Stu­den­ten wo­nen in zorg­cen­trum in ruil voor hulp

Re­por­ta­ge L1

29-04-2022

Een woon­plek in ruil voor vrij­wil­li­gers­werk, het klinkt te mooi om waar te zijn maar voor een aan­tal stu­den­ten wer­ke­lijk­heid. Zij wo­nen sinds be­gin dit jaar in een ap­par­te­ment in een woon­zorg­cen­trum in Heyt­huy­sen.

Kel­ly Claes­sen woont er sinds be­gin dit jaar. "We heb­ben twee keer per week 's nachts een brand­wacht­dienst. Daar­naast doen we re­gel­ma­tig leu­ke din­gen met de ou­de­ren. Ik ga bij­voor­beeld vaak naar het res­tau­rant om een praat­je met hen te ma­ken of zo­als nu even op de ka­mer bij een be­wo­ner om hem te hel­pen met de iPad. Het is heel ge­zel­lig", licht de stu­dent toe.70 vier­kan­te me­ter
"We heb­ben hier meer dan ge­noeg ruim­te", ver­telt stu­dent San­ne van den En­de. Zij is één van de an­de­re drie stu­den­ten die in St. Char­les woont. De ap­par­te­men­ten zijn on­ge­veer 70 vier­kan­te me­ter groot, in­clu­sief slaap­ka­mer en bad­ka­mer.

Scep­tisch
Bin­nen Stich­ting Land van Hor­ne, waar St. Char­les on­der valt, is het huis­ves­ten van jon­ge­ren in een woon­zorg­cen­trum een proef. Land van Hor­ne-zorg­ma­na­ger Clau­dia Ne­lis­sen: "De ou­de­ren wa­ren in het be­gin best wel wat scep­tisch. Maar als je hen nu vraagt wat ze er­van vin­den, zijn ze al­le­maal heel erg blij."

'Bof­fen met ze'
Eén van die be­wo­ners is Maj Len­ders. "Ik vind het ont­zet­tend leuk als ze ken­nis wil­len ma­ken en we sa­men een praat­je kun­nen ma­ken", ver­telt ze. Ook Piet Vis­sers is en­thou­si­ast over de stu­den­ten: "Dan doen we sa­men Rum­mi­kub met een kop­je kof­fie, thee of ran­ja er­bij. Heel leuk. We bof­fen echt met ze."

Stich­ting Land van Hor­ne is te­vre­den met het ver­loop van de proef en be­kijkt of het con­cept ook op an­de­re lo­ca­ties kan wor­den uit­ge­rold.

Fo­to door Tim van der Weer­den