Ver­vers­hof een klei­ne re­no­va­tie, dacht het niet!

04-01-2019

Wie denkt dat Ver­vers­hof een klei­ne re­no­va­tie on­der­gaat, heeft het goed mis. Bouw­tech­nisch ge­zien valt het in­der­daad wel mee, maar de cul­tuur­ver­an­de­ring die hier­bij hoort, is veel gro­ter. In Ver­vers­hof gaan we pas­send bin­nen de vi­sie van Land van Hor­ne nog meer de na­druk leg­gen op het le­ven op je ei­gen ma­nier en je­zelf thuis voe­len. Op de twee­de plaats komt de zorg en even­tu­e­le be­han­de­ling.

Om de­ze nieu­we vi­sie vorm te ge­ven is er in Ver­vers­hof al flink ver­bouwd. Rob Gud­den, zorg­ma­na­ger, ver­telt vol en­thou­si­as­me: "We had­den een vrij tra­di­ti­o­neel huis met een gro­te ac­ti­vi­tei­ten­zaal. Nu heb­ben we op al­le af­de­lin­gen huis­ka­mers ge­re­a­li­seerd, waar­door het klein­scha­li­ger wordt. Thuis is ook uw huis­ka­mer de cen­tra­le plek en niet het wijk­huis (ali­as de gro­te zaal)". 

Keu­ze: daar gaan ze ver in
Op de vraag of de gro­te ac­ti­vi­tei­ten­zaal nog ge­bruikt gaat wor­den, ant­woordt Rob: "De cli­ënt is vrij in wat hij wil doen. De ene dag wil hij eten in de huis­ka­mer en de an­de­re dag in de gro­te zaal." Rob trekt de lijn van het thuis zijn ver­der door: "Zit u thuis ook wel eens in uw och­tend­jas aan het ont­bijt? Dat is toch heer­lijk! In een zorg­cen­trum den­ken we dat ie­der­een ge­was­sen en ge­stre­ken moet zijn voor het ont­bijt. Dat hoeft na­tuur­lijk he­le­maal niet."

Ver­bouw­plan­nen
"Bouw­tech­nisch ge­zien zijn al­le acht huis­ka­mers klaar. De nieu­we tuin­plan­nen zijn ont­wor­pen en eind van het jaar wordt de tuin on­der han­den ge­no­men. De­ze tuin is vrij toe­gan­ke­lijk voor on­ze cli­ën­ten en vei­lig voor de kwets­ba­re doel­groep. Daar­naast zijn we be­zig om de ove­ri­ge aan­pas­sin­gen in kaart te bren­gen die no­dig zijn zo­dat men­sen met de­men­tie hier vei­lig kun­nen wo­nen en zo veel mo­ge­lijk vrij­heid heb­ben. We wil­len een open lo­ca­tie zijn. Dat is ove­ri­gens uniek in een oud ge­bouw van Land van Hor­ne." Ook wordt de 4e eta­ge – als de ruim­tes weer be­schik­baar zijn - ge­schikt ge­maakt om te wo­nen. Nu zijn de­ze ruim­tes tij­de­lijk in­ge­richt als kan­to­ren voor on­der­steu­nend per­so­neel van Land van Hor­ne.

Be­trok­ken­heid cre­ë­ren
"De me­de­wer­kers zijn druk be­zig met scho­lin­gen op het ge­bied van de­men­tie, en het op­doen van er­va­rin­gen in klein­scha­lig wer­ken. We bor­gen sa­men met het he­le huis ons ge­dach­te­goed. We ne­men daar ie­der­een in mee: van de me­de­wer­kers van de re­cep­tie, tot de zorg, de vrij­wil­li­gers en de fa­mi­lie."