Sa­men­wer­king SJG Weert en Land van Hor­ne be­krach­tigd

25-07-2022

St. Jans Gast­huis (SJG Weert) en Land van Hor­ne heb­ben hun sa­men­wer­king ge­for­ma­li­seerd in een over­een­komst. De zor­gor­ga­ni­sa­ties wer­ken al lan­ge­re tijd sa­men op di­ver­se ge­bie­den. Met het te­ke­nen van de­ze over­een­komst be­krach­ti­gen de be­stuur­ders de­ze sa­men­wer­king voor de toe­komst.

Als zie­ken­huis en ou­de­ren­zor­gor­ga­ni­sa­tie we­ten de or­ga­ni­sa­ties el­kaar al ja­ren­lang goed te vin­den. Ge­za­men­lijk doel is het duur­zaam kun­nen blij­ven or­ga­ni­se­ren van goe­de zorg in de re­gio Weert. Denk hier­bij aan in­ten­sief over­leg tus­sen ge­ri­a­ters en spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­de, on­der­steu­ning bij pal­li­a­tie­ve zorg en de in­zet van ver­zor­gen­den van Land van Hor­ne in de huis­ka­mers voor kwets­ba­re ou­de­ren in het zie­ken­huis. De ge­te­ken­de over­een­komst legt een ba­sis voor de be­staan­de en ook voor nieu­we, toe­kom­sti­ge sa­men­wer­king.

Mar­jon van de Mor­tel, be­stuur­der van Stich­ting Land van Hor­ne en Gert­jan Kamps en Hen­ri Jans­sen, be­stuur­ders van SJG Weert te­ke­nen de raam­over­een­komst om de sa­men­wer­king tus­sen bei­de or­ga­ni­sa­ties for­meel te be­krach­ti­gen.