Voor­zich­tig op­star­ten kap­sa­lons, be­han­de­lin­gen en dag­be­ste­ding

12-05-2020

In de pers­con­fe­ren­tie van woens­dag 6 mei heeft pre­mier Rut­te toe­ge­licht dat een aan­tal con­tact­be­roe­pen weer ge­fa­seerd op­ge­start mag wor­den. Voor Land van Hor­ne be­te­kent dit dat de kap­sa­lons weer voor­zich­tig ope­nen, de be­han­de­lin­gen weer uit­ge­breid wor­den en er be­ke­ken wordt of de dag­be­ste­dingslo­ca­ties ge­fa­seerd kun­nen her­star­ten.

Kap­sa­lons in zorg­cen­tra weer open
Van­af maan­dag 11 mei zijn on­ze ei­gen kap­sa­lons in on­ze zorg­cen­tra weer open. De kap­sa­lons zijn al­leen toe­gan­ke­lijk voor de cli­ën­ten en me­de­wer­kers van de be­tref­fen­de lo­ca­tie. De kap­sa­lons zijn niet toe­gan­ke­lijk voor be­wo­ners van de aan­leun­wo­nin­gen rond­om de zorg­cen­tra. De kap­pers hou­den zich ui­ter­aard aan de richt­lij­nen van het RI­VM.

Op­star­ten be­han­de­lin­gen
Tot op he­den heb­ben on­ze be­han­de­la­ren al­leen de hoogst nood­za­ke­lij­ke be­han­de­lin­gen uit­ge­voerd. Per 11 mei brei­den ze ge­fa­seerd uit met het be­han­de­len van cli­ën­ten, zo­wel in­tra­mu­raal als in het Be­han­del­cen­trum en bij cli­ën­ten thuis. We ne­men ui­ter­aard ver­schil­len­de maat­re­ge­len, pas­send bin­nen de richt­lij­nen van het RI­VM, om het ri­si­co op ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te ver­klei­nen. De be­han­de­ling is daar­om ook zo­veel als mo­ge­lijk ge­ba­seerd op di­gi­ta­le on­der­steu­ning en af­stands­zorg.

Her­star­ten dag­be­ste­ding
Mo­men­teel wordt er per dag­be­ste­dingslo­ca­tie be­ke­ken of het mo­ge­lijk is om voor de meest kwets­ba­re cli­ën­ten, klein­scha­lig en ge­fa­seerd te her­star­ten. Hier­door kun­nen man­tel­zor­gers wor­den ont­last en (drei­gen­de) cri­sis­si­tu­a­ties wor­den voor­ko­men. Bij de her­start wor­den de richt­lij­nen van het RI­VM in acht ge­no­men. Cli­ën­ten en man­tel­zor­gers wor­den hier te zij­ner tijd over ge­ïn­for­meerd.