St. Char­les naar Boi­j­mans Van Beu­nin­gen

24-05-2017

Een bus vol cli­ën­ten, vrij­wil­li­gers en me­de­wer­kers van St Char­les ver­trok op 23 mei naar het Mu­se­um Boi­j­mans Van Beu­nin­gen in Rot­ter­dam. De­ze mu­se­um­reis werd mo­ge­lijk ge­maakt door het 'Mooi­ste Con­tact fonds'. Dit fonds is een ini­ti­a­tief van KPN en on­der­steunt ini­ti­a­tie­ven die ge­richt zijn op het sti­mu­le­ren van so­ci­aal con­tact voor kwets­ba­re groe­pen in de sa­men­le­ving.

De ont­vangst in het mu­se­um voor beel­den­de kunst was har­te­lijk, met kof­fie en iets lek­kers. Daar­na ge­noot ie­der­een van een fan­tas­ti­sche rond­lei­ding door het mu­se­um on­der de kun­di­ge be­ge­lei­ding van gid­sen. De ten­toon­stel­ling had als the­ma 'sur­re­a­lis­me' (kunst­wer­ken die een droom­we­reld ver­beel­den; een we­reld voor­bij­gaand aan de wer­ke­lijk­heid). Zeer in­te­res­sant en in­druk­wek­kend.

On­der­weg naar huis werd nog een kor­te ci­ty trip ge­maakt, waar­bij ze ge­no­ten van een hap­je en drank­je, aan­ge­bo­den door KPN. De bus reed langs en­ke­le high­lights van Rot­ter­dam, zo­als de Eras­mus­brug, het Fey­en­oord­sta­di­on en de Eu­ro­mast.

Het was een prach­ti­ge, in­for­ma­tie­ve, ge­zel­li­ge en zon­over­go­ten dag, waar­van ie­der­een zicht­baar heeft ge­no­ten.

KPN be­dankt!

Contactinformatie:
Lot­te Kre­kels