Ope­nings­feest woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof in Weert

12-04-2018

De be­wo­ners van Hor­ne­hoof zit­ten er goed bij! En dat bleek nog maar eens tij­dens het ope­nings­feest op dins­dag 10 april dat met al­le be­wo­ners en pro­fes­si­o­ne­le par­tij­en ge­vierd werd. Een feest voor en door de be­wo­ners waar­bij ver­bin­ding en ge­zel­lig­heid voor­op stond. Een mooie start voor ve­le ja­ren woon­ge­not in het door wo­ning­cor­po­ra­tie Wo­nen Lim­burg voor haar huur­ders en cli­ën­ten van Land van Hor­ne ont­wik­kel­de ge­bouw.

Van­af ok­to­ber vo­rig jaar trok­ken de be­wo­ners in hun nieu­we wo­nin­gen in woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof. Op de plaats waar voor­heen de To­ren­flat en Van Ber­lo Heem ston­den, prij­ken nu drie met el­kaar ver­bon­den woon­ge­bou­wen met in to­taal 89 ap­par­te­men­ten, zes groeps­wo­nin­gen en ruim­ten voor ont­moe­ting. In der­tig van de 89 ap­par­te­men­ten wo­nen cli­ën­ten van Stich­ting Land van Hor­ne. In vijf van de zes groeps­wo­nin­gen biedt Land van Hor­ne voor 59 ou­de­ren klein­scha­lig wo­nen met zorg. In de zes­de groeps­wo­ning kun­nen 6 men­sen met de­men­tie of be­gin­nen­de ge­heu­gen­stoor­nis­sen na een ziek­te of ope­ra­tie re­va­li­de­ren. De cen­tra­le ruim­tes voor ont­moe­ting kun­nen door zo­wel be­wo­ners als om­wo­nen­den ge­bruikt wor­den.

Be­wo­ners ont­hul­den on­der sa­luut­scho­ten van de schut­ters van Schut­te­rij St. Ca­tha­ri­na de na­men van de ge­bou­wen. En aan­ne­mer Bouw­be­drij­ven Jon­gen (Ko­nink­lij­ke Vol­ker-Wes­sels) en Wo­nen Lim­burg schon­ken het ge­bouw en haar be­wo­ners het bron­zen beeld 'Moe­der en kind' van Louis Reij­nen. Het kunst­werk staat sym­bool voor be­schut­ting en vei­lig­heid voor Hor­ne­hoof en haar be­wo­ners. De heer Van Loos is een bij­zon­de­re be­wo­ner, hij woon­de in het ou­de Van Ber­lo Heem en woont nu in het nieu­we Hor­ne­hoof. 'Ik woon er prach­tig, en met de ont­moe­tings­ruim­te 't Gaf­fel kom ik mak­ke­lijk in con­tact met an­de­re be­wo­ners en met on­ze buurt­ge­no­ten. Ze­ker door de leu­ke ac­ti­vi­tei­ten die er ge­or­ga­ni­seerd wor­den, voel ik me hier echt thuis. En het mooie is dat de deur voor ie­der­een open staat!'

Met het uit­rei­ken van de prijs aan de win­naars van de lo­te­rij on­der al­le be­wo­ners van Hor­ne­hoof, werd het start­sein ge­ge­ven voor een fees­te­lijk mid­dag met mu­ziek, een hap­je en een drank­je. Tot in de la­te mid­dag vier­den de be­wo­ners met el­kaar hun nieu­we thuis.

Woens­dag 11 april stond te­vens in het te­ken van de fees­te­lij­ke ope­ning van Hor­ne­hoof. De­ze mid­dag werd sa­men met me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers stil­ge­staan bij de of­fi­ci­ë­le ope­ning van het nieu­we woon­zorg­cen­trum. Zorg­ma­na­ger Il­se Ne­vels be­dank­te de aan­we­zi­gen voor hun in­zet ge­du­ren­de de ont­wik­ke­ling van Hor­ne­hoof en is trots op het­geen de af­ge­lo­pen vier maan­den door het team van me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers is neer­ge­zet. Ver­vol­gens werd het kunst­werk Vo­gels­bleek van Gard van Weg­berg, dat sinds 1968 bij Van Ber­lo Heem ge­staan heeft, op­nieuw ont­huld. Dit kunst­werk krijgt bij woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof een nieu­we plek aan de Vo­gels­bleek. Na het of­fi­ci­ë­le ge­deel­te was het tijd voor een ge­zel­lig sa­men­zijn met een hap­je en een drank­je.

Wo­nen Lim­burg heeft in sa­men­wer­king met Stich­ting Land van Hor­ne, de ge­meen­te Weert, pro­vin­cie Lim­burg en Bouw­be­drij­ven Jon­gen het plan voor de nieuw­bouw ont­wik­keld. De­ze par­tij­en zijn bij­ge­staan door een heel be­trok­ken klank­bord­groep met een bre­de maat­schap­pe­lij­ke ver­te­gen­woor­di­ging uit o.a. huur­ders, ou­de­ren, ge­han­di­cap­ten, VAC, Wmo en an­de­re be­lan­gen­ver­e­ni­gin­gen.

De be­trok­ken par­tij­en zijn zeer te­vre­den over het eind­re­sul­taat en wen­sen de be­wo­ners veel woon­ge­luk in hun nieu­we vei­li­ge en fij­ne thuis.