Vi­taal Thuis in ac­tie voor Alz­hei­mer Ne­der­land

Vi­taal Thuis gaat de chal­len­ge aan!

01-07-2021

De­men­tie raakt steeds meer men­sen. 1 op de 5 men­sen krijgt een vorm van de­men­tie. Bij vrou­wen is dit zelfs 1 op 3. En het aan­tal men­sen met de­men­tie neemt toe. Alz­hei­mer Ne­der­land gaat de strijd aan te­gen de­men­tie en wij, het team van Vi­taal Thuis, hel­pen mee!

Voor Alz­hei­mer Ne­der­land
Als be­han­de­la­ren en be­ge­lei­ders van het Vi­taal Thuis team zet­ten wij ons da­ge­lijks in voor thuis­wo­nen­de ou­de­ren en hun man­tel­zor­gers. We zien van dicht­bij wat de­men­tie met een per­soon en zijn om­ge­ving doet, daar­om ko­men we in ac­tie om geld in te za­me­len voor Alz­hei­mer Ne­der­land zo­dat ze kun­nen strij­den voor een toe­komst zon­der de­men­tie en een be­te­re kwa­li­teit van le­ven voor men­sen met de­men­tie en hun dier­ba­ren.

Vi­taal Thuis gaat de chal­len­ge aan!
Het team Vi­taal Thuis gaat zich in­zet­ten voor Alz­hei­mer Ne­der­land door het or­ga­ni­se­ren van een spon­sor­loop. Van 1 tot en met 10 ok­to­ber 2021 gaan ze de chal­len­ge aan door sa­men 1000 ki­lo­me­ter te lo­pen. Het doel is om een mooi geld­be­drag op te ha­len voor Alz­hei­mer Ne­der­land.

Uw steun is no­dig
Zon­der uw steun gaat ons dit niet luk­ken! Het zou fan­tas­tisch zijn als u een bij­dra­ge wilt le­ve­ren door een be­drag te spon­so­ren. Dit kan via de ac­tie­pa­gi­na.

Har­te­lijk dank voor uw steun! Sa­men gaan we de strijd aan te­gen de­men­tie!
On­ze spe­ci­a­le dank gaat uit naar: Me­di­Re­va, Me­di­cu­ra, Ker­sten Hulp­mid­de­len, Culs­a­na, Scou­ters, Bak­ker Vries, Fy­sio Li­fe­Sty­le Weert, Hec­kert & Van Lier­op, apo­theek Hup­pe­retz, Hol­land Food Ser­vi­ceHe­alth2work, Prod­wa­re Ne­der­land, Beeld­kracht, In­tra­med, Lo­pi­tal, Stich­ting Land van Hor­ne en al­le par­ti­cu­lie­re do­na­teurs.


Over Vi­taal Thuis
Het Vi­taal Thuis team is on­der­deel van Land van Hor­ne en biedt be­han­de­ling en be­ge­lei­ding aan bij thuis­wo­nen­de ou­de­ren en men­sen met een chro­ni­sche aan­doe­ning. Het team be­staat uit be­han­de­la­ren met ie­der hun ei­gen spe­ci­a­lis­me, zo­als er­go­the­ra­pie, fy­si­o­the­ra­pie, , ou­de­ren­ge­nees­kun­de, lo­go­pe­die, psy­cho­lo­gie en di­ë­te­tiek. Hun ken­nis zet­ten ze in bij thuis­wo­nen­de ou­de­ren, zo­dat zij zo vi­taal mo­ge­lijk ou­der wor­den in de ei­gen ver­trouw­de om­ge­ving. Lees wat het Vi­taal Thuis team voor u kan be­te­ke­nen.

Contactinformatie:
Vi­taal Thuis
T: 088 987 85 00