Nieu­we te­le­foon­num­mers Ver­vers­hof, Ma­ris­hof en St. Eli­sa­beth

05-07-2019

Land van Hor­ne is be­zig met het mo­der­ni­se­ren van haar te­le­foon­om­ge­ving. Dit be­te­kent dat on­ze lo­ca­ties staps­ge­wijs over­gaan naar een 088 num­mer. In­mid­dels ge­brui­ken vrij­wel al on­ze on­der­steu­nen­de dien­sten en een groot aan­tal zorglo­ca­ties de nieu­we te­le­foon­om­ge­ving. Sinds de­ze week zijn ook de zorg­cen­tra Ver­vers­hof, Ma­ris­hof en St. Eli­sa­beth over­ge­stapt naar de nieu­we om­ge­ving.​

Dit be­te­kent dat de re­cep­ties en me­de­wer­kers van de­ze lo­ca­ties van­af he­den niet meer be­reik­baar zijn via het ou­de vas­te te­le­foon­num­mer. De vas­te num­mers zijn ver­van­gen door 088 num­mers. De re­cep­tie van zorg­cen­trum Ver­vers­hof is be­reik­baar op 088 987 83 90. Zorg­cen­trum Ma­ris­hof is be­reik­baar op 088 987 88 60. En zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth is be­reik­baar op 088 987 88 90.
De te­le­foon­num­mers van on­ze lo­ca­ties zijn ook te­rug te vin­den op de con­tact­pa­gi­na.