor­digt de be­lan­gen van de spe­ci­aal men­sen die thuis zorg van ons ont­van­gen. Schuift u aan bij Piet en Ger?

Piet Bau­doin en Ger van der Weer­den zijn al lid van de nieu­we cli­ën­ten­raad Thuis­zorg. Zij hel­pen ons in de zoek­tocht naar nieu­we le­den. Op de vraag voor wie de­ze vrij­wil­li­gers­func­tie in­te­res­sant kan zijn, ant­woor­den ze: "Fa­mi­lie­le­den of vrien­den van thuis­zorg­cli­ën­ten bij­voor­beeld, jon­ge­ren die zich­zelf wil­len ont­plooi­en en iets wil­len doen voor de maat­schap­pij of men­sen die af­fi­ni­teit heb­ben met ou­de­ren." Voor bei­de he­ren geldt ook dat laat­ste. Piet zat na­me­lijk tot voor kort – al 20 jaar - in het be­stuur van de KBO in Cra­nen­don­ck. "Ik mis­te al snel het con­tact met de ou­de­ren." Hij twij­fel­de daar­om niet toen hij de­ze va­ca­tu­re voor­bij zag ko­men. Ger die sinds 2 jaar met pen­si­oen is, komt als oud hoofd van een fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie bij veel ou­de­ren als vrij­wil­li­ger over de vloer om hen te on­der­steu­nen op het ge­bied van wel­zijn, zorg, wo­nen en mo­bi­li­teit. Hij ver­wijst, be­mid­delt en ad­vi­seert bij WMO-aan­vra­gen en fi­nan­ci­ë­le aan­ge­le­gen­he­den. "De zorg en de ver­an­de­rin­gen daar­in vind ik ook in­te­res­sant." Dit sa­men maak­te dat hij zich kan­di­daat stel­de.

Piet en Ger zet­ten zich sa­men in om de be­lan­gen van on­ze thuis­zorg­cli­ën­ten in de ge­meen­ten Cra­nen­don­ck, So­me­ren, Weert, Ne­der­weert en Leu­dal te be­har­ti­gen. Sluit u bij hen aan? Goed om te we­ten: be­stuur­lij­ke er­va­ring niet no­dig, een ge­zon­de do­sis en­thou­si­as­me – net als Piet en Ger heb­ben – wel.

In­mid­dels heb­ben we in no­vem­ber en de­cem­ber nog twee nieu­we le­den mo­gen ver­wel­ko­men. Een vijf­de stoel staat al klaar en is nog leeg, en een zes­de en ze­ven­de stoel kun­nen nog aan­ge­scho­ven wor­den. De raad hoopt in het nieu­we jaar op vol­le sterk­te voor­uit te kun­nen. Hebt u in­te­res­se of wilt u meer we­ten? Neem dan vrij­blij­vend con­tact op met Mar­ja En­gel, di­rec­teur zorg via T 0495 456 495.

Cliëntenraad Thuiszorg Land van Horne
Wie schuift aan bij de cli­ën­ten­raad Thuis­zorg Land van Hor­ne?
Cliëntenraad Thuiszorg Land van Horne