Sa­men­wer­king met Vi­vas Hulp­mid­de­len voor in­no­ve­ren­de op­los­sin­gen

13-06-2022

We we­ten dat met de ver­grij­zing de vraag naar zorg stijgt en de be­schik­baar­heid van men­sen in de zorg af­neemt. De­ze zorg­kloof wordt als­maar gro­ter en vraagt om in­no­ve­ren­de op­los­sin­gen. Land van Hor­ne wil sa­men met Vi­vas Hulp­mid­de­len vol­op ge­bruik gaan ma­ken van ar­beids­be­spa­ren­de hulp­mid­de­len. 

Een van de pro­duc­ten die we gaan toe­pas­sen is een as­set trac­king op­los­sing. Het is een soort van Track & Tra­ce sys­teem waar­mee hulp­mid­de­len op een lo­ca­tie ge­lo­ka­li­seerd wor­den met be­hulp van GPS - tags. Op de­ze ma­nier heb­ben me­de­wer­kers van Land van Hor­ne al­tijd in­zicht waar en hoe­veel hulp­mid­de­len be­schik­baar zijn. De ko­men­de tijd gaan we met Vi­vas Hulp­mid­de­len ver­der in ge­sprek over wat we nog meer voor el­kaar kun­nen be­te­ke­nen.