Voor­zich­tig op­bou­wen wijk­ver­ple­ging

24-04-2020

Van­we­ge het co­ro­na­vi­rus heeft Stich­ting Land van Hor­ne in sa­men­spraak met an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties in de re­gio haar wijk­ver­ple­ging her­ver­deeld. In­mid­dels mer­ken wij dat er meer ruim­te ont­staat om de wijk­ver­ple­ging weer voor­zich­tig op te bou­wen.

Tot op he­den kreeg de on­mis­ba­re me­di­sche zorg voor­rang, an­de­re zorg werd na over­leg met die cli­ënt en man­tel­zor­ger min­der fre­quent of tij­de­lijk niet ge­le­verd. Nu gaan we op­nieuw met hen in ge­sprek om te be­kij­ken wel­ke zorg weer op­ge­start kan wor­den. De al­ge­me­ne da­ge­lijk­se le­vens­ver­rich­tin­gen (ADL) zorg, zo­als dou­chen en maal­tij­den klaar­zet­ten, blijft voor­als­nog op­ge­schort.

De wijk­ver­ple­ging van Land van Hor­ne en an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties heeft een be­lang­rij­ke rol in de on­der­steu­ning van de zie­ken­hui­zen. Wij ne­men pa­ti­ën­ten in zorg die thuis kun­nen gaan her­stel­len van het co­ro­na­vi­rus, waar­door er in het zie­ken­huis meer zorg­ca­pa­ci­teit ont­staat. Mocht de toe­stroom van de­ze pa­ti­ën­ten fors toe­ne­men, dan zijn wij ge­nood­zaakt om de zorg weer af te bou­wen. Dit doen we ui­ter­aard in over­leg met de cli­ënt en zijn man­tel­zor­ger.