Vi­taal Thuis loopt 1922 km voor Alz­hei­mer Ne­der­land

Sa­men de strijd aan te­gen de­men­tie

10-10-2021

Zon­dag 1 ok­to­ber 2021 was de laat­ste dag van de 10-da­gen chal­len­ge van Vi­taal Thuis voor Alz­hei­mer Ne­der­land. Het doel was om ge­za­men­lijk 1500 ki­lo­me­ter te lo­pen, en dat is ruim be­haald! In to­taal heb­ben de be­han­de­la­ren en on­der­steu­nend per­so­neel van Vi­taal Thuis 1922 ki­lo­me­ter ge­lo­pen in 10 da­gen tijd. En daar mo­gen ze trots op zijn!

 

Do­na­tie­be­drag
Het do­na­tie­be­drag staat op de laat­ste dag van de chal­len­ge op € 6.744,-. Op woens­dag 10 no­vem­ber 2021 ont­vangt Alz­hei­mer Ne­der­land de che­que van het vol­le­dig ge­do­neer­de geld­be­drag. De over­han­di­ging van de che­que vindt plaats tij­dens het Alz­hei­mer Ca­fé. 

Tot woens­dag 10 no­vem­ber is het nog steeds mo­ge­lijk om de ac­tie te steu­nen via de ac­tie­pa­gi­na: htt­ps://be­drij­ven.in­ac­tie­voor­alz­hei­mer.nl/ac­tie/vi­taal­thui­sin­ac­tie​​​​​​​

Dank voor do­na­tie!
On­ze spe­ci­a­le dank gaat uit naar: Me­di­Re­vaMe­di­cu­raKer­sten Hulp­mid­de­len, Culs­a­naScou­tersBak­ker VriesFy­sio Li­fe­Sty­le WeertHec­kert & Van Lier­op, apo­theek Hup­pe­retz, Hol­land Food Ser­vi­ceHe­alth2workProd­wa­re Ne­der­landBeeld­krachtIn­tra­medLo­pi­tal, Fy­sio&Sport Meij­el, Stich­ting Land van Hor­ne en al­le par­ti­cu­lie­re do­na­teurs.

​​​​​​​Over Vi­taal Thuis
Het Vi­taal Thuis team is on­der­deel van Land van Hor­ne en biedt be­han­de­ling en be­ge­lei­ding aan bi ou­de­ren en men­sen met een chro­ni­sche aan­doe­ning die nog thuis wo­nen. Het team be­staat uit be­han­de­la­ren met ie­der hun ei­gen spe­ci­a­lis­me, zo­als er­go­the­ra­pie, fy­si­o­the­ra­pie, , ou­de­ren­ge­nees­kun­de, lo­go­pe­die, psy­cho­lo­gie en di­ë­te­tiek. Hun ken­nis zet­ten ze in bij thuis­wo­nen­de ou­de­ren, zo­dat zij zo vi­taal mo­ge­lijk ou­der wor­den in de ei­gen ver­trouw­de om­ge­vingLees wat het Vi­taal Thuis team voor u kan be­te­ke­nen.

Eind­re­sul­taat 10 ok­to­ber 2021
Tus­sen­stand 5 ok­to­ber 2021
Start 1 ok­to­ber 2021