Wan­de­ling met hot­dogs­trak­ta­tie

Vrien­den van St Eli­sa­beth

08-07-2019

Maar liefst 70 wan­de­laars gin­gen af­ge­lo­pen za­ter­dag op pad: be­wo­ners van Sint Eli­sa­beth, fa­mi­lie­le­den en vrij­wil­li­gers. De­ze ac­ti­vi­teit werd ge­or­ga­ni­seerd door De Stich­ting Vrien­den van Sint Eli­sa­beth or­ga­ni­seer­den de­ze wan­de­ling die ging langs de veer­tien kruis­weg­sta­ties in de tuin.

Zus­ter Wy­nan­di gaf tekst en uit­leg bij de af­beel­din­gen. Daar­na was er een bij­een­komst in 't Pest­huis­je. De aan­we­zi­gen kre­gen kof­fie met ca­ke en er was een mu­zi­kant die zorg­de voor leu­ke mu­ziek uit vroe­ge­re tij­den. Aan het ein­de van de mid­dag kwam als ver­ras­sing de hot­dog­ko­ning uit Heer­len op zijn nos­tal­gi­sche hot­dog­fiets aan­rij­den. Hij ser­veer­de heer­lij­ke hot­dogs met al­ler­lei toe­be­ho­ren. Wat heb­ben de men­sen ge­smuld.

Kort­om, weer een ge­slaag­de ac­ti­vi­teit van de Stich­ting. Har­te­lijk dank daar­voor, me­de dank aan de fa­mi­lie­le­den en de vrij­wil­li­gers.