Start­sein voor nieuw­bouw St. Mar­ti­nus ge­ge­ven

Nieuw zorg- en be­han­del­cen­trum in hart­je Weert

27-11-2017

Zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus gaat ver­nieu­wen: de oud­bouw van het zorg­cen­trum in hart­je Weert gaat vol­le­dig op de schop. Op vrij­dag 24 no­vem­ber on­der­te­ken­den Land van Hor­ne en Mer­tens Bouw­be­drijf uit Weert de aan­ne­mers­over­een­komst die op­dracht geeft om een nieuw zorg- en be­han­del­cen­trum te re­a­li­se­ren. De re­cen­te­re bouw­vleu­gels, on­der an­de­re die van re­va­li­da­tie, blij­ven in ge­bruik en wor­den in­ge­bed in de nieuw­bouw.

De oud­bouw van St. Mar­ti­nus (1981), waar nog twee­per­soons­ka­mers zijn, is niet meer van de­ze tijd en wordt ver­van­gen door nieuw­bouw. Als al­les vol­gens plan­ning ver­loopt, wor­den de­ze bouw­de­len, ge­le­gen aan de Vo­gels­bleek en ook zicht­baar van­af de Em­ma­sin­gel, bin­nen­kort ge­sloopt. De voor­be­rei­din­gen hier­voor zijn in vol­le gang.
De cli­ën­ten die in de ou­de bouw­de­len wo­nen (af­de­lin­gen pg), ver­hui­zen de­ze week (28 en 29 no­vem­ber) naar het nieu­we woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof aan de Vo­gels­bleek. Ook de dag­be­han­de­ling pg is ver­huisd. De­ze is nu in Ver­vers­hof aan de Kas­teelsin­gel ge­ves­tigd.

Groeps­wo­nin­gen om­ge­ven door groen
Op de plek van de oud­bouw ver­rijst een mo­dern zorg­cen­trum met ne­gen sfeer­vol­le woon­groe­pen en nieu­we cen­tra­le ruim­ten waar men­sen el­kaar kun­nen ont­moe­ten. In zes groeps­wo­nin­gen biedt Land van Hor­ne zorg aan men­sen met li­cha­me­lij­ke klach­ten (so­ma­tiek). In de an­de­re wo­nin­gen gaan we ge­spe­ci­a­li­seer­de zorg aan men­sen met de ziek­te van Hun­ting­ton bie­den. Land van Hor­ne biedt de­ze zorg nu al in Ne­der­weert en is het eni­ge ex­per­ti­se­cen­trum voor de­ze er­fe­lij­ke ziek­te in Lim­burg. "Bij de vorm­ge­ving van de nieuw­bouw is re­ke­ning ge­hou­den met de zorg, maar ook met het cre­ë­ren van een pret­ti­ge woon­om­ge­ving voor de cli­ënt", legt Ed­win Dels­ing, be­stuur­der van Land van Hor­ne uit. "De nieuw­bouw is ont­wor­pen voor en met on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers. Dit heeft ge­leid tot een pri­ma re­sul­taat."

Be­han­del­cen­trum
"Te­vens komt er een apart be­han­del­cen­trum waar­in al­le dis­ci­pli­nes ge­richt op be­han­de­ling ge­cen­treerd wor­den. Pret­tig voor de sa­men­wer­king tus­sen de be­han­de­la­ren, maar met na­me voor de cli­ën­ten die ge­bruik­ma­ken van meer­de­re the­ra­pie­vor­men", al­dus Dels­ing. De 60 be­han­de­la­ren – on­der wie fy­sio- en er­go­the­ra­peu­ten – en de af­de­ling re­va­li­da­tie krij­gen hier hun nieu­we on­der­ko­men. Ook de Li­bra-groep, even­eens ge­spe­ci­a­li­seerd in re­va­li­da­tie en al ge­ves­tigd in het hui­di­ge St. Mar­ti­nus, krijgt een plek in dit be­han­del­ge­bouw.

Be­reik­baar­heid vleu­gels tij­dens nieuw­bouw­pe­ri­o­de
Twee gro­te en re­cen­te bouw­de­len van St. Mar­ti­nus blij­ven tij­dens de nieuw­bouw­pe­ri­o­de in ge­bruik. De toe­gang naar de­ze de­len van het zorg­cen­trum en de par­keer­mo­ge­lijk­he­den wij­zi­gen op kor­te ter­mijn. Ook de te­le­fo­ni­sche be­reik­baar­heid ver­an­dert:

  • De toe­gang naar de mo­der­ne vleu­gel voor­aan bij de krui­sing van de Vo­gels­bleek/Em­ma­sin­gel (af­de­lin­gen so­ma­tiek) is van­af 12 de­cem­ber aan de zij­de van de Em­ma­sin­gel.
  • De toe­gang naar de vleu­gel aan de zij­de van de Boer­haave­se­traat (af­de­ling re­va­li­da­tie) is van­af 1 de­cem­ber 17 uur aan de Boer­haavestraat.
  • De­ze in­gang aan de Boer­haavestraat geldt ook voor dag­be­han­de­ling (so­ma­tiek), de Li­bra-groep en de the­ra­pie­ruim­ten van de dienst be­han­de­ling die tij­de­lijk in het aan­gren­zen­de zie­ken­huis zijn ge­ves­tigd.

Be­zoe­kers wor­den tij­dens de nieuw­bouw, van­af 1 de­cem­ber, naar par­keer­ge­le­gen­he­den in de buurt ver­we­zen. Bij de (nieu­we) in­gan­gen zijn par­keer­plaat­sen om men­sen in- en uit de au­to te la­ten stap­pen (kiss & ri­de). Als het nieu­we zorg­cen­trum klaar is, is er weer par­keer­ge­le­gen­heid voor be­zoe­kers voor­zien.

De re­cep­tie van St. Mar­ti­nus is tot 5 de­cem­ber be­reik­baar op T 0495 57 27 00 en van­af 5 de­cem­ber via het nieu­we te­le­foon­num­mer: T 088 987 85 00.

Land van Hor­ne en de bouw­part­ners pro­be­ren de im­pact van de nieuw­bouw voor de cli­ën­ten in St. Mar­ti­nus en de om­ge­ving te be­per­ken. We wer­ken er sa­men met de bouw­part­ners, de ko­men­de pe­ri­o­de hard aan om een mo­dern zorg­cen­trum in het hart­je van Weert te re­a­li­se­ren waar het voor ie­der­een fijn wo­nen en wer­ken is.

Start­sein nieuw­bouw
Nieuwbouw St. Martinus
Nieuw zorg- en be­han­del­cen­trum: aan­zicht Vo­gels­bleek. Beeld: 2.0 ar­chi­tec­ten
Nieuwbouw St. Martinus
Nieuw zorg- en be­han­del­cen­trum: ter­ras. Beeld: 2.0 ar­chi­tec­ten.
Nieuwbouw St. Martinus
Nieuw zorg- en be­han­del­cen­trum: in vo­gel­vlucht. Beeld: 2.0 ar­chi­tec­ten.