Voor­be­rei­din­gen vac­ci­na­tie cli­ën­ten in vol­le gang

22-01-2021

Land van Hor­ne is druk be­zig met al­le voor­be­rei­din­gen om de vac­ci­na­ties voor be­wo­ners van ver­pleeg­hui­zen op een ver­ant­woor­de en vei­lig ma­nier te kun­nen uit­voe­ren. De groep kwets­ba­re ou­de­ren is hard ge­trof­fen door het co­ro­na­vi­rus. Het is daar­om ont­zet­tend be­lang­rijk dat de­ze groep ge­vac­ci­neerd kan wor­den.

Vac­ci­na­tie­da­tum

De ver­wach­ting is dat we kun­nen star­ten met vac­ci­ne­ren in de week van 1 fe­bru­a­ri 2021. De de­fi­ni­tie­ve da­tum is af­han­ke­lijk van de le­ver­tijd van de vac­cins en be­no­dig­de ma­te­ri­a­len.

Groep cli­ën­ten

Een be­lang­rijk cri­te­ri­um voor de groep cli­ën­ten die in aan­mer­king ko­men voor vac­ci­na­tie is dat ze wo­nen in een van de ver­pleeg­hui­zen van Land van Hor­ne én on­der ver­ant­woor­de­lijk­heid staan van een arts op lo­ca­tie. Daar­naast ko­men de re­va­li­dan­ten van het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum hier­voor in aan­mer­king. De­ze twee groe­pen krij­gen het vac­cin Co­mir­na­ty (Pfi­zer/Bi­oN­Tech) vac­cin toe­ge­diend. Cli­ën­ten die thuis­zorg ont­van­gen of on­der ver­ant­woor­de­lijk­heid staan van de ei­gen huis­arts wor­den in een la­ter sta­di­um op­ge­roe­pen door de huis­arts en/of GGD.

Vac­ci­na­tie­team

Land van Hor­ne heeft een spe­ci­aal vac­ci­na­tie­team sa­men­ge­steld. Het team be­staat uit ver­pleeg­kun­di­gen die be­schik­ken over de juis­te ken­nis en vaar­dig­he­den om de vac­ci­na­ties toe te die­nen. Op de lo­ca­tie is een arts aan­we­zig voor toe­zicht op de ma­nier van wer­ken en het ver­le­nen van even­tu­e­le na­zorg.

Voor­be­rei­din­gen

Het vei­lig en ver­ant­woord toe­die­nen van vac­ci­na­ties op de­ze schaal­groot­te ver­eist een ope­ra­tie van on­ge­ken­de om­vang met ui­ter­ste pre­ci­sie. Door de zorg­vul­di­ge voor­be­rei­din­gen kan Land van Hor­ne zo snel als mo­ge­lijk star­ten met vac­ci­ne­ren.