Sa­men­spel voor de to­ver­ta­fel

Ma­ri­ën­burght, Ma­ris­hof, Ee­gels­hoe­ve en Wit­ven wer­ken sa­men

10-04-2017

Een to­ver­ta­fel staat hoog op het ver­lang­lijst­je van zorg­cen­tra Ma­ri­ën­burght in Bu­del, Ma­ris­hof in Maar­hee­ze en Ee­gels­hoe­ve en Wit­ven in So­me­ren. Nu slaan de­ze vier zorg­cen­tra van Stich­ting Land van Hor­ne de han­den in­een om de aan­schaf van een ge­za­men­lij­ke to­ver­ta­fel te re­a­li­se­ren.

Met een to­ver­ta­fel kun­nen ou­de­ren met de­men­tie en niet-aan­ge­bo­ren her­sen­let­sel in­ter­ac­tie­ve spel­len doen, waar­bij be­we­ging en so­ci­a­le in­ter­ac­tie ge­sti­mu­leerd wor­den. Een erg waar­de­vol­le zor­g­in­no­va­tie dus.

Geef­om­zorg.nl

Me­de­wer­kers van de zorg­cen­tra be­na­de­ren spon­so­ren, or­ga­ni­se­ren ac­ti­vi­tei­ten en ge­ven meer be­kend­heid aan hun pro­ject. Hier­mee ho­pen ze dat hun wens om een to­ver­ta­fel te ver­wer­ven ver­we­zen­lijkt wordt. Ook is het pro­ject on­li­ne ge­start via www.geef­om­zorg.nl. Hier kan ie­der­een het pro­ject steu­nen door mid­del van een do­na­tie, fund­rai­sing of door het pro­ject te de­len via so­ci­a­le me­dia.

Rou­le­ren van de to­ver­ta­fel

De vier zorg­cen­tra heb­ben be­wust be­slo­ten om sa­men te wer­ken in dit pro­ject. De to­ver­ta­fel zal gaan rou­le­ren tus­sen de zorg­cen­tra, waar­door zij kun­nen le­ren van el­kaars er­va­rin­gen. Ook kun­nen op die ma­nier meer cli­ën­ten ple­zier heb­ben van de to­ver­ta­fel en er­va­ren zij de po­si­tie­ve ef­fec­ten, zo­als in be­we­ging ko­men en de so­ci­a­le in­ter­ac­tie.

Meer in­for­ma­tie over het sa­men­spel voor de to­ver­ta­fel is te vin­den via www.geef­om­zorg.nl.