Stich­ting Land van Hor­ne ver­wel­komt nieu­we di­rec­teur Zorg en Dienst­ver­le­ning

07-09-2018

Ra­oul Bak­kes is met in­gang van 1 sep­tem­ber 2018 de nieu­we di­rec­teur Zorg en Dienst­ver­le­ning van Stich­ting Land van Hor­ne. Hij volgt Léon Wij­ers op, die per 1 ja­nu­a­ri 2019 for­meel met wel­ver­diend pen­si­oen gaat.

Van­af 17 sep­tem­ber zal Ra­oul Bak­kes of­fi­ci­eel de ta­ken van Léon Wij­ers over­ne­men. Sa­men met het ma­na­ge­ment­team zal hij de am­bi­ties en vraag­stuk­ken van Stich­ting Land van Hor­ne op­pak­ken. Zijn eer­ste pro­ject is de nieuw­bouw van het zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus in Weert, waar­bij ook de wer­ving van nieu­we me­de­wer­kers van groot be­lang is. Ra­oul gaat ver­der aan de slag met de por­te­feuil­les woon­zorg, be­han­de­ling, schoon­maak, tex­tiel­ver­zor­ging, voe­ding en re­cep­ties.

Léon Wij­ers, de hui­di­ge di­rec­teur Zorg en Dienst­ver­le­ning, kon­dig­de eer­der dit jaar aan met pen­si­oen te gaan. "Na een dienst­ver­band van ruim 33 jaar is de tijd ge­ko­men om het stok­je aan ie­mand an­ders over te dra­gen." In no­vem­ber is er voor Léon een pas­send af­scheid.

De zorg­sec­tor is bij Ra­oul Bak­kes niet on­be­kend. Zo werk­te hij bij ver­schil­len­de pu­blie­ke or­ga­ni­sa­ties waar hij zich on­der meer richt­te op de zorg. Daar­naast heeft hij bij­na 9 jaar ge­werkt bij Pro­t­ei­on waar hij meer­de­re ma­na­ge­ment­func­ties be­kleed­de. Na een kor­te over­stap naar het be­drijfs­le­ven is hij per 1 sep­tem­ber 2018 be­gon­nen als di­rec­teur Zorg en Dienst­ver­le­ning bij Stich­ting Land van Hor­ne. Met de­ze nieu­we func­tie geeft hij in­vul­ling aan zijn am­bi­tie om we­der­om van be­te­ke­nis te zijn voor me­de­wer­kers en cli­ën­ten in de zorg.

De eer­ste we­ken staan in het te­ken van ken­nis­ma­king, over­dracht en het be­zoe­ken van de ver­schil­len­de zorglo­ca­ties. Op de vraag wat zijn eer­ste in­druk is van Land van Hor­ne, zegt hij: "Een sta­bie­le, be­trouw­ba­re en war­me or­ga­ni­sa­tie, met stuk voor stuk mooie lo­ca­ties en be­trok­ken me­de­wer­kers".