Ro­bot Sa­ra loopt sta­ge

Land van Hor­ne test de toe­komst

19-02-2021

Ro­bot Sa­ra loopt sta­ge bij zorg­cen­trum Hor­ne­hoof. Hoe bij­zon­der is dat? 

Op ver­zoek van het be­drijf dat de ro­bot ont­wik­kelt, tes­ten de me­de­wer­kers en cli­ën­ten deze zorgro­bot . Sa­ra geeft met ge­zichts­her­ken­ning per­soon­lij­ke aan­dacht aan cli­ën­ten, zo­wel op de PG als op de so­ma­ti­sche af­de­ling. Ze speelt cog­ni­tie­ve spel­len, laat lie­ve­lings­mu­ziek ho­ren van cli­ën­ten, no­digt hen uit om fy­siek ac­tief te zijn, of ver­telt ver­ha­len. Doel van de­ze sta­ge­pe­ri­o­de is voor zo­wel Land van Hor­ne als het be­drijf ach­ter Sa­ra (Sa­ra-ro­bo­tics) om te er­va­ren of en hoe een ro­bot hel­pen kan bij de zorg en het wel­zijn van on­ze cli­ën­ten. Tot eind fe­bru­a­ri rijdt Sa­ra op de af­de­lin­gen rond. Een toe­komst­beeld dat al dich­ter­bij is dan we den­ken.