Va­kan­tie en het co­ro­na­vi­rus

29-07-2020

Om ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men neemt Stich­ting Land van Hor­ne ge­du­ren­de de va­kan­tie­pe­ri­o­de ex­tra maat­re­ge­len. Zo be­scher­men we cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers te­gen het co­ro­na­vi­rus.

Cli­ën­ten
Gaat u de­ze zo­mer op reis naar een land of ge­bied met een ne­ga­tief reis­ad­vies van de Ne­der­land­se over­heid? Dan vra­gen wij u dit aan ons te mel­den. De Ne­der­land­se over­heid ad­vi­seert u om na te­rug­komst in Ne­der­land 14 da­gen in thuis­qua­ran­tai­ne te gaan. Om on­ze me­de­wer­kers en cli­ën­ten te be­scher­men, kij­ken we sa­men met u of het mo­ge­lijk is om niet (me­disch) nood­za­ke­lij­ke zorg tij­dens de thuis­qua­ran­tai­ne te stop­pen (denk bij­voor­beeld aan hulp bij het huis­hou­den). Als dit niet mo­ge­lijk is, wer­ken we ge­du­ren­de de­ze 14 da­gen met een mond­mas­ker en hand­schoe­nen.

Be­zoek van fa­mi­lie en naas­ten

Fa­mi­lie en naas­ten ko­men bij u op be­zoek, thuis of in het zorg­cen­trum. Wan­neer uw fa­mi­lie­le­den of naas­ten de­ze va­kan­tie­pe­ri­o­de af­rei­zen naar een land of ge­bied met een ne­ga­tief reis­ad­vies, dan ad­vi­seert de Ne­der­land­se over­heid drin­gend om 14 in thuis­qua­ran­tai­ne te gaan. Land van Hor­ne ver­zoekt fa­mi­lie­le­den en naas­ten dan ook om ge­du­ren­de de eer­ste 14 da­gen na te­rug­komst niet bij u op be­zoek te ko­men.

Me­de­wer­kers
Me­de­wer­kers die op va­kan­tie gaan naar een land of ge­bied waar­voor een ne­ga­tief reis­ad­vies geldt, wor­den bij te­rug­komst ver­zocht om 14 da­gen in thuis­qua­ran­tai­ne te gaan. Als het werk het toe­laat wer­ken me­de­wer­kers zon­der co­ro­na­ge­re­la­teer­de klach­ten ge­du­ren­de de qua­ran­tai­ne thuis. In­dien zij van­we­ge hun func­tie niet thuis kun­nen wer­ken, wer­ken zij op af­stand van col­le­ga's en cli­ën­ten of met per­soon­lij­ke be­scher­mings­mid­de­len als een mond­mas­ker en hand­schoe­nen. Me­de­wer­kers met co­ro­na­ge­re­la­teer­de klach­ten die­nen zich te la­ten tes­ten. De­ze af­spra­ken zijn af­ge­stemd met de GGD.

Vrij­wil­li­gers
Ook vrij­wil­li­gers die een land of ge­bied be­zoe­ken met een ne­ga­tief reis­ad­vies die­nen na te­rug­komst 14 da­gen in tuis­qua­ran­tai­ne te gaan. Zij zul­len in die pe­ri­o­de geen werk­zaam­he­den ver­rich­ten op lo­ca­ties van Land van Hor­ne.