Sym­bo­li­sche schen­king aan zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght

Buurt­ver­e­ni­ging Cra­nen­don­ck­laan be­dankt!

25-06-2020

De Buurt­ver­e­ni­ging Cra­nen­don­ck­laan van Bu­del wil­de graag in de­ze bij­zon­der tijd iets be­te­ke­nen voor haar bu­ren, de be­wo­ners en me­de­wer­kers van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght. Ter na­ge­dach­te­nis aan de co­rona­cri­sis heeft de buurt­ver­e­ni­ging een sculp­tuur ont­wor­pen. Op woens­dag 24 ju­ni is de sculp­tuur in het bij­zijn van de voor­zit­ter van de buurt­ver­e­ni­ging Piet Ne­ijs­sen, be­stuurs­voor­zit­ter van Land van Hor­ne Ste­ven Han, zorg­ma­na­ger Ma­ri­an­ne Pi­nat­sis en en­ke­le be­wo­ners en me­de­wer­kers ont­huld.

 

Piet Ne­ijs­sen is naast voor­zit­ter van de buurt­ver­e­ni­ging te­vens beeld­hou­wer. Hij heeft de sculp­tuur dan ook ge­maakt. De sculp­tuur geeft een weer­ga­ve van de co­rona­cri­sis in zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght:

  • De mas­sie­ve zuil is van Chi­nees hard­steen, dit is te­ke­nend voor de her­komst van het co­ro­na­vi­rus.
  • De bo­ven­kant van de zuil is een weer­ga­ve van het ont­staan van het co­ro­na­vi­rus.
  • De voet ken­merkt de ster­ke sa­men­hang van de me­de­wer­kers.
  • De bloem aan de voor­zij­de van de sculp­tuur sym­bo­li­seert de dank­baar­heid naar al­le me­de­wer­kers voor hun enor­me in­zet tij­dens de co­rona­cri­sis.
  • De ge­gra­veer­de woor­den aan de zij­kan­ten van de sculp­tuur heb­ben be­trek­king op de zorg van de be­wo­ners.

Het was een mooie bij­een­komst waar­bij de sym­bo­liek van de sculp­tuur dui­de­lijk naar vo­ren kwam. Land van Hor­ne is de Buurt­ver­e­ni­ging Cra­nen­don­ck­laan erg dank­baar voor dit unie­ke ge­schenk met een bij­zon­de­re bood­schap.