Stu­den­ten hel­pen bij boos­ter­vac­ci­na­tie cli­ën­ten

06-12-2021

De­ze week hel­pen twee­de-, der­de- en vier­de­jaars stu­den­ten van de op­lei­ding Mbo-Ver­pleeg­kun­di­ge van Gil­de Zorg­col­le­ge uit Weert, de zorg­pro­fes­si­o­nals van Land van Hor­ne met het zet­ten van de boos­ter­vac­ci­na­ties. De cli­ën­ten van Land van Hor­ne wor­den op di­ver­se lo­ca­ties in de re­gio door de stu­den­ten ge­vac­ci­neerd.

Lin­da Arts, do­cent Ver­pleeg­kun­de: "Ik ben su­per­trots dat de be­reid­heid van stu­den­ten om te on­der­steu­nen bij het vac­ci­ne­ren zo groot is. Al­le stu­den­ten die mee­doen heb­ben ra­zend­snel ge­re­a­geerd op de uit­vraag en bin­nen 24 uur wa­ren al­le prik­roos­ters ge­vuld."

Door de­ze sa­men­wer­king brei­den stu­den­ten, die be­voegd en be­kwaam zijn om in­tra­mus­cu­lair te vac­ci­ne­ren, hun prak­tijk­er­va­ring uit. Dit on­der be­ge­lei­ding en toe­zicht van er­va­ren do­cen­ten van Gil­de Zorg­col­le­ge, maar ook van zorg­pro­fes­si­o­nals van Land van Hor­ne. Gil­de Zorg­col­le­ge on­der­steunt Land van Hor­ne op de­ze ma­nier in de ca­pa­ci­teit van hun zorg­per­so­neel, waar op dit mo­ment een ho­ge werk­druk ligt. Dank­zij de­ze on­der­steu­ning kan de fo­cus van de zorg­pro­fes­si­o­nals 100% uit­gaan naar de zorg voor de cli­ën­ten. De stu­den­ten le­ren daar­naast van re­a­lis­ti­sche si­tu­a­ties en ma­ken ken­nis met de ac­tu­e­le zorg­be­hoef­te uit de prak­tijk. Mar­cel­la Gras­mey­er, team­lei­der Op­lei­din­gen Land van Hor­ne: "Wij vin­den het ge­wel­dig dat zorg en on­der­wijs el­kaar in de­ze pe­ri­o­de on­der­steu­nen. Me­de­wer­kers, stu­den­ten en on­ze cli­ën­ten heb­ben pro­fijt van de­ze sa­men­wer­king." 

Team­ma­na­ger Tho­mas Fro­hn van Gil­de Zorg­col­le­ge ziet ook een kans om de ou­de­ren­zorg op de­ze ma­nier on­der de aan­dacht te bren­gen bij de toe­kom­sti­ge vak­men­sen. "Het is be­lang­rijk dat on­ze stu­den­ten van dicht­bij ken­nis­ma­ken met ver­schil­len­de doel­groe­pen. Door de­ze sa­men­wer­king ko­men ze niet al­leen in aan­ra­king met de ou­de­ren­zorg, maar ook met de zorg­pro­fes­si­o­nals van Land van Hor­ne die in de­ze bran­che veel er­va­ring heb­ben. We mer­ken dat de mees­te stu­den­ten niet uit zich­zelf kie­zen voor de ou­de­ren­zorg. En ook in de­ze bran­che zijn nieu­we vak­men­sen hard no­dig."

Bron: Gil­de Op­lei­din­gen