Start lan­de­lij­ke pu­blieks­cam­pag­ne 'IK ZOR­G'

01-11-2018

Van­daag, 1 no­vem­ber, is de af­trap van de lan­de­lij­ke pu­blieks­cam­pag­ne 'IK ZOR­G'. Por­tret­ten en mo­ti­va­ties om juist te wer­ken in de zorg zijn van­af van­daag over­al in Ne­der­land te le­zen en te ho­ren: ra­dio, bios­coop, te­le­vi­sie, so­ci­al me­dia, abri's, bus­hok­ken en meer. Ook Stich­ting Land van Hor­ne is nauw be­trok­ken bij de­ze cam­pag­ne.

PU­BLIEKS­CAM­PAG­NE 'IK ZOR­G'

De sec­tor zorg en wel­zijn heeft de ko­men­de ja­ren veel ex­tra men­sen no­dig. Dat be­te­kent dat meer men­sen moe­ten kie­zen voor een loop­baan in de zorg en de­ze ook blij­ven voort­zet­ten. Veel men­sen heb­ben een on­dui­de­lijk beeld over wat wer­ken in zorg en wel­zijn be­te­kent en wel­ke men­sen daar­voor ge­schikt zijn. We wil­len graag men­sen bui­ten de sec­tor la­ten zien dat wer­ken in de zorg en wel­zijn veel kan­sen en mo­ge­lijk­he­den biedt. Daar­om start de sec­tor Zorg en Wel­zijn (sa­men met het mi­nis­te­rie Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport (VWS) de lan­de­lij­ke pu­blieks­cam­pag­ne 'IK ZORG.'

MEN­SEN UIT DE ZORG AAN HET WOORD

Met de slo­gan 'IK ZORG.' ver­tel­len men­sen uit di­ver­se zorg- en wel­zijns­or­ga­ni­sa­ties wat ze doen, waar ze trots op zijn en wat ze wil­len dat an­de­ren we­ten over wer­ken in zorg en wel­zijn. Zij la­ten zelf zien hoe mooi, breed, di­vers, uit­da­gend en span­nend het werk is. De di­ver­si­teit is groot: jong, oud, vrou­wen, man­nen, met ver­schil­len­de cul­tu­re­le ach­ter­gron­den, di­ver­si­teit in op­lei­ding, be­roep et ce­te­ra.

ME­DE­WER­KERS VAN LAND VAN HOR­NE MET BIJ­ZON­DE­RE VER­HA­LEN

Ook Stich­ting Land van Hor­ne is nauw be­trok­ken bij de­ze cam­pag­ne. In de zo­mer is er een mo­bie­le fo­to­stu­dio ter plaat­se ge­weest en heb­ben on­ze col­le­ga's Henk, Evie, Il­se, Joy­ce en Lies op de fo­to ge­zet. 

De ko­men­de tj­jd zul­len er veel po­si­tie­ve ont­wik­ke­lin­gen plaats­vin­den rond­om de­ze cam­pag­ne. Houd In­tra­net en Fa­cebook goed in de ga­ten voor de laat­ste nieuw­tjes!