Over­na­me Zorg­boer­de­rij 't Schut­je door Stich­ting Land van Hor­ne

01-10-2019

Van­af 1 ok­to­ber is Zorg­boer­de­rij 't Schut­je in Soe­rendonk over­ge­no­men door Stich­ting Land van Hor­ne. De­ze ka­rak­te­ris­tie­ke zorg­boer­de­rij is een mooie aan­vul­ling op de hui­di­ge dag­be­ste­dingslo­ca­ties van Land van Hor­ne.

Zorg­boer­de­rij 't Schut­je be­staat ruim 13 jaar en is door Ri­ny en Mar­tien Win­ters op­ge­richt. Om­dat er geen op­vol­ging was, is Land van Hor­ne in beeld ge­ko­men om de goed­lo­pen­de zorg­boer­de­rij over te ne­men. Ri­ny blijft werk­zaam in 't Schut­je als team­co­ör­di­na­tor. Ook de an­de­re me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers blij­ven zich in­zet­ten bij de zorg­boer­de­rij.

Ra­oul Bak­kes, di­rec­teur Zorg en Dienst­ver­le­ning van Land van Hor­ne: "Het is een dag­be­ste­ding op een prach­ti­ge lo­ca­tie waar veel men­sen naar toe ko­men en waar goed voor ze wordt ge­zorgd. Dank­zij dit mooie ini­ti­a­tief blijft de Zorg­boer­de­rij 't Schut­je voort­be­staan met ei­gen me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers. Wij blij­ven als or­ga­ni­sa­tie zo veel mo­ge­lijk op de ach­ter­grond om de klein­scha­lig­heid te waar­bor­gen."

Er is steeds meer vraag naar dag­be­ste­ding voor kwets­ba­re ou­de­ren die nog thuis wo­nen. Naast de be­staan­de dag­be­ste­dingslo­ca­ties is Zorg­boer­de­rij 't Schut­je een mooie toe­voe­ging. Bij de­ze zorg­boer­de­rij be­le­ven kwets­ba­re ou­de­ren een zin­vol­le dag en kan de man­tel­zor­ger wor­den ont­last. De mooie bui­ten­ruim­te, de lan­de­lij­ke lig­ging, de cre­a­tie­ve werk­plaats en de ve­le ac­ti­vi­tei­ten met die­ren en na­tuur zijn van gro­te meer­waar­de voor ou­de­ren.