Voor­aan­kon­di­ging ver­soe­pe­ling be­zoek­maat­re­ge­len

20-05-2020

Zo­als u wel­licht gis­te­ren hebt ge­hoord tij­dens de pers­con­fe­ren­tie van pre­mier Rut­te mo­gen ver­zor­gings- en ver­pleeg­hui­zen die vol­doen aan al­le be­zoek­voor­waar­den van het ka­bi­net van­af 25 mei weer be­zoek toe­la­ten. Ach­ter de scher­men zijn wij druk be­zig met de voor­be­rei­din­gen om de be­zoek­re­ge­ling te kun­nen ver­soe­pe­len. Hier­bij moe­ten we re­ke­ning hou­den met de aan­ge­pas­te be­zoek­voor­waar­den van het ka­bi­net en ui­ter­aard met de vei­lig­heid en ge­zond­heid van on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers.

Dit be­te­kent dat be­zoek tot de ver­soe­pe­ling niet toe­ge­staan is. Ui­ter­aard kunt u ge­bruik blij­ven ma­ken van de al­ter­na­tie­ve con­tact­vor­men. Zo­dra er meer be­kend is over de aan­ge­pas­te be­zoek­re­ge­ling, wordt de eer­ste con­tact­per­soon hier­over ge­ïn­for­meerd.

We be­grij­pen dat we veel ge­duld van u vra­gen, maar wij ho­pen op uw be­grip.