Spam­be­richt Land van Hor­ne

06-11-2019

Er is uit naam van een van on­ze col­le­ga's per e-mail een spam­be­richt ver­stuurd naar een aan­tal ex­ter­ne con­tac­ten. Hebt u on­der­staan­de e-mail ont­van­gen van een e-mail­adres dat ein­digt op @land­van­hor­ne.nl, dan ad­vi­se­ren wij u om niet op de link in de e-mail te klik­ken en het be­richt te ver­wij­de­ren. On­ze ex­cu­ses voor het on­ge­mak!

On­ze af­de­ling In­for­ma­ti­se­ring & Au­to­ma­ti­se­ring heeft het e-mail­adres waar­van de spam­be­rich­ten af­kom­stig zijn ge­blok­keerd om de ver­zen­ding van dit soort spam­be­rich­ten van­uit Land van Hor­ne in de toe­komst te voor­ko­men.