Ron­de Ta­fel 146 schenkt Pro­wi­se tou­chs­creen aan ou­de­ren Hier­o­ny­mus

09-09-2019

De Ron­de Ta­fel Weert heeft een Pro­wi­se tou­chs­creen ge­schon­ken aan de ou­de­ren van zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus in Weert. Met dit aan­raak­scherm kun­nen cli­ën­ten on­der an­de­re di­gi­ta­le spel­len spe­len. Op vrij­dag 6 sep­tem­ber werd het scherm ont­huld en vond er een in­struc­tie­mid­dag plaats voor me­de­wer­kers.

Wel­zijns­coach Het­ty Rae­mae­kers is erg en­thou­si­ast over de schen­king. "Door mid­del van dit aan­raak­scherm kun­nen we op ba­sis van de wen­sen en be­hoef­ten van on­ze cli­ën­ten ver­schil­len­de di­gi­ta­le spel­len aan­bie­den. Met de spe­ci­a­le lift die bij het aan­raak­scherm komt, kun­nen we het scherm kan­te­len waar­door het een soort ta­fel wordt. Zo kun­nen de cli­ën­ten rond­om het scherm plaats­ne­men voor een spel­le­tje. He­le­maal su­per is de mo­ge­lijk­heid voor bed­le­ge­ri­ge cli­ën­ten om op af­stand mee te spe­len mid­dels de bij­ge­le­ver­de no­te­books." De veel­zij­dig­heid van het scherm blijkt ook uit de ve­le mo­ge­lijk­he­den die Het­ty ziet voor de in­zet er­van. "We gaan er ook be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten, ge­heu­gen­trai­ning en film­avon­den mee or­ga­ni­se­ren."

Voor de cli­ën­ten is zo'n aan­raak­scherm nog wel even wen­nen. Het­ty: "Het is na­tuur­lijk iets nieuws, maar we la­ten ons goed voor­lich­ten zo­dat we ook de cli­ën­ten kun­nen on­der­steu­nen bij het ge­bruik van het scherm."

De Ron­de Ta­fel 146 Weert steunt re­gi­o­naal ver­schil­len­de goe­de doe­len. Zij rich­ten zich daar­bij op de ge­he­le breed­te van de sa­men­le­ving. De le­den van de Ron­de Ta­fel 146 wa­ren vrij­dag 6 sep­tem­ber ook aan­we­zig bij de in­struc­tie­mid­dag. "We heb­ben er­va­ren wat de schen­king de cli­ën­ten van zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus biedt. Een mooi doel dat we van har­te steu­nen en een sa­men­wer­king waar we trots op zijn", al­dus Mar­tijn van der Looy en Lenn­art Stul­tiens van de Ron­de Ta­fel 146.