On­der­zoek naar an­ti­stof co­ro­na­vi­rus bij me­de­wer­kers Ma­ri­ën­burght geeft nieu­we in­zich­ten

20-08-2020

Land van Hor­ne heeft een on­der­zoek uit­ge­voerd om te kij­ken of een an­ti­stof­test op het co­ro­na­vi­rus de angst en on­ge­rust­heid bij me­de­wer­kers kan ver­min­de­ren. De eer­ste re­sul­ta­ten van het on­der­zoek zijn be­kend en ge­ven nieu­we in­zich­ten.

Aan­lei­ding van het on­der­zoek wa­ren bij­een­kom­sten met me­de­wer­kers van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in de ge­meen­te Cra­nen­don­ck, een van de co­ro­na­brand­haar­den in Noord-Bra­bant. De me­de­wer­kers spra­ken de wens uit voor een an­ti­stof­test waar­mee je vast­stelt of je be­smet bent ge­weest met het co­ro­na­vi­rus. De uit­kom­sten van een der­ge­lijk an­ti­stof­fen­on­der­zoek, zo was de ver­on­der­stel­ling van Land van Hor­ne, kan mo­ge­lijk angst en on­ge­rust­heid bij me­de­wer­kers weg­ne­men, maar kan ook in­zich­ten ge­ven voor het te voe­ren be­leid. Land van Hor­ne heeft het wel­zijn van cli­ën­ten en me­de­wer­kers hoog in het vaan­del en heeft daar­om in sa­men­wer­king met de Uni­ver­si­teit Maas­tricht en de arts-mi­cro­bi­o­lo­gen van Stich­ting PAMM (re­gi­o­na­le cen­trum voor in­fec­tie­ziek­ten en pa­tho­lo­gie in Zuid­oost-Bra­bant), in on­der­zoek­ver­band een test op an­ti­stof­fen aan­ge­bo­den aan al­le me­de­wer­kers van Ma­ri­ën­burght.

 

Test­uit­slag geeft eni­ge ge­moeds­rust

De eer­ste re­sul­ta­ten van het eind mei ge­star­te on­der­zoek ge­ven aan dat het aan­bie­den van een test op an­ti­stof­fen zo­wel voor de po­si­tief als ne­ga­tief ge­tes­te me­de­wer­kers eni­ge ge­moeds­rust geeft, maar dat de test al­leen niet ge­noeg is om te­ge­moet te ko­men aan wat er bij de me­de­wer­kers leeft. Zo is het ook be­lang­rijk om met de me­de­wer­kers in ge­sprek te gaan over hun er­va­rin­gen tij­dens de uit­braak.

An­de­re re­sul­ta­ten

Wat tot nu toe ook uit het on­der­zoek naar vo­ren is ge­ko­men, is dat op­mer­ke­lijk veel ge­tes­te me­de­wer­kers an­ti­stof­fen blij­ken te heb­ben en dus een be­smet­ting met het co­ro­na­vi­rus heb­ben door­ge­maakt. Zo ble­ken 94 (39%) van al­le 240 ge­tes­te me­de­wer­kers van Ma­ri­ën­burght an­ti­stof­fen te heb­ben. Met na­me zorg­me­de­wer­kers die werk­ten op de woon­groe­pen waar men­sen met de­men­tie wo­nen zijn be­smet ge­raakt, na­me­lijk 71%. Een an­de­re op­mer­ke­lij­ke uit­komst is dat van al­le po­si­tief ge­tes­te me­de­wer­kers 19% aan­gaf geen klach­ten te heb­ben ge­had en dus ook geen be­sef had­den dat zij co­ro­na heb­ben door­ge­maakt.

Bij de­ze uit­kom­sten is het van be­lang om te re­a­li­se­ren dat bij zorglo­ca­tie Ma­ri­ën­burght een gro­te uit­braak van co­ro­na on­der on­ze cli­ën­ten is ge­weest. Tes­ten bij me­de­wer­kers van een an­de­re zorglo­ca­tie van Land van Hor­ne waar geen co­ro­na uit­braak is ge­weest, la­ten het lan­de­lij­ke be­smet­tings­beeld zien.

In­zich­ten en be­leids­wij­zi­gin­gen

 

Het ho­ge aan­tal be­smet­tin­gen uit het on­der­zoek vroeg om een na­de­re ana­ly­se van de si­tu­a­tie. Dat heeft uit­ein­de­lijk ge­leid tot de vol­gen­de in­zich­ten en daar­mee ook ver­an­de­rin­gen in ons co­ro­na­be­leid:

  • Eer­der in­zet­ten van pre­ven­tief ge­bruik per­soon­lij­ke be­scher­mings­mid­de­len (PBM's), met na­me op een af­de­ling voor men­sen met de­men­tie.

We heb­ben tij­dens de eer­ste uit­braak de richt­lij­nen van het RI­VM ge­volgd waar­in o.a. werd af­ge­ra­den om PBM's pre­ven­tief in te zet­ten. In­mid­dels ge­ven de richt­lij­nen ons nu meer mo­ge­lijk­he­den om naar ei­gen in­zich­ten te han­de­len en zit­ten wij ge­luk­kig nu ook niet meer in een si­tu­a­tie van drei­gen­de te­kor­ten van PBM's. Aan­ge­zien uit het on­der­zoek blijkt dat veel me­de­wer­kers zon­der klach­ten toch be­smet wa­ren, zul­len wij in be­paal­de om­stan­dig­he­den me­de­wer­kers wel pre­ven­tief met PBM's la­ten wer­ken. Bij­voor­beeld als de be­smet­tings­graad in de di­rec­te om­ge­ving van de lo­ca­tie toe­neemt. Ook vra­gen wij in be­paal­de ge­val­len be­zoe­kers om uit voor­zorg mond­kap­jes te dra­gen. Naast het feit dat wij hier­mee de cli­ën­ten be­ter be­scher­men, draagt het pre­ven­tief ge­bruik, met na­me op de de­men­tie af­de­lin­gen, bij aan de vei­lig­heid van on­ze zorg­me­de­wer­kers. Cli­ën­ten met de­men­tie kun­nen im­mers vaak niet aan­ge­ven dat zij klach­ten heb­ben, zijn moei­lijk te in­stru­e­ren en te iso­le­ren en ver­to­nen vaak dwaal­ge­drag waar­bij zij de 1,5 me­ter af­stand tot el­kaar en de me­de­wer­kers niet in acht ne­men. 

  • Laag­drem­pe­lig tes­ten van cli­ën­ten en me­de­wer­kers, ook als zij geen klach­ten heb­ben.

De test­mo­ge­lijk­he­den zijn op dit mo­ment gro­ter dan tij­dens de eer­ste uit­braak waar­door we nu in staat zijn om me­de­wer­kers snel te la­ten tes­ten. Het tes­ten van me­de­wer­kers zien wij ook als in­te­graal on­der­deel van ons in­fec­tie­pre­ven­tie­be­leid en wij heb­ben het pro­ces dan ook zo in­ge­richt, dat wij zon­der tus­sen­komst van der­den kun­nen be­slui­ten om me­de­wer­kers, of groe­pen van me­de­wer­kers te la­ten tes­ten. Ook wan­neer zij geen klach­ten heb­ben. Op ba­sis van de­ze test­re­sul­ta­ten kun­nen wij di­rect han­de­len in het ge­val een uit­braak dreigt te ont­staan.

  • Scherp mo­ni­to­ren van de be­smet­tings­cij­fers in de di­rec­te om­ge­ving van on­ze (woon)zorglo­ca­ties.

Ten tij­de van de uit­braak in Ma­ri­ën­burght bleek de be­smet­tings­graad in de ge­meen­te Cra­nen­don­ck uit­zon­der­lijk hoog ten op­zich­te van de rest van Ne­der­land. Dat zien we dui­de­lijk te­rug in de RI­VM sta­tis­tie­ken.

We hou­den daar­om van­af nu ook goed de be­smet­tings­graad van de di­rec­te om­ge­ving van on­ze (woon) zorglo­ca­ties in de ga­ten. Dit stelt ons in staat om op de ver­schil­len­de lo­ca­ties snel pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len te tref­fen. Denk hier­bij aan het pre­ven­tief in­zet­ten van PBM's, het tes­ten van me­de­wer­kers en cli­ën­ten en het aan­pas­sen van het be­zoe­kers­be­leid.Ook hier zul­len wij ex­tra alert zijn bij de de­men­tie-af­de­lin­gen. De­ze groep blijkt ex­tra kwets­baar als de be­smet­tings­graad in de om­ge­ving van een lo­ca­tie toe­neemt. Er zijn im­mers veel be­zoe­kers en me­de­wer­kers die wo­nen in de om­ge­ving van de woon­zorglo­ca­tie, waar­door de kans gro­ter is dat het vi­rus naar bin­nen wordt ge­bracht. De uit­kom­sten van het on­der­zoek la­ten zien dat bij op­le­ving van het aan­tal be­smet­tin­gen in de om­ge­ving niet al­leen de kwets­baar­heid van de cli­ën­ten maar ook van de zorg­me­de­wer­kers toe­neemt.

Met de ken­nis van nu

Het on­der­zoek en de ver­de­re ana­ly­se toont aan dat cli­ën­ten en me­de­wer­kers in zorg­cen­tra ex­tra kwets­ba­re groe­pen zijn tij­dens de co­rona­cri­sis. Met de ken­nis van nu doen wij ons ui­ter­ste best om het vi­rus bui­ten de deu­ren van on­ze zorglo­ca­ties te hou­den en daar ho­ren bo­ven­ge­noem­de be­leids­wij­zin­gen bij. Hier­bij re­a­li­se­ren wij ons dat dit maat­werk per lo­ca­tie vraagt en goe­de com­mu­ni­ca­tie met de lo­ka­le cli­ën­ten­ra­den. Al­leen sa­men kun­nen wij zorg­dra­gen voor vei­li­ge ont­moe­tin­gen met on­ze cli­ën­ten.